Menu

Pankkitoiminnan luvat

EKP myöntää yhteisen pankkivalvonnan alueella kaikki pankkitoiminnan luvat:

 • Pankkitoimilupien myöntäminen ja peruminen sekä luvan myöntäminen merkittävän omistusosuuden hankkimiseen pankista ovat ns. ”yhteisiä menettelyjä”, jotka koskevat niin EKP:n suorassa valvonnassa olevia merkittäviä pankkeja kuin sen välillisessä valvonnassa olevia vähemmän merkittäviä pankkeja.
 • Johdon jäsenten sopivuus- ja luotettavuusarviointi tehdään EKP:ssä vain merkittävien pankkien ylimmälle johdolle.

Valvottavien laitosten luettelo

Lupa-asioissa noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) yhteistä sääntökirjaa ja asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä.

EPV:n yhteinen sääntökirja

Kansallisilla toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla on merkittävä rooli lupa-asioissa. Ne esimerkiksi vastaanottavat lupahakemukset, ovat mukana merkittävien pankkien yhteisissä valvontaryhmissä ja valvovat vähemmän merkittäviä pankkeja. EKP tekee yhteistyötä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa periaatteellisissa ja käytännön lupakysymyksissä, jotta linja pysyy yhtenäisenä. Valvontaodotukset julkaistaan oppaissa.

Kansallisten hakemusasiakirjojen luettelo

Toimiluvat

Lupamenettelyn avulla varmistetaan, että pankit myös ovat toimintakykyisiä, mikä tekee pankkijärjestelmästä luotettavan. Markkinoille päästetään vain vakaita laitoksia, jotka täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan saa haitata kilpailua, rahoitusalan innovaatioita eikä teknologian kehitystä.

Arviointiperusteet

EKP käsittelee toimilupahakemukset yhteistyössä kansallisen viranomaisen kanssa ja arvioi seuraavia neljää osa-aluetta:

 • pääoman määrä, laatu, alkuperä ja koostumus
 • toimintasuunnitelma, organisaatiorakenne ja liiketoimintasuunnitelma
 • ylimmän hallintoelimen sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin tulokset
 • merkittävän omistusosuuden haltijoiden ja muiden pääosakkaiden arvioinnin tulokset.

Osa-alueet ovat samat riippumatta siitä, onko pankilla perinteinen vai fintech-liiketoimintamalli.

Prosessin kesto

Valmiin hakemuksen toimittamisesta toimilupapäätöksen tekemiseen kuluu yleensä 6–12 kuukautta. EU-lainsäädännön mukaan päätös on tehtävä 12 kuukauden sisällä. Joissakin maissa on lisäksi tiukemmat kansalliset aikarajat.

Prosessin kulku

Toimilupahakemus – prosessin kulku Toimilupahakemus – prosessin kulku

* tilanteen mukaan
** tai kansallinen valvontaviranomainen hylkää

Merkittävän omistusosuuden hankinta

EKP:ltä on saatava lupa merkittävän omistusosuuden (ns. määräosuuden) hankintaan toiminnassa olevasta pankista. Omistusosuus on merkittävä, jos se kattaa vähintään 10 % pankin pääomasta ja/tai äänioikeuksista tai ylittää muut määritetyt rajat (20 %, 30 % tai 50 %), tai jos se antaa mahdollisuuden vaikuttaa huomattavasti pankin johtamiseen. Hyväksyntäprosessin tarkoituksena on varmistaa, että pankki-järjestelmässä toimii vain asianmukaisia osakkaita, ja taata järjestelmän vakaa toiminta.

Valvontapalsta : Mikä on merkittävä omistusosuus?

Arviointiperusteet

Merkittävän omistusosuuden hankinnassa EKP arvioi yhteistyössä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa seuraavia seikkoja:

 • hankkijaehdokkaan maine
 • hankkijaehdokkaan esittämien pankin johdon jäseniksi nimitettävien henkilöiden sopivuus ja luotettavuus
 • hankkijaehdokkaan vakavaraisuus
 • kykeneekö hankinnan kohteena oleva pankki täyttämään vakavaraisuusvaatimukset myös hankinnan jälkeen
 • sisältyykö hankintaan riski rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta tai kasvavatko riskit hankinnan jälkeen.
Prosessin kesto

Merkittävän omistusosuuden hankinta on hyväksyttävä tai sitä on vastustettava 60 työpäivän kuluessa. Määräaikaa voidaan pidentää enintään 90 työpäivään.

Prosessin kulku

Merkittävän omistusosuuden hankinta – prosessin kulku Merkittävän omistusosuuden hankinta – prosessin kulku

* tilanteen mukaan
** tai toimiva johto, jos tehtävä on delegoitu sille

Pankkitoimiluvan peruminen

Pankkitoimilupa voidaan perua EKP:n tai kansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta, jos pankki lopettaa toimintansa tai ei enää täytä vakavaraisuus-vaatimuksia.

Prosessin kesto

Perumisprosessin kesto riippuu esimerkiksi siitä, onko pankin toiminta vielä lopetettava vai onko sen toiminta jo loppunut.

Prosessin kulku

Toimilupa perutaan EKP:n aloitteesta

EKP:n aloitteesta EKP:n aloitteesta

* soveltuvissa tapauksissa

Toimilupa perutaan kansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta

Kansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta Kansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta

* usein pankin pyynnöstä
** tilanteen mukaan
*** tai toimiva johto, jos tehtävä on delegoitu sille

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

Luottolaitoksella on oltava sen tehtävien hoitamiseen sopivat johtajat, ja ylimmän hallintoelimen kokoonpanon on tuettava laitoksen tehokasta hallintoa ja tasapainoista päätöksentekoa. Näin voidaan osaltaan varmistaa paitsi pankin oman toiminnan turvallisuus ja vakaus myös koko pankkisektorin vakaus sekä lisätä yleistä luottamusta rahoitussektorin hallintoon.

Arviointiperusteet

EKP arvioi sopivuutta ja luotettavuutta seuraavien viiden kriteerin perusteella:

 • maine
 • kokemus
 • eturistiriidattomuus ja riippumattomuus
 • riittävä aika tehtävien hoitamiseen
 • sopivuus hallintoelimeen kokonaisuuden kannalta.

Toimilupamenettelyyn tai merkittävän omistusosuuden hankintaa koskevaan menettelyyn liittyvien nimitysten yhteydessä ei tehdä erillistä sopivuus- ja luotettavuusarviointia, vaan arviointi tehdään osana näitä menettelyjä.

Prosessin kesto

Arvioinnissa noudatetaan kansallisessa lainsäädännössä asetettuja määräaikoja.

Prosessin kulku

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

* tai toimiva johto, jos tehtävä on delegoitu sille