Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pankkitoiminnan luvat

Tällä sivulla ilmauksia ”pankki” ja ”luottolaitos” käytetään toistensa synonyymeinä.

EKP vastaa lupa-asioista yhteisessä pankkivalvonnassa.

Lupa-asioihin kuuluvat esimerkiksi

Lisäksi teemme sopivuus- ja luotettavuusarviointeja selvittääksemme, soveltuvatko valvottavien yhteisöjen hallintoelinten jäsenet tehtäviinsä. Johdon sopivuutta ja luotettavuutta arvioidaan toimiluvan myöntämisen yhteydessä sekä aina, kun hallintoelinten kokoonpano muuttuu.

Sopivuus- ja luotettavuusarvioinneista kerrotaan tarkemmin sivulla Sopivuus- ja luotettavuusarviointi.

Lupa-asioissa noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) yhteistä sääntökirjaa ja asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä.

EPV:n yhteinen sääntökirja

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on merkittävä rooli lupa-asioissa. Ne vastaanottavat lupahakemukset ja tekevät niiden arvioinnissa tiivistä yhteistyötä EKP:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että linja lupa-asioissa pysyy yhtenäisenä ja kaikissa maissa noudatetaan tiukkoja vaatimuksia. Valvontaodotukset julkaistaan erilaisissa oppaissa.

Toimiluvat

Pankkitoimiluvan myöntäminen

Lupamenettelyn avulla varmistetaan, että pankit ovat toimintakykyisiä, mikä tekee rahoitusjärjestelmästä luotettavan. Toimilupia myönnetään vain vakaille pankeille, jotka täyttävät kaikki lainsäädännön vaatimukset. Samat prosessit ja kriteerit koskevat sekä perinteisiä pankkeja että uusia pankkialan yrityksiä, joiden liiketoimintamalli perustuu teknisiin innovaatioihin. Luvanvaraisuus ei saa haitata kilpailua eikä innovaatioita.

Sijoituspalveluyritysten toimiluvat

Sijoituspalveluyrityksiä koskevan asetuksen ja direktiivin voimaantulon jälkeen vakavaraisuusasetusta on muutettu siten, että luottolaitoksen määritelmä kattaa nyt myös järjestelmän kannalta merkittävät sijoituspalveluyritykset, joilla

 • on lupa käydä kauppaa omaan lukuunsa ja/tai merkitä rahoitusvälineitä tai järjestää rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuja merkintätakauksen perusteella (eli harjoittaa direktiivin 2014/65/EU liitteen I osan A kohdissa 3 ja 6 tarkoitettuja toimintoja)
 • varojen kokonaisarvo on yrityksen tai ryhmän tasolla vähintään 30 miljardia euroa (pankkivalvonnan harkinnan mukaan merkittäviksi voidaan katsoa myös yrityksiä, joilla varoja on vähemmän).

Järjestelmän kannalta merkittävien sijoituspalveluyritysten on haettava pankkitoimilupaa viimeistään päivänä, jona ne täyttävät merkittävyyskriteerit. Sijoituspalveluyrityksiä koskevaa asetusta alettiin soveltaa 26.6.2021, mihin mennessä myös sijoituspalveludirektiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän päivämäärän jälkeen sijoituspalveluyrityksille on voitu myöntää luottolaitostoimilupia. Luvan saaneet yritykset kuuluvat yhteisen pankkivalvonnan piiriin. Jos sijoituspalveluyritys luokitellaan merkittäväksi luottolaitokseksi, se tulee EKP:n suoraan valvontaan. Vähemmän merkittäviksi luottolaitoksiksi luokiteltuja sijoituspalveluyrityksiä valvovat kansalliset valvontaviranomaiset. EKP pyrkii niidenkin kohdalla varmistamaan, että yhteisiä valvontakäytäntöjä noudatetaan johdonmukaisesti koko euroalueella. EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset tekevät tiiviistä yhteistyötä, jotta pankkivalvonnan sääntöjä sovellettaisiin yhä yhtenäisemmin eri maissa.

Arviointiperusteet

Toimilupahakemusten arvioinnissa EKP tarkastelee seuraavia neljää osa-aluetta:

 • pääoman määrä, laatu, alkuperä ja koostumus sekä muu sääntelyvaatimusten noudattaminen
 • toimintasuunnitelma, organisaatiorakenne ja liiketoimintasuunnitelma
 • ylimmän hallintoelimen sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin tulokset
 • merkittävän omistusosuuden haltijoiden ja muiden pääosakkaiden arvioinnin tulokset.

EKP arvioi hakemukset yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Prosessin kesto

Toimilupapäätöksen tekemiseen kuluu yleensä 6–12 kuukautta. EU-lainsäädännön mukaan päätös on tehtävä kuuden kuukauden sisällä (viimeistään kuitenkin 12 kuukauden kuluttua) valmiin hakemuksen vastaanottamisesta. Joissakin maissa on lisäksi tiukemmat kansalliset aikarajat.

