Menu

Leidimai

Šiame tinklalapyje sąvokos „bankas“ ir „kredito įstaiga“ vartojamos kaip sinonimai.

Europos bankų priežiūros sistemoje ECB yra atsakingas už leidimų suteikimą bankams, t. y. ECB:

 • išduoda ir panaikina bankų licencijas, taip pat suteikia leidimus įsigyti bankų kvalifikuotuosius akcijų paketus (visos trys procedūros kartu vadinamos „bendrosiomis procedūromis“). Šiuos sprendimus ECB priima dėl visų bankų: ir dėl tų, kuriuos prižiūri tiesiogiai (svarbių bankų), ir dėl tų, kuriuos prižiūri netiesiogiai (mažiau svarbių bankų);
 • atlieka tinkamumo ir kompetencijos vertinimus, per kuriuos nagrinėjama, ar banko valdymo organo nariai yra tinkami vykdyti jiems pavestas funkcijas. Sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo ECB priima tik dėl svarbių bankų valdymo organų narių.

Prižiūrimų bankų sąrašas

Priimdamas sprendimą, ar suteikti leidimą, ECB vadovaujasi EBI bendru taisyklių sąvadu ir, jei to reikia, nacionalinės teisės normomis.

EBI bendras taisyklių sąvadas

Svarbų vaidmenį atlieka nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) – pavyzdžiui, jos priima paraiškas suteikti leidimus, jos yra svarbius bankus prižiūrinčių jungtinių priežiūros grupių narės ir tiesiogiai prižiūri mažiau svarbius bankus. ECB bendradarbiauja su NKI darbuotojais siekdamas užtikrinti, kad visose šalyse būtų taikoma tokia pati leidimų suteikimo tvarka ir kad sprendžiant pagrindinius šios srities veiklos ir politikos klausimus būtų laikomasi aukštų standartų. Priežiūriniai lūkesčiai išdėstyti viešai paskelbtuose vadovuose.

Su leidimų procedūromis susijusių nacionalinių paraiškų formų sąrašas

Licencijavimas

Licencijavimo procesas padeda užtikrinti pasitikėjimą finansų sistema, nes per jį užtikrinama, kad veiktų veiklą vykdyti pajėgūs bankai. Laikantis licencijavimo procedūrų taip pat užtikrinama, kad rinkoje veiklą pradėti būti leidžiama tik patikimiems ir visus teisinius reikalavimus atitinkantiems bankams. Visgi licencijavimu neturėtų būti trukdoma konkurencijai, finansinių inovacijų diegimui arba technologinei pažangai.

Kriterijai

ECB, bendradarbiaudamas su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis, vertina bankų paraiškas gauti licenciją. Vertindamas paraiškas ECB atsižvelgia į keturias pagrindines sritis:

 • paraišką teikiančios kredito įstaigos kapitalo dydį, kokybę, kilmę ir sudėtį,
 • paraišką teikiančios kredito įstaigos veiklos programą, organizacinę struktūrą ir verslo planą,
 • paraišką teikiančios kredito įstaigos valdymo organo narių tinkamumo ir kompetencijos įvertinimą,
 • paraišką teikiančios kredito įstaigos tiesioginių ir netiesioginių akcininkų tinkamumo įvertinimą.

Visi bankai vertinami pagal tuos pačius kriterijus, nepriklausomai nuo to, ar jie veikia pagal labiau tradicinį, ar pagal finansinių technologijų kredito įstaigos verslo modelį.

Terminai

Paprastai sprendimas priimamas per 6–12 mėnesių nuo galutinės paraiškos gauti licenciją pateikimo. Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta, kad sprendimas turi būti priimtas per 12 mėnesių. Kai kuriuose nacionalinės teisės aktuose nustatyti trumpesni terminai.

Procesas

Licencijavimas Licencijavimas

*kai taikytina
**arba neigiamas nacionalinės priežiūros institucijos sprendimas

Kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimas

Jeigu norima įsigyti esamos įstaigos akcijų ir įsigyjamas akcijų kiekis laikomas kvalifikuotuoju akcijų paketu, kitaip tariant, jeigu pasiekiama tam tikra akcijų kiekio riba (10, 20, 30 arba 50 % akcijų) arba kartu su akcijomis įgyjama teisė daryti reikšmingą įtaką, būtina gauti ECB leidimą. Tvirtinimo procedūra siekiama užtikrinti, kad į bankų sistemą patektų tik tinkami akcininkai ir taip būtų užtikrintas sklandus bankų sistemos veikimas.

Priežiūra – iš arčiau. Kas yra kvalifikuotasis akcijų paketas?

Kriterijai

ECB, bendradarbiaudamas su atitinkama nacionaline priežiūros institucija, vertina šiuos kriterijus:

 • siūlomo įsigyjančiojo asmens reputaciją,
 • asmenų, kuriuos siūlomas įsigyjantysis asmuo ketina skirti valdybos nariais, kompetenciją ir tinkamumą,
 • siūlomo įsigyjančiojo asmens finansinį patikimumą,
 • įstaigos, kurios akcijų įsigyjama, gebėjimą ir po įsigijimo laikytis prudencinių reikalavimų,
 • ar dėl sandorio neatsiranda ir nepadidėja pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika.
Terminai

Sprendimas leisti arba neleisti įsigyti kvalifikuotąjį akcijų paketą turi būti priimtas per 60 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 90 darbo dienų.

Procesas

Kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimas Kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimas

*kai taikytina
**arba aukštesniojo rango vadovai, jeigu yra įgalioti

Licencijos panaikinimas

Ir ECB, ir atitinkama nacionalinė priežiūros institucija turi teisę tam tikromis aplinkybėmis inicijuoti banko licencijos panaikinimo procedūrą. Licencija gali būti panaikinta, jeigu kredito įstaiga nebevykdo veiklos arba nebeatitinka taikytinų prudencinių reikalavimų.

Terminai

Terminas priklauso nuo konkrečių aplinkybių, pavyzdžiui, ar reikalaujama, kad kredito įstaiga nutrauktų veiklą, ar pati įstaiga jau nebevykdo veiklos.

Procesas

ECB inicijuotas licencijos panaikinimas

ECB inicijuotas licencijos panaikinimas ECB inicijuotas licencijos panaikinimas

*kai taikytina

Nacionalinės priežiūros institucijos inicijuotas licencijos panaikinimas

Nacionalinės priežiūros institucijos inicijuotas licencijos panaikinimas Nacionalinės priežiūros institucijos inicijuotas licencijos panaikinimas

*dažnai – banko prašymu
**kai taikytina
***arba aukštesniojo rango vadovai, jeigu yra įgalioti

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas

Kredito įstaigos valdymo organų nariai turi būti tinkami eiti savo pareigas ir pasirinkti taip, kad valdymas būtų veiksmingas, o sprendimų priėmimo procesas – subalansuotas. Užtikrinus, kad kredito įstaigos valdymo organai būtų kompetentingi ir tinkami, stiprėja ne tik pačios įstaigos saugumas ir patikimumas, bet ir visas bankų sektorius, nes didėja visuomenės pasitikėjimas euro zonos finansų sektorių valdančiais žmonėmis.

Kriterijai

Kompetenciją ir tinkamumą ECB vertina pagal penkis kriterijus, tai:

 • reputacija,
 • patirtis,
 • interesų konfliktai ir savarankiškumas,
 • galimybė skirti pakankamai laiko funkcijoms tinkamai vykdyti,
 • valdybos kolektyvinis tinkamumas.

Kai valdymo organų nariai skiriami bankui pradedant vykdyti veiklą arba įsigyjant kvalifikuotąjį akcijų paketą, kompetencijos ir tinkamumo vertinimas atliekamas kaip sudedamoji vertinimo, ar išduoti licenciją arba ar leisti įsigyti kvalifikuotąjį akcijų paketą, procedūros dalis.

Terminai

Taikomi nacionalinės teisės aktuose nustatyti terminai.

Procesas

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas

*arba aukštesniojo rango vadovai, jeigu yra įgalioti