Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Povolení k činnosti

Na této stránce jsou výrazy „banka“ a „úvěrová instituce“ vzájemně zaměnitelné.

V rámci evropského bankovního dohledu je ECB orgán odpovědný za vydávání povolení k činnosti bankám.

Na této stránce se zabýváme těmito tématy:

Kromě toho provádíme hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti, abychom posoudili, zda jsou členové řídicího orgánu dohlíženého subjektu vhodní pro své funkce. Tato hodnocení provádíme pokaždé, když úvěrové instituci poprvé udělíme povolení k činnosti a když se změní složení řídicích orgánů.

Více informací o hodnoceních způsobilosti a bezúhonnosti naleznete na příslušné internetové stránce: Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Při rozhodování o povoleních k činnosti používá ECB jednotný soubor pravidel Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a v příslušných případech vnitrostátní právní předpisy.

Jednotný soubor pravidel EBA

Při rozhodování o povolení k činnosti hrají významnou úlohu vnitrostátní orgány dohledu: jsou vstupním bodem pro většinu souvisejících žádostí a při jejich posuzování úzce spolupracují s ECB. Dále ECB spolupracuje s vnitrostátními orgány dohledu s cílem zajistit jednotný přístup a vysoké standardy ve všech zemích. Očekávání v oblasti dohledu jsou stanovena ve veřejně dostupných pokynech.

Udělování licencí

Udělování bankovních licencí

Licenční řízení vnáší do finančního systému důvěru, protože zajišťuje, aby banky vstupující na trh byly způsobilé k činnosti – licenci mohou získat pouze banky v dobrém stavu, které splňují všechny zákonné požadavky. Stejný postup a kritéria platí pro všechny banky – pro ty s tradičnějšími obchodními modely i pro ty, jejichž obchodní modely jsou založeny na technologických inovacích. Udělování licencí by nemělo bránit hospodářské soutěži nebo inovacím.

Udělování licencí investičním podnikům

Poté, co vstoupil v platnost právní rámec pro investiční podniky (nařízení a směrnice o investičních podnicích), byla definice „úvěrové instituce“ v nařízení o kapitálových požadavcích změněna tak, aby zahrnovala investiční podniky, které jsou klasifikovány jako systémové. Týká se to investičních podniků:

 • jež jsou oprávněny obchodovat na vlastní účet a/nebo upisovat/umístit finanční nástroje na základě pevného závazku převzetí (činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU),
 • jejichž celková hodnota aktiv na úrovni jednotlivého podniku nebo skupiny činí nejméně 30 mld. EUR (či podléhá vlastnímu uvážení orgánu dohledu, je-li tato hodnota nižší než 30 mld. EUR).

Investiční podniky, které jsou označeny za systémové, musí požádat o bankovní licenci nejpozději v den, kdy tato kritéria splňují. Konečným datem pro použití nařízení o investičních podnicích a provedení směrnice o investičních podnicích ve vnitrostátních právních předpisech je 26. červen 2021. Od tohoto data mohou investiční podniky získat povolení k činnosti úvěrových institucí a podléhat evropskému bankovnímu dohledu. Nad těmi, které jsou označeny za významné instituce, bude vykonávat přímý dohled ECB. Na ty, které jsou klasifikovány jako méně významné instituce, budou dohlížet vnitrostátní orgány dohledu pod dozorem ECB. Cílem ECB v rámci této funkce dozoru je zajistit konzistentní uplatňování společných standardů dohledu v rámci celého systému a úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu na zvýšení harmonizace provádění pravidel, jimiž se bankovní dohled řídí.

Kritéria

ECB při posuzování žádosti banky o licenci zvažuje čtyři hlavní oblasti:

 • objem, kvalitu, původ a složení kapitálu úvěrové instituce podávající žádost a další regulatorní požadavky
 • program činností, strukturální organizaci a podnikatelský plán úvěrové instituce podávající žádost
 • hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti řídicího orgánu úvěrové instituce podávající žádost
 • posouzení vhodnosti přímých a nepřímých akcionářů úvěrové instituce podávající žádost

ECB posuzuje žádosti ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány dohledu.

Časový rámec

Přijetí rozhodnutí obvykle trvá šest až dvanáct měsíců. Právní předpisy EU stanoví, že rozhodnutí musí být přijato do šesti měsíců od obdržení úplné žádosti, avšak nejdéle do 12 měsíců od obdržení žádosti. Některé vnitrostátní zákonné lhůty jsou kratší.

Průběh
Průběh licenčního řízení Průběh licenčního řízení

* případně
** nebo zamítnutí vnitrostátním orgánem dohledu

Nabývání kvalifikovaných účastí

Pro nabytí nebo zvýšení „kvalifikované účasti“ ve stávající bance je nutný souhlas ECB. Účast se považuje za „kvalifikovanou“, pokud představuje nejméně 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv v bance či pokud umožňuje na ni uplatňovat podstatný vliv. Platné právní předpisy stanoví další prahové hodnoty (např. 20, 30 či 50 % akcií a/nebo hlasovacích práv, či pokud se banka stane dceřinou společností). Cílem schvalovacího procesu je zajistit, aby významné účasti v bankách mohli získat pouze vhodní akcionáři. To přispívá k zajištění hladkého fungování bankovního systému.

Kritéria

Kritéria, která ECB hodnotí, jsou:

 • pověst navrhovaného nabyvatele,
 • způsobilost a bezúhonnost členů představenstva anebo dozorčí rady, které navrhovaný nabyvatel hodlá jmenovat,
 • finanční stav navrhovaného nabyvatele,
 • schopnost cílového podniku po akvizici nadále dodržovat obezřetnostní požadavky, a
 • zda transakce zahrnuje nebo zvyšuje riziko praní peněz či financování terorismu.

ECB posuzuje žádosti ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány dohledu.

Časový rámec

Kvalifikovaná účast musí být schválena nebo zamítnuta do 60 pracovních dní od doručení úplné žádosti. Lhůtu lze prodloužit až o 30 pracovních dnů, a to nejvýše na 90 pracovních dnů. Pokud se žádost o schválení nabytí kvalifikované účasti shoduje se schválením (smíšené) finanční holdingové společnosti, může dojít k dodatečnému pozastavení lhůty pro posouzení kvalifikované účasti, dokud není (smíšená) finanční holdingová společnost schválena.

Průběh
Nabývání kvalifikovaných účastí – průběh Nabývání kvalifikovaných účastí – průběh

* případně
** nebo vrcholové vedení, v případě přenesení pravomoci

Odnětí licence

ECB i příslušný vnitrostátní orgán dohledu mají právo za určitých okolností zahájit řízení k odnětí bankovní licence. Licence může být odňata, pokud úvěrová instituce ukončí svou činnost nebo již dále nesplňuje stanovené požadavky.

Časový rámec

Právní předpisy EU nestanoví lhůtu pro přijetí rozhodnutí. Harmonogram rozhodnutí závisí na okolnostech každého případu a případných právních nebo procesních požadavcích podle příslušných právních předpisů.

Průběh

Odnětí licence z podnětu ECB

Odnětí licence z podnětu ECB Odnětí licence z podnětu ECB

* případně

Odnětí licence z podnětu vnitrostátního orgánu dohledu

Odnětí licence z podnětu vnitrostátního orgánu dohledu Odnětí licence z podnětu vnitrostátního orgánu dohledu

* často na žádost banky
** případně
*** nebo vrcholové vedení, v případě přenesení pravomoci

Schvalování mateřských (smíšených) finančních holdingových společností

Mnoho bank, nad nimiž je vykonáván dohled, je kontrolováno mateřskou společností. Je důležité, aby orgány dohledu sledovaly i tuto mateřskou společnost, zejména pokud je sama o sobě považována za finanční holdingovou společnost (FHC) nebo smíšenou finanční holdingovou společnost (MFHC). Mateřská společnost je považována za finanční holdingovou společnost, pokud více než 50 % jejího vlastního základního kapitálu, konsolidovaných aktiv, výnosů, pracovníků nebo jiného ukazatele, který orgán bankovního dohledu považuje za rozhodný, je spojeno s dceřinými podniky, jež jsou bankami či finančními institucemi.

To zajišťuje účinný dohled nad bankami ovládanými jinou společností, jakož i koordinovaný přehled o celé skupině (dohlížené skupině).

Po zavedení směrnice CRD proto podléhají schvalovacímu procesu i mateřské (M)FHC. Po schválení přebírá mateřská společnost odpovědnost za zajištění souladu s konsolidovanými obezřetnostními požadavky v rámci celé dohlížené skupiny. V minulosti byl za zajištění souladu s obezřetnostními požadavky na konsolidovaném základě odpovědný dceřiný podnik, který je úvěrovou institucí. Mateřská společnost (M)FHC může být rovněž osvobozena od povinnosti schválení, pokud jsou splněny kumulativní podmínky stanovené zákonem a tuto odpovědnost přebírá v rámci skupiny jiná společnost.

Kdykoli je ECB orgánem dohledu nad významnou bankovní skupinou, odpovídá za schválení nebo osvobození těchto mateřských (M)FHC od této povinnosti. V některých případech přijme ECB společné rozhodnutí s jiným příslušným orgánem mimo SSM. Schválení nebo osvobození mateřských společností méně významných bankovních skupin od této povinnosti je odpovědností vnitrostátních orgánů dohledu, které nad těmito skupinami vykonávají dohled.

Informace o úloze ECB při schvalování (smíšených) finančních holdingových společností

Kritéria

Pro získání schválení musí mateřská společnost (M)FHC splňovat tato kritéria:

 • Odpovídající vnitřní uspořádání a rozdělení úkolů v rámci dohlížené skupiny, které skupině umožní účinně koordinovat všechny dceřiné společnosti, předcházet sporům v rámci skupiny nebo je řešit a prosazovat politiky pro celou skupinu.
 • Struktura skupiny nebrání účinnému dohledu nad dceřinými bankami nebo mateřskou společností. V tomto ohledu jsou důležitými faktory úloha a postavení mateřské společnosti v dohlížené skupině a celková vlastnická struktura.
 • Jsou splněny požadavky týkající se vhodnosti akcionářů a způsobilosti a bezúhonnosti členů řídicích orgánů.

Jsou-li tato kritéria splněna, ECB udělí svůj souhlas a plnění těchto kritérií průběžně sleduje. Pokud zjistí, že kritéria nejsou splněna nebo plněna být přestala, může mateřské společnosti uložit opatření v oblasti dohledu s cílem zajistit či obnovit účinný dohled a soulad s požadavky.

Mateřská společnost (M)FHC musí k získání výjimky splňovat všechna níže uvedená kritéria:

 • hlavní činností mateřské společnosti je nabývání podílů,
 • mateřská společnost nebyla určena jako subjekt řešící krizi,
 • jiná dceřiná společnost v dohlížené skupině byla určena odpovědnou za to, aby skupina na konsolidovaném základě dodržovala obezřetnostní požadavky,
 • mateřská společnost nepřijímá rozhodnutí, která se týkají celé dohlížené skupiny,
 • neexistuje žádná překážka pro účinný dohled nad skupinou.

Plnění těchto kritérií pečlivě posuzujeme a výjimky udělujeme pouze tehdy, jsou-li všechna výše uvedená kritéria splněna.

Časový rámec

Pokud ECB hodlá schválení nebo udělení výjimky zamítnout, oznámí to žadateli do čtyř měsíců od obdržení úplné žádosti. ECB v každém případě rozhodne do šesti měsíců od obdržení žádosti.

Průběh
Schválení orgánem dohledu Schválení orgánem dohledu

Zprostředkující mateřský podnik v EU

Pokud dvě banky v Evropské unii náleží ke stejné skupině ze třetí země, jsou povinny vytvořit jediný mateřský subjekt v EU. Označován je jako zprostředkující mateřský podnik v EU, zkráceně IPU (angl. intermediate EU parent undertaking).

Tímto mateřským subjektem může být banka, finanční holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost nebo v některých případech investiční podnik.

Tato povinnost mít jediný mateřský subjekt v EU se uplatňuje na skupiny z třetích zemí s celkovými aktivy v EU o objemu nejméně 40 mld. EUR. Do této částky se započítávají také aktiva poboček v EU náležejících do skupiny ze třetí země.

Existence jediného mateřského subjektu v EU umožňuje konsolidovaný dohled nad jinak samostatnými subjekty. Pomáhá orgánům dohledu získat úplný přehled rizik vyplývajících z veškeré činnosti skupiny z třetí země v EU.

Více informací k tématu je k dispozici na stránce „nejčastější dotazy“

Pasportizace

Banka, která má povolení k činnosti v jedné zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP), může chtít vykonávat svou povolenou činnost i v jiné zemi EHP. Může tak učinit prostřednictvím poskytování služeb nebo zřízení pobočky. Na základě volného pohybu služeb a svobody usazování stačí bance k výkonu vzájemně uznávaných činností pouze jedno povolení, a to povolení k činnosti ve státě, ve kterém se usadila původně. Banka o svém záměru poskytovat služby nebo zřídit pobočku v jiné zemi EHP i o veškerých změnách těchto činností musí uvědomit svůj domovský orgán dohledu. K tomuto účelu musí použít šablony podle regulačních technických norem a prováděcích technických norem EBA. K předkládání těchto oznámení svému domovskému orgánu dohledu může banka využívat portál IMAS. Domovský orgán dohledu informuje o plánovaných činnostech dané banky hostitelský orgán dohledu. Banka může začít nové činnosti vykonávat po uplynutí oznamovací lhůty.

EBA: pasportizace a dohled nad pobočkami

VIZ TAKÉ

Více k souvisejícímu obsahu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)