Prosessin kulku
Toimilupahakemus – prosessin kulkuToimilupahakemus – prosessin kulku

* tilanteen mukaan
** tai kansallinen valvontaviranomainen hylkää

Merkittävän omistusosuuden hankinta

EKP:ltä on saatava lupa paitsi merkittävän omistusosuuden (ns. määräosuuden) hankintaan toiminnassa olevasta pankista myös tällaisen osuuden suurentamiseen. Omistusosuus on merkittävä, jos se kattaa vähintään 10 % pankin pääomasta ja/tai äänioikeuksista tai jos se antaa mahdollisuuden vaikuttaa huomattavasti pankin johtamiseen. Lainsäädännössä mainitaan muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat lupahakemusten käsittelyyn (esim. jos osuus kattaa 20 %, 30 % tai 50 % pääomasta ja/tai äänioikeuksista tai pankista tulee tytäryritys). Hyväksyntäprosessin tarkoituksena on varmistaa, että merkittäviä omistusosuuksia pankeista voivat hankkia vain sopiviksi katsotut osakkaat. Se auttaa pitämään pankkijärjestelmän toiminnan moitteettomana.

Arviointiperusteet

EKP arvioi merkittävän omistusosuuden hankinnassa seuraavia seikkoja:

 • hankkijaehdokkaan maine
 • hankkijaehdokkaan pankin johdon jäseniksi esittämien henkilöiden sopivuus ja luotettavuus
 • hankkijaehdokkaan vakavaraisuus
 • kykeneekö hankinnan kohteena oleva pankki täyttämään vakavaraisuusvaatimukset myös hankinnan jälkeen
 • sisältyykö hankintaan riski rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta tai kasvavatko riskit hankinnan jälkeen.

EKP arvioi hakemukset yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Prosessin kesto

Merkittävän omistusosuuden hankinta on hyväksyttävä tai sitä on vastustettava 60 työpäivän kuluessa valmiin hakemuksen vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan pidentää enintään 90 työpäivään. Jos lupaa merkittävän omistusosuuden hankintaan haetaan samaan aikaan kuin hyväksyntää omistajaksi pyrkivälle rahoitusalan (seka)holdingyhtiölle, hankinnan arviointiaikaa voidaan pidentää siihen saakka, kunnes rahoitusalan (seka)holdingyhtiö on hyväksytty.

Prosessin kulku
Merkittävän omistusosuuden hankinta – prosessin kulkuMerkittävän omistusosuuden hankinta – prosessin kulku

* tilanteen mukaan
** tai toimiva johto, jos tehtävä on delegoitu sille

Pankkitoimiluvan peruminen

Pankkitoimilupa voidaan perua EKP:n tai kansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta, jos pankki lopettaa toimintansa tai ei enää täytä vaatimuksia.

Prosessin kesto

EU:n lainsäädännössä ei aseteta toimiluvan peruuttamiselle takarajaa. Päätösprosessin kesto riippuu tapauksen luonteesta sekä sovellettavasta lainsäädännöstä ja siinä asetetuista menettelyvaatimuksista.

Prosessin kulku

Toimilupa perutaan EKP:n aloitteesta

EKP:n aloitteestaEKP:n aloitteesta

* tilanteen mukaan

Toimilupa perutaan kansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta

Kansallisen valvontaviranomaisen aloitteestaKansallisen valvontaviranomaisen aloitteesta

* usein pankin pyynnöstä
** tilanteen mukaan
*** tai toimiva johto, jos tehtävä on delegoitu sille

Emoyrityksenä toimivan rahoitusalan (seka)holdingyhtiön hyväksyminen

Monet valvottavat pankit ovat emoyrityksensä määräysvallassa. Siksi on tärkeää valvoa myös emoyrityksiä, varsinkin jos kyseessä on rahoitusalan (seka)holdingyhtiö. Emoyritystä pidetään rahoitusalan holdingyhtiönä, jos yli 50 % sen omasta pääomasta, konsolidoidusta taseesta, tuloista, henkilöstöstä tai muusta pankkivalvojan merkityksellisenä pitämästä indikaattorista liittyy tytäryrityksiin, jotka ovat pankkeja tai rahoituslaitoksia.

Emoyritysten valvonnalla varmistetaan tytärpankkien tehokas valvonta, ja samalla saadaan koordinoitu yleiskuva koko (valvottavasta) ryhmästä.

Viidennen vakavaraisuusdirektiivin voimaantulon myötä emoyrityksinä toimivat holdingyhtiöt tarvitsevat nyt pankkivalvonnan hyväksynnän. Hyväksynnän saamisen jälkeen emoyritys vastaa siitä, että vakavaraisuusvaatimukset täytetään valvottavassa ryhmässä konsolidoidusti. Se oli aiemmin luottolaitosten eli tytäryritysten vastuulla. Emoyrityksenä toimiva holdingyhtiö voidaan myös vapauttaa hyväksyntävaatimuksesta, jos lainsäädännössä asetetut kumulatiiviset ehdot täyttyvät ja jos vastuu ehtojen täyttymisestä on jollakin toisella ryhmän yrityksellä.

EKP hyväksyy valvonnassaan olevien merkittävien pankkiryhmien emoyrityksinä toimivat holdingyhtiöt tai vapauttaa ne hyväksyntävaatimuksesta. Joissain tapauksissa EKP ja yhteiseen valvontamekanismiin kuulumattoman maan toimivaltainen viranomainen tekevät hyväksynnästä tai vapautuksesta yhteispäätöksen. Vähemmän merkittävien pankkiryhmien emoyritysten hyväksyntä tai vapauttaminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan.

EKP rahoitusalan (seka)holdingyhtiöiden hyväksyjänä

Arviointiperusteet

Hyväksynnän saamiseksi emoyrityksenä toimivan rahoitusalan (seka)holdingyhtiön on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Valvottavalla ryhmällä on asianmukainen sisäinen organisaatio ja sen tehtävät on jaettu siten, että ryhmä kykenee koordinoimaan tehokkaasti kaikkia tytäryrityksiä, ehkäisemään tai ratkaisemaan ryhmän sisäisiä ristiriitoja ja valvomaan koko ryhmää koskevien toimintaperiaatteiden noudattamista.
 • Ryhmän rakenne ei estä tytärpankkien eikä emoyrityksen tehokasta valvontaa. Huomioon otetaan etenkin emoyrityksen tehtävä ja asema valvottavassa ryhmässä sekä omistusrakenne.
 • Osakkeenomistajien sopivuusvaatimukset sekä johtajien sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset täyttyvät.

Jos kriteerit täyttyvät, EKP antaa hyväksynnän ja valvoo, että ne täytetään jatkossakin. Jos se havaitsee, etteivät kriteerit (enää) täyty, se voi määrätä emoyritykselle valvontatoimenpiteitä varmistaakseen, että valvonta on (jälleen) tehokasta ja vaatimukset täytetään.

Emoyrityksenä toimiva (seka)holdingyhtiö voidaan vapauttaa hyväksyntävaatimuksesta, jos se täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

 • sen pääasiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia
 • sitä ei ole nimetty kriisinratkaisun kohteena olevaksi yhteisöksi
 • jokin valvottavan ryhmän tytäryritys on nimetty varmistamaan, että ryhmä täyttää vakavaraisuusvaatimukset konsolidoinnin perusteella
 • se ei tee päätöksiä, jotka vaikuttavat koko valvottavaan ryhmään
 • ryhmän tehokkaalle valvonnalle ei ole esteitä.

Edellä mainittujen kriteerien täyttyminen arvioidaan huolella, ja vapautus myönnetään vain, jos ne kaikki täyttyvät.

Prosessin kesto

Jos EKP aikoo evätä hyväksynnän tai vapautuksen, siitä ilmoitetaan hakijalle neljän kuukauden kuluessa valmiin hakemuksen vastaanottamisesta. Päätös hyväksynnän tai vapautuksen myöntämisestä tai epäämisestä on joka tapauksessa tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Prosessin kulku
Valvontaviranomainen hyväksyyValvontaviranomainen hyväksyy

Väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys

Kun kaksi Euroopan unionissa sijaitsevaa pankkia kuuluu samaan kolmannen maan ryhmään (eli niiden ryhmän emoyritys on EU:n ulkopuolella), niille perustetaan myös unioniin yhteinen emoyritys.

Tällainen väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys voi olla pankki, rahoitusalan holding- tai sekaholdingyhtiö tai joissain tapauksissa sijoituspalveluyritys.

Yhteisen EU-emoyrityksen perustamisvaatimus koskee vain ryhmiä, joiden kokonaisvarat EU:ssa ovat vähintään 40 miljardia euroa. Kokonaisvaroihin lasketaan mukaan myös ryhmän EU:ssa sijaitsevien sivuliikkeiden varat.

Yhteisen EU-emoyrityksen ansiosta ryhmän erillislaitoksia voidaan valvoa konsolidoidusti. Näin valvojat saavat paremman kokonaiskuvan ryhmän EU-toimintoihin liittyvistä riskeistä.

Vastauksia kysymyksiin

Toiminta useammassa ETA-maassa

Pankit, joilla on toimilupa jossakin Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa, voivat tarjota luvanvaraisia palveluja muissakin alueen maissa tai perustaa niihin sivuliikkeitä. Palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden ansiosta pankit voivat harjoittaa vastavuoroisesti tunnustettua toimintaa muissakin alueen valtioissa samalla toimiluvalla kuin alkuperäisessä sijoittautumisvaltiossaan. Pankin pitää kuitenkin tehdä kotivaltionsa pankkivalvontaviranomaiselle passi-ilmoitus, jos se aikoo tarjota palveluja muissa alueen valtioissa tai perustaa niihin sivuliikkeitä tai jos toiminta vastaanottavissa valtioissa muuttuu. Ilmoituksissa tulee käyttää Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien lomakkeita. Ilmoituksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille voi tehdä IMAS-palvelussa. Kotivaltion viranomaiset toimittavat tiedon pankin suunnitelmista vastaanottavan valtion pankkivalvontaviranomaisille. Ilmoitukseen liittyvän määräajan umpeuduttua pankki voi ryhtyä harjoittamaan toimintaa.

EPV: Passporting and supervision of branches

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä