Menu

Dovoljenja

Na tej strani se izraza »banka« in »kreditna institucija« uporabljata z enakim pomenom.

V evropskem bančnem nadzoru je ECB organ, ki je pristojen za bančna dovoljenja. To zajema:

 • izdajo licence bankam, odvzem bančne licence in odobritev pridobitve kvalificiranega deleža v bankah: ti trije postopki se skupaj imenujejo »skupni postopki«. Odločitev za vse banke sprejme ECB: tako za tiste, ki jih neposredno nadzira (pomembne banke), kot tudi za tiste, ki jih nadzira posredno (manj pomembne banke);
 • oceno »sposobnosti in primernosti«, s katero se preverja, ali so člani upravljalnega organa primerni za opravljanje svoje vloge v banki. ECB odločitve o sposobnosti in primernosti sprejema samo za pomembne banke.

Seznam nadzorovanih bank

ECB pri odločanju o dovoljenjih uporablja enotna pravila EBA in, kjer je relevantno, nacionalno zakonodajo.

Enotna pravila EBA

Pristojni nacionalni organi imajo pomembno vlogo: so vstopna točka za vložitev prošenj za izdajo dovoljenja, so člani skupnih nadzorniških skupin v primeru pomembnih bank ter neposredni nadzorniki manj pomembnih bank. ECB tesno sodeluje z zaposlenimi v pristojnih nacionalnih organih ter tako zagotavlja dosleden pristop k izdaji dovoljenj v vseh državah in visoke standarde pri ključnih vprašanjih izvedbe in politike na tem področju. Pričakovanja nadzornikov so predstavljena v javnih vodnikih.

Seznam nacionalnih obrazcev v zvezi z dovoljenji

Bančna licenca

S postopkom izdaje bančne licence se ustvarja zaupanje v finančni sistem, saj se z njim zagotavlja, da so banke sposobne poslovati. Poleg tega se z izdajo bančne licence zagotavlja, da smejo na trg vstopiti samo zanesljive banke, ki izpolnjujejo vse pravne zahteve. Ta postopek pa ne sme ovirati konkurence, finančnih inovacij ali tehnološkega napredka.

Kriteriji

Ko ECB v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki ocenjuje prošnjo za izdajo bančne licence, upošteva štiri glavna področja:

 • znesek, kakovost, izvor in sestavo kapitala kreditne institucije prosilke
 • program dejavnosti, organizacijsko strukturo in poslovni načrt kreditne institucije prosilke
 • oceno sposobnosti in primernosti upravljalnega organa kreditne institucije prosilke
 • oceno primernosti neposrednih in posrednih delničarjev kreditne institucije prosilke

Ta področja so enaka za vse banke ne glede na to, ali imajo bolj tradicionalen poslovni model ali finančnotehnološki (finteh) poslovni model.

Časovni potek

Do sprejetja odločitve navadno traja od šest do dvanajst mesecev od datuma, ko je oddana popolna prošnja za izdajo bančne licence. Evropska zakonodaja določa, da mora biti odločitev sprejeta v dvanajstih mesecih, medtem ko so nekateri nacionalni zakonsko določeni roki krajši.

Postopek

Postopek izdaje bančne licence Postopek izdaje bančne licence

* kjer je relevantno
** ali zavrnitev s strani nacionalnih nadzornikov

Pridobitev kvalificiranega deleža

ECB mora odobriti pridobitev udeležbe v obstoječi instituciji, če ta udeležba šteje kot »kvalificirani delež« oziroma, drugače povedano, če pridobitelj doseže katerega od relevantnih pragov, ki znašajo 10%, 20%, 30% ali 50%, ali mu pridobitev omogoča pomemben vpliv v banki. Namen postopka odobritve je zagotoviti, da v bančni sistem vstopajo samo primerni delničarji, s čimer se zagotavlja nemoteno delovanje bančnega sistema.

Nadzor pobliže: Kaj je kvalificirani delež?

Kriteriji

Kriteriji, ki jih ocenjuje ECB v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki, so naslednji:

 • ugled predlaganega pridobitelja
 • sposobnost in primernost članov uprave, ki naj bi jih imenoval predlagani pridobitelj
 • finančna trdnost predlaganega pridobitelja
 • sposobnost ciljne družbe, da po pridobitvi še naprej izpolnjuje bonitetne zahteve
 • ali pri transakciji obstaja oziroma se povečuje tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma
Časovni potek

Pridobitev kvalificiranega deleža mora biti odobrena ali zavrnjena v 60 delovnih dneh, z možnostjo podaljšanja na največ 90 delovnih dni.

Postopek

Postopek pridobitve kvalificiranega deleža Postopek pridobitve kvalificiranega deleža

* kjer je relevantno
** ali višje vodstvo, če je za to delegirano

Odvzem bančne licence

Tako ECB kot tudi nacionalni nadzornik imata pravico, da v določenih okoliščinah začneta postopek za odvzem bančne licence. Licenca se lahko odvzame, če kreditna institucija preneha poslovati ali ne izpolnjuje več veljavnih bonitetnih zahtev.

Časovni potek

Časovni potek je odvisen od okoliščin: ali se od kreditne institucije zahteva prenehanje poslovanja ali je kreditna institucija sama prenehala poslovati.

Postopek

Odvzem sproži ECB

Odvzem sproži ECB Odvzem sproži ECB

* kjer je relevantno

Odvzem sproži nacionalni nadzornik

Odvzem sproži nacionalni nadzornik Odvzem sproži nacionalni nadzornik

* pogosto na zahtevo banke
** kjer je relevantno
*** ali višje vodstvo, če je za to delegirano

Ocena »sposobnosti in primernosti«

Upravljalni organ kreditne institucije mora biti primeren za izvajanje svojih pristojnosti ter sestavljen tako, da omogoča učinkovito upravljanje in uravnoteženo odločanje. Ko ECB zagotavlja, da so upravljalni organi institucij »sposobni in primerni«, povečuje varnost in trdnost teh institucij, hkrati pa krepi bančni sektor kot celoto, saj povečuje zaupanje javnosti v ljudi, ki upravljajo finančni sektor v euroobmočju.

Kriteriji

Pri ocenjevanju sposobnosti in primernosti ECB upošteva pet kriterijev:

 • ugled
 • izkušnje
 • nasprotje interesov in neodvisnost
 • časovna razpoložljivost za ustrezno opravljanje funkcij
 • kolektivna primernost uprave

Kadar je imenovanje del postopka za izdajo bančne licence ali postopka za pridobitev kvalificiranega deleža, se ocena sposobnosti in primernosti opravi v okviru ocenjevanja odobritve bančne licence ali pridobitve kvalificiranega deleža.

Časovni potek

Veljajo nacionalni zakonsko določeni roki.

Postopek

Ocena sposobnosti in primernosti Ocena sposobnosti in primernosti

* ali višje vodstvo, če je za to delegirano