Menu

Autorizațiile

Pe această pagină, termenii „bancă” și „instituție de credit” sunt utilizați în mod alternativ.

În cadrul supravegherii bancare europene, BCE este autoritatea responsabilă de autorizațiile bancare, mai exact de:

 • acordarea autorizațiilor bancare, retragerea autorizațiilor bancare și autorizarea achizițiilor de participații calificate la bănci: trei proceduri denumite colectiv „proceduri comune”. Aceste decizii sunt adoptate de BCE pentru toate băncile: cele pe care le supraveghează direct (instituții semnificative) și cele pe care le supraveghează indirect (instituții mai puțin semnificative);
 • evaluările competenței și onorabilității, care analizează măsura în care membrii organului de conducere corespund profilului necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor în bancă. BCE adoptă decizii privind competența și onorabilitatea numai în cazul băncilor semnificative.

Lista băncilor supravegheate

În momentul în care adoptă decizii cu privire la autorizații, BCE pune în aplicare cadrul unic de reglementare al ABE și, după caz, legislația națională.

Cadrul unic de reglementare al ABE

Autoritățile naționale competente (ANC) dețin un rol important: de exemplu, ca puncte de intrare în cadrul procedurilor de autorizare, ca membre ale echipelor comune de supraveghere (ECS) pentru băncile semnificative și ca supraveghetori direcți ai băncilor mai puțin semnificative. BCE colaborează cu