Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Udeľovanie povolení

Pojmy „banka“ a „úverová inštitúcia“ sa na tejto stránke používajú ako synonymá.

V rámci európskeho bankového dohľadu je ECB orgánom zodpovedným za udeľovanie bankových povolení.

Na tejto stránke nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Okrem toho vykonávame hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti s cieľom posúdiť vhodnosť členov riadiaceho orgánu dohliadaného subjektu na výkon ich funkcií. Toto hodnotenie sa vykonáva vtedy, keď úverová inštitúcia získa povolenie na výkon činnosti, ako aj pri zmenách zloženia riadiacich orgánov.

Viac informácií o hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti nájdete na osobitnej stránke: Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

V rámci povoľovacieho konania ECB uplatňuje jednotný súbor pravidiel Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a v relevantných prípadoch vnútroštátne právo.

Jednotný súbor pravidiel EBA

V povoľovacích konaniach plnia významnú úlohu vnútroštátne orgány dohľadu: sú vstupným bodom pre súvisiace žiadosti a úzko spolupracujú s ECB pri ich posudzovaní. ECB s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu spolupracuje aj v záujme jednotného postupu a vysokých štandardov vo všetkých krajinách. Očakávania dohľadu sú uvedené vo verejne prístupných všeobecných zásadách.

Udeľovanie licencií

Udeľovanie licencií bankám

Proces udeľovania licencií vytvára dôveru vo finančný systém, pretože zabezpečuje, aby banky, ktoré vstupujú na trh, boli schopné fungovať: licenciu môžu získať len silné banky, ktoré spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Rovnaký postup a kritériá platia pre všetky banky – banky s tradičnejšími obchodnými modelmi, ako aj banky, ktorých obchodné modely sú postavené na technologických inováciách. Udeľovanie licencií by nemalo brániť hospodárskej súťaži ani inováciám.

Udeľovanie licencií investičným spoločnostiam

Po nadobudnutí účinnosti právneho rámca pre investičné spoločnosti (nariadenie a smernica o investičných spoločnostiach) bolo vymedzenie pojmu „úverová inštitúcia“ v smernici o kapitálových požiadavkách upravené tak, aby zahŕňalo investičné spoločnosti klasifikované ako systémové. Za systémové sa považujú investičné spoločnosti:

 • ktoré sú oprávnené obchodovať na vlastný účet a/alebo upisovať/umiestňovať finančné nástroje na základe pevného záväzku (činnosti uvedené v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ),
 • ktorých celková hodnota aktív na individuálnej alebo skupinovej úrovni dosahuje najmenej 30 mld. € (alebo podlieha diskrečnej právomoci orgánu dohľadu, ak je táto hodnota nižšia ako 30 mld. €).

Investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá na to, aby boli označené ako systémové, sú povinné požiadať o bankovú licenciu najneskôr v deň, keď splnia uvedené kritériá. Konečným dátumom implementácie nariadenia o investičných spoločnostiach a transpozície smernice o investičných spoločnostiach do vnútroštátneho práva je 26. jún 2021. Od tohto dátumu môžu investičné spoločnosti získať povolenie ako úverové inštitúcie a podliehať európskemu bankovému dohľadu. Na inštitúcie zaradené medzi významné bude priamo dohliadať ECB a inštitúcie zaradené medzi menej významné budú podliehať dohľadu vnútroštátnych orgánov dohľadu pod kontrolou ECB. ECB sa v rámci svojej kontrolnej funkcie snaží zabezpečiť jednotné uplatňovanie spoločných noriem dohľadu v celom systéme a úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu na ďalšej harmonizácii zavádzania pravidiel bankového dohľadu.

Kritériá

ECB pri posudzovaní žiadostí bánk o licenciu posudzuje štyri hlavné oblasti:

 • výšku, kvalitu, pôvod a zloženie kapitálu žiadajúcej úverovej inštitúcie a ďalšie regulačné požiadavky,
 • plán činnosti, organizačnú štruktúru a podnikateľský plán žiadajúcej úverovej inštitúcie,
 • hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti riadiaceho orgánu žiadajúcej úverovej inštitúcie,
 • hodnotenie vhodnosti priamych a nepriamych akcionárov žiadajúcej úverovej inštitúcie.

ECB žiadosti posudzuje v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Lehota

Prijatie rozhodnutia zvyčajne trvá šesť až dvanásť mesiacov. Podľa práva Únie sa rozhodnutie musí prijať do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti, najneskôr však do 12 mesiacov od jej doručenia. Niektoré vnútroštátne zákonné lehoty sú kratšie.

Postup
Udeľovanie licencií: postupUdeľovanie licencií: postup

* v relevantných prípadoch
** alebo zamietnutie vnútroštátnym orgánom dohľadu

Nadobúdanie kvalifikovaných účastí

Na nadobudnutie alebo zvýšenie „kvalifikovanej účasti“ v existujúcej banke je potrebný súhlas ECB. Účasť sa považuje za „kvalifikovanú“, ak predstavuje najmenej 10 % kapitálu alebo hlasovacích práv v banke alebo ak na banku umožňuje vyvíjať významný vplyv. V platných právnych predpisoch sú stanovené ďalšie prahové hodnoty (napr. 20 %, 30 % alebo 50 % akcií a/alebo hlasovacích práv, alebo ak sa banka stane dcérskou spoločnosťou). Cieľom schvaľovacieho konania je zabezpečiť, aby významné účasti v bankách v záujme plynulého fungovania bankového systému nadobúdali len vhodní akcionári.

Kritériá

ECB posudzuje nasledujúce kritériá:

 • dobré meno navrhovaného nadobúdateľa,
 • odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť členov riadiaceho orgánu vymenovaných navrhovaným nadobúdateľom,
 • finančné postavenie navrhovaného nadobúdateľa,
 • schopnosť cieľovej inštitúcie po uskutočnení akvizície naďalej plniť prudenciálne požiadavky,
 • prípadné (zvýšené) riziko väzieb na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu v súvislosti s transakciou.

ECB žiadosti posudzuje v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Lehota

Nadobudnutie kvalifikovanej účasti musí byť schválené alebo voči nemu musí byť vznesená námietka do 60 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti. Lehotu možno predĺžiť najviac o 30 pracovných dní, najviac však na 90 pracovných dní. Ak je žiadosť o nadobudnutie kvalifikovanej účasti spojená so schválením (zmiešanej) finančnej holdingovej spoločnosti, lehota na posúdenie kvalifikovanej účasti môže byť dodatočne pozastavená do schválenia (zmiešanej) finančnej holdingovej spoločnosti.

Postup
Nadobúdanie kvalifikovaných účastí: postupNadobúdanie kvalifikovaných účastí: postup

* v relevantných prípadoch
** alebo vyšší manažment (v prípade delegovania právomoci)

Odňatie licencie

ECB i príslušný vnútroštátny orgán dohľadu majú právo iniciovať za určitých okolností odňatie bankovej licencie. K odňatiu licencie môže dôjsť, ak úverová inštitúcia ukončí svoju činnosť, alebo ak prestane spĺňať stanovené požiadavky.

Lehota

V právnych predpisoch EÚ nie je stanovená lehota na prijatie rozhodnutia. Lehota na prijatie rozhodnutia závisí od okolností každého prípadu a prípadných právnych alebo procesných požiadaviek podľa príslušného práva.

Postup

Odňatie licencie iniciované ECB

Odňatie licencie iniciované ECBOdňatie licencie iniciované ECB

* v relevantných prípadoch

Odňatie licencie iniciované vnútroštátnym orgánom dohľadu

Odňatie licencie iniciované vnútroštátnym orgánom dohľaduOdňatie licencie iniciované vnútroštátnym orgánom dohľadu

* často na žiadosť banky
** v relevantných prípadoch
*** alebo vyšší manažment (v prípade delegovania právomoci)

Schvaľovanie materských (zmiešaných) finančných holdingových spoločností

Mnohé dohliadané banky sú pod kontrolou materskej spoločnosti. Je dôležité, aby orgány dohľadu dohliadali aj na túto materskú spoločnosť, najmä ak sama spĺňa kritériá na to, aby bola označená ako finančná holdingová spoločnosť (financial holding company – FHC) alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť (mixed financial holding company – MFHC). Materská spoločnosť sa považuje za finančnú holdingovú spoločnosť, ak je viac ako 50 % jej vlastného imania, konsolidovaných aktív, príjmov, zamestnancov alebo iného ukazovateľa, ktorý orgán bankového dohľadu považuje za relevantný, spojených s dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú bankami alebo finančnými inštitúciami.

Takýmto spôsobom sa zabezpečuje účinný dohľad nad bankami kontrolovanými inou spoločnosťou, ako aj koordinovaný prehľad celej skupiny (dohliadanej skupiny).

Po zavedení smernice CRD preto schvaľovaciemu konaniu podliehajú aj materské (M)FHC. Materská spoločnosť po schválení preberá zodpovednosť za zabezpečenie súladu s konsolidovanými prudenciálnymi požiadavkami za celú dohliadanú skupinu. V minulosti bola za zabezpečenie súladu s prudenciálnymi požiadavkami na konsolidovanom základe zodpovedná dcérska úverová inštitúcia. Materská (M)FHC môže byť od povinnosti schválenia oslobodená, ak sú splnené kumulatívne podmienky stanovené zákonom a túto zodpovednosť v rámci skupiny preberá iná spoločnosť.

Ak je ECB príslušným orgánom dohľadu nad významnou bankovou skupinou, je zodpovedná za schvaľovanie týchto materských (M)FHC alebo udeľovanie výnimiek. V niektorých prípadoch ECB prijíma spoločné rozhodnutie s iným príslušným orgánom mimo jednotného mechanizmu dohľadu. Schvaľovanie a udeľovanie výnimiek materským spoločnostiam menej významných bankových skupín je v kompetencii vnútroštátnych orgánov dohľadu, ktoré nad týmito skupinami vykonávajú dohľad.

Informácie o úlohe ECB pri schvaľovaní (zmiešaných) finančných holdingových spoločností

Kritériá

Materská (M)FHC musí na získanie schválenia spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Primerané interné mechanizmy a rozdelenie úloh v rámci dohliadanej skupiny, ktoré jej umožňujú účinne koordinovať všetky dcérske spoločnosti, predchádzať konfliktom v rámci skupiny alebo ich riadiť a presadzovať celoskupinovú politiku.
 • Štruktúra skupiny nebráni účinnému dohľadu nad dcérskymi bankami a materskou spoločnosťou. V tejto súvislosti sú dôležitými faktormi úloha a postavenie materskej spoločnosti v dohliadanej skupine a celková akcionárska štruktúra.
 • Sú splnené požiadavky týkajúce sa vhodnosti akcionárov a odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti členov riadiaceho orgánu.

Ak sú tieto kritériá splnené, ECB udelí súhlas a plnenie kritérií priebežne monitoruje. Ak zistí, že kritériá (už) nie sú splnené, môže materskej spoločnosti uložiť opatrenia dohľadu s cieľom zabezpečiť alebo obnoviť účinný dohľad a súlad s požiadavkami.

Materská (M)FHC musí na získanie výnimky spĺňať všetky tieto kritériá:

 • hlavnou činnosťou materskej spoločnosti je nadobúdanie podielov,
 • materská spoločnosť nie je predmetom konania na riešenie krízovej situácie,
 • za zabezpečenie súladu dohliadanej skupiny s prudenciálnymi požiadavkami na konsolidovanom základe zodpovedá iná dcérska spoločnosť v rámci skupiny,
 • materská spoločnosť neprijíma rozhodnutia, ktoré sa týkajú celej dohliadanej skupiny,
 • neexistuje žiadna prekážka brániaca účinnému dohľadu nad skupinou.

Plnenie uvedených kritérií dôkladne posudzujeme a výnimky udeľujeme len vtedy, keď sú splnené všetky z nich.

Lehota

Ak má ECB v úmysle zamietnuť súhlas alebo výnimku, oznámi to žiadateľovi do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti. ECB v každom prípade prijme rozhodnutie do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti.

Postup
Schválenie orgánom dohľaduSchválenie orgánom dohľadu

Materská spoločnosť v EÚ na medzistupni

Ak sú dve banky v Európskej únii súčasťou tej istej skupiny v tretej krajine, musia v EÚ zriadiť vlastnú materskú spoločnosť, tzv. materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni.

Môže ísť o banku, finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo v niektorých prípadoch investičnú firmu.

Požiadavka mať vlastnú materskú spoločnosť v EÚ sa vzťahuje na skupiny z tretích krajín, ktorých celkové aktíva v EÚ predstavujú aspoň 40 mld. €. Táto suma zahŕňa aj aktíva pobočiek týchto skupín v EÚ.

Vďaka vlastnej materskej spoločnosti v EÚ je možné nad týmito inak samostatnými subjektmi vykonávať konsolidovaný dohľad. Orgány dohľadu tak môžu mať dobrý prehľad o rizikách vyplývajúcich zo všetkých činností, ktoré skupiny z tretích krajín vykonávajú v EÚ.

Najčastejšie otázky k tejto téme

Passporting

Banka s povolením na výkon činnosti v niektorej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) môže mať záujem vykonávať činnosť na základe povolenia v inej krajine EHP. Je to možné buď prostredníctvom poskytovania služieb, alebo prostredníctvom zriadenia pobočky. Na základe slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa potrebuje banka na výkon vzájomne uznaných činností jedno povolenie, t. j. povolenie v štáte, v ktorom je pôvodne usadená. O svojom zámere poskytovať služby alebo zriadiť pobočku v inej krajine EHP i o akýchkoľvek zmenách týchto činností musí banka informovať svoj domovský orgán dohľadu. Na tento účel musí použiť vzory regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov EBA. Tieto oznámenia môže banka svojmu domovskému orgánu dohľadu predložiť prostredníctvom portálu IMAS. Domovský orgán dohľadu o plánovaných činnostiach banky informuje hostiteľský orgán dohľadu. Po uplynutí časovej lehoty na predloženie oznámenia môže banka začať vykonávať nové činnosti.

EBA: Passporting and supervision of branches

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)