Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Leidimai

Šiame puslapyje sąvokos „bankas“ ir „kredito įstaiga“ vartojamos kaip sinonimai.

Europos bankų priežiūros sistemoje ECB yra atsakingas už leidimų suteikimą bankams.

Šiame puslapyje aptariame tokias temas kaip:

Be to, vykdome kompetencijos ir tinkamumo vertinimus, per kuriuos nagrinėjame, ar prižiūrimo subjekto valdymo organų nariai yra tinkami vykdyti jiems pavestas funkcijas. Šie vertinimai atliekami, kai kredito įstaigai pirmą kartą suteikiamas leidimas vykdyti veiklą ir kiekvieną kartą, kai pasikeičia valdymo organų sudėtis.

Daugiau informacijos apie kompetencijos ir tinkamumo vertinimą rasite šiai temai skirtame mūsų interneto svetainės puslapyje Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas.

Priimdamas sprendimą, ar suteikti leidimą, ECB vadovaujasi EBI bendru taisyklių sąvadu ir, jei to reikia, nacionalinės teisės normomis.

EBI bendras taisyklių sąvadas

Leidimų suteikimo procese svarbų vaidmenį atlieka nacionalinės priežiūros institucijos – jos priima atitinkamas paraiškas ir glaudžiai bendradarbiauja su ECB jas vertinant. Siekdamas užtikrinti, kad visose šalyse būtų taikoma tokia pati tvarka ir būtų laikomasi aukštų standartų, ECB taip pat bendradarbiauja su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Priežiūriniai lūkesčiai išdėstyti viešai paskelbtuose vadovuose.

Licencijavimas

Bankų licencijavimas

Licencijavimo procesas padeda kurti pasitikėjimą finansų sistema, nes per jį užtikrinama, kad rinkoje veiklą pradėti būtų leidžiama tik ją vykdyti pajėgiems bankams, t. y. kad licencijos būtų išduodamos tik visus teisinius reikalavimus atitinkantiems bankams. Tas pats procesas ir kriterijai taikomi visiems bankams – tiek tiems, kurie veikia pagal labiau tradicinius verslo modelius, tiek tiems, kurių verslo modeliai grindžiami technologinėmis inovacijomis. Licencijavimas neturėtų trukdyti konkurencijai ar inovacijoms.

Investicinių įmonių licencijavimas

Įsigaliojus investicinėms įmonėms taikomiems teisės aktams (Investicinių įmonių reglamentui ir direktyvai), KRR pateikta kredito įstaigos apibrėžtis buvo iš dalies pakeista, kad apimtų ir sisteminės svarbos įmonėmis pripažintas investicines įmones. Prie jų priskiriamos investicinės įmonės:

 • kurios turi leidimą vykdyti sandorius savo sąskaita, pirkti ar parduoti finansines priemones ir (arba) išplatinti finansines priemones, tvirtai įsipareigojus supirkti likutį (veikla, nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose);
 • kurių bendra turto vertė vertinant individualiai arba grupės lygmeniu yra ne mažesnė kaip 30 mlrd. eurų (arba, jei ši vertė mažesnė nei 30 mlrd. eurų, priskirtos priežiūros institucijos nuožiūra).

Investicinės įmonės, laikomos sisteminės svarbos investicinėmis įmonėmis, privalo kreiptis dėl banko licencijos ne vėliau kaip tą dieną, kai pradeda atitikti kriterijus. Investicinių įmonių reglamentas pradedamas taikyti nuo 2021 m. birželio 26 d., o Investicinių įmonių direktyva iki minėtos datos turi būti perkelta į nacionalinę teisę. Nuo šios datos investicinėms įmonėms gali būti suteikiamas leidimas vykdyti kredito įstaigų veiklą ir jos yra įtraukiamos į Europos bankų priežiūros sistemą. Investicines įmones, laikomas svarbiomis įstaigomis, tiesiogiai prižiūrės ECB, o prie mažiau svarbių įstaigų priskirtas investicines įmones – nacionalinės priežiūros institucijos, prižiūrimos ECB. Vykdydamas šią priežiūros funkciją ECB siekia užtikrinti, kad bendri priežiūros standartai būtų nuosekliai taikomi visoje sistemoje, ir glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kad bankų priežiūrą reglamentuojančių taisyklių įgyvendinimas būtų dar labiau suderintas.

Kriterijai

Vertindamas bankų paraiškas dėl licencijos, ECB atsižvelgia į keturias pagrindines sritis:

 • paraišką teikiančios kredito įstaigos kapitalo dydį, kokybę, kilmę ir sudėtį bei kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus,
 • paraišką teikiančios kredito įstaigos veiklos programą, organizacinę struktūrą ir verslo planą,
 • paraišką teikiančios kredito įstaigos valdymo organo narių tinkamumo ir kompetencijos įvertinimus,
 • paraišką teikiančios kredito įstaigos tiesioginių ir netiesioginių akcininkų tinkamumo įvertinimą.

Vertindamas paraiškas ECB bendradarbiauja su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Terminai

Paprastai sprendimas priimamas per 6–12 mėnesių. ES teisės aktuose nustatyta, kad sprendimas turi būti priimtas per 6 mėnesius nuo išsamios paraiškos gavimo, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo paraiškos gavimo. Kai kurių šalių teisės aktuose nustatyti trumpesni terminai.

Procesas
Licencijavimo procesasLicencijavimo procesas

*kai taikytina
**arba neigiamas nacionalinės priežiūros institucijos sprendimas

Kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimas

Jeigu norima įsigyti arba padidinti esamo banko kvalifikuotąjį akcijų paketą, reikalingas ECB pritarimas. Akcijų paketas laikomas kvalifikuotuoju, jeigu sudaro 10 % ar daugiau banko kapitalo arba balsavimo teisių arba jeigu suteikia galimybę daryti reikšmingą įtaką bankui. Taikytinuose teisės aktuose nustatytos papildomos ribos (pvz., 20, 30 arba 50 % akcijų ir (arba) balsavimo teisių arba sąlyga, kad bankas tampa patronuojamąja įmone). Tvirtinimo procedūra siekiama užtikrinti, kad reikšmingą kapitalo dalį bankuose galėtų įsigyti tik tinkami akcininkai. Tai padeda užtikrinti sklandų bankų sistemos veikimą.

Kriterijai

ECB atlieka vertinimą pagal šiuos kriterijus:

 • siūlomo įsigyjančiojo asmens reputaciją,
 • asmenų, kuriuos siūlomas įsigyjantysis asmuo ketina skirti valdybos nariais, tinkamumą ir kompetenciją,
 • siūlomo įsigyjančiojo asmens finansinį patikimumą,
 • įstaigos, kurios akcijų įsigyjama, gebėjimą ir po įsigijimo laikytis prudencinių reikalavimų,
 • ar dėl sandorio neatsiranda ir nepadidėja pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizika.

Vertindamas paraiškas ECB bendradarbiauja su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Terminai

Sprendimas leisti arba neleisti įsigyti kvalifikuotąjį akcijų paketą turi būti priimtas per 60 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo. Šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 30 darbo dienų ir tokiu atveju iš viso gali sudaryti ne daugiau kaip 90 darbo dienų. Jeigu paraiškos dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies nagrinėjimas sutampa su (mišrią veiklą vykdančios) finansų kontroliuojančiosios bendrovės patvirtinimu, paraiškos dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies vertinimas gali būti sustabdytas ilgesniam laikotarpiui, kol (mišrią veiklą vykdančiai) finansų kontroliuojančiajai bendrovei bus suteiktas patvirtinimas.

Procesas
Kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimo procesasKvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimo procesas

*kai taikytina
**arba aukštesniojo rango vadovai, jeigu yra įgalioti

Licencijos panaikinimas

Tiek ECB, tiek atitinkama nacionalinė priežiūros institucija turi teisę tam tikromis aplinkybėmis inicijuoti banko licencijos panaikinimo procedūrą. Licencija gali būti panaikinta, jeigu kredito įstaiga nebevykdo veiklos arba nebeatitinka nustatytų reikalavimų.

Terminai

ES teisės aktuose sprendimo priėmimo terminas nenustatytas. Sprendimo priėmimo terminas priklauso nuo kiekvieno atvejo aplinkybių ir nuo taikytinuose tesės aktuose nustatytų teisinių ar procedūrinių reikalavimų.

Procesas

ECB inicijuotas licencijos panaikinimas

ECB inicijuotas licencijos panaikinimasECB inicijuotas licencijos panaikinimas

*kai taikytina

Nacionalinės priežiūros institucijos inicijuotas licencijos panaikinimas

Nacionalinės priežiūros institucijos inicijuotas licencijos panaikinimasNacionalinės priežiūros institucijos inicijuotas licencijos panaikinimas

*dažnai – banko prašymu
**kai taikytina
***arba aukštesniojo rango vadovai, jeigu yra įgalioti

Patronuojančiųjų (mišrią veiklą vykdančių) finansų kontroliuojančiųjų bendrovių patvirtinimas

Daugelį prižiūrimų bankų kontroliuoja patronuojančioji bendrovė. Svarbu, kad priežiūros institucijos stebėtų ir tokias patronuojančiąsias bendroves, ypač jei jos laikomos finansų kontroliuojančiosiomis bendrovėmis arba (mišrią veiklą vykdančiomis) finansų kontroliuojančiosiomis bendrovėmis. Patronuojančioji bendrovė laikoma finansų kontroliuojančiąja bendrove, jei daugiau kaip 50 % jos nuosavo kapitalo, konsoliduoto turto, pajamų, personalo ar kito rodiklio, kurį bankų priežiūros institucija laiko svarbiu, yra susiję su patronuojamosiomis bendrovėmis – bankais arba finansų įstaigomis.

Taip užtikrinama veiksminga bankų, kuriuos kontroliuoja kitos bendrovės, ir koordinuota visos (prižiūrimos) grupės priežiūra.

Todėl, pradėjus taikyti KRD, patvirtinimo reikalavimas yra taikomas ir patronuojančiosioms (mišrią veiklą vykdančioms) finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms. Gavusi patvirtinimą, patronuojančioji bendrovė prisiima atsakomybę už tai, kad visoje prižiūrimoje grupėje būtų konsoliduotai laikomasi prudencinių reikalavimų. Anksčiau už tai, kad būtų konsoliduotai laikomasi prudencinių reikalavimų, buvo atsakinga kredito įstaiga – patronuojamoji bendrovė. Patronuojančiajai (mišrią veiklą vykdančiai) finansų kontroliuojančiajai bendrovei patvirtinimo reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu įvykdomos visos teisės aktuose nustatytos sąlygos ir atsakomybę grupėje už tai prisiima kita bendrovė.

Jeigu svarbią bankų grupę prižiūri ECB, jis yra atsakingas ir už tokių patronuojančiųjų (mišrią veiklą vykdančių) finansų kontroliuojančiųjų bendrovių patvirtinimą arba šio reikalavimo išimties taikymą. Kai kuriais atvejais ECB priima bendrą sprendimą su kita BPM nepriklausančia kompetentinga institucija. Už mažiau svarbių bankų grupių patronuojančiųjų bendrovių patvirtinimą arba šio reikalavimo išimties taikymą yra atsakingos šias grupes prižiūrinčios nacionalinės priežiūros institucijos.

Informacija apie ECB vaidmenį tvirtinant (mišrią veiklą vykdančias) finansų kontroliuojančiąsias bendroves) (tik anglų k.)

Kriterijai

Kad patronuojančiajai (mišrią veiklą vykdančiai) finansų kontroliuojančiajai bendrovei būtų suteiktas patvirtinimas, ji turi atitikti šiuos kriterijus:

 • prižiūrimoje grupėje turi būti sukurta tinkama vidaus tvarka ir užduotys paskirstytos taip, kad grupė galėtų veiksmingai koordinuoti visas patronuojamąsias bendroves, užkirsti kelią grupės vidaus konfliktams arba juos valdyti ir užtikrinti, kad būtų vykdoma visos grupės politika;
 • grupės struktūra neturi trukdyti veiksmingai prižiūrėti patronuojamuosius bankus arba patronuojančiąją bendrovę. Šiuo atžvilgiu svarbūs veiksniai yra patronuojančiosios bendrovės vaidmuo ir padėtis prižiūrimoje grupėje bei bendra akcijų paketo struktūra;
 • turi būti įvykdyti akcininkų tinkamumo ir direktorių tinkamumo bei kompetencijos reikalavimai.

Jei šie kriterijai įvykdyti, ECB suteikia patvirtinimą ir nuolat stebi, kaip šių kriterijų laikomasi. Jeigu ECB nustato, kad kriterijai neįvykdyti arba nebėra vykdomi, jis patronuojančiajai bendrovei gali nustatyti priežiūrines priemones, kad užtikrintų arba atkurtų veiksmingą priežiūrą ir reikalavimų laikymąsi.

Tam, kad patronuojančiajai (mišrią veiklą vykdančiai) finansų kontroliuojančiajai bendrovei būtų galima taikyti išimtį, ji turi atitikti visus šiuos kriterijus:

 • pagrindinė patronuojančiosios bendrovės veikla turi būti akcijų įsigijimas;
 • patronuojančioji bendrovė neturi būti įvardyta kaip pertvarkytinas subjektas;
 • už tai, kad grupė konsoliduotai laikytųsi prudencinių reikalavimų, atsakinga turi būti paskirta kita prižiūrimos grupės patronuojamoji įmonė;
 • patronuojančioji bendrovė neturi priimti visai prižiūrimai grupei įtakos turinčių sprendimų;
 • neturi būti kliūčių veiksmingai vykdyti grupės priežiūrą.

Atidžiai vertiname, ar šie kriterijai vykdomi, o išimtis taikome tik tada, kai vykdomi visi pirmiau išdėstyti kriterijai.

Terminai

Jei ECB ketina nesuteikti patvirtinimo arba neleisti taikyti išimties, jis apie tai praneša pareiškėjui per keturis mėnesius nuo išsamios paraiškos gavimo. Bet kuriuo atveju ECB priima sprendimą per šešis mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos.

Procesas
Priežiūrinis patvirtinimasPriežiūrinis patvirtinimas

Tarpinė ES patronuojančioji įmonė

Jeigu du Europos Sąjungoje (ES) esantys bankai priklauso tai pačiai trečiosios valstybės grupei, ES turi būti įsteigta viena patronuojančioji įmonė. Ji vadinama tarpine ES patronuojančiąja įmone (TPĮ).

Tokia patronuojančiąja įmone gali būti bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė ir tam tikrais atvejais – investicinė įmonė.

Reikalavimas turėti ES įsteigtą vieną patronuojančiąją įmonę taikomas trečiosios valstybės grupėms, kurių bendra ES esančio turto vertė yra ne mažesnė kaip 40 mlrd. eurų, įskaitant trečiosios valstybės grupės ES filialų turtą.

Kai ES įsteigiama bendra patronuojančioji įmonė, užuot vykdžius kelių atskirų įstaigų individualią priežiūrą, gali būti vykdoma bendra konsoliduota priežiūra. Tai padeda priežiūros institucijai susidaryti bendrą vaizdą apie visą trečiosios valstybės grupės ES vykdomos veiklos riziką.

Daugiau informacijos šia tema rasite dažnai užduodamuose klausimuose (DUK)

Išplėstiniai veiklos leidimai

Bankas, turintis veiklos leidimą vienoje iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, gali norėti atitinkamą veiklą vykdyti ir kitoje EEE šalyje. Tai daryti bankas gali arba teikdamas paslaugas, arba įsteigdamas filialą. Remiantis laisvės teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvės principais, bankui, norinčiam užsiimti tarpusavyje pripažįstama veikla, tereikia vieno leidimo, t. y., leidimo toje valstybėje, kurioje jis iš pradžių buvo įsteigtas. Bankas privalo informuoti buveinės šalies priežiūros instituciją apie savo ketinimą teikti paslaugas arba steigti filialą kitoje EEE šalyje ir bet kokius tokios veiklos pokyčius. Tam jis privalo naudoti EBI techninio reguliavimo standarto ir techninio įgyvendinimo standarto šablonus. Prisijungęs prie IMAS portalo, bankas šiuos pranešimus gali pateikti savo buveinės šalies priežiūros institucijai. Banko buveinės šalies priežiūros institucija informuoja priimančiosios šalies priežiūros instituciją apie banko numatomą veiklą. Bankas gali pradėti vykdyti naują veiklą pasibaigus informavimo terminui.

EBI –  išplėstiniai veiklos leidimai ir filialų priežiūra

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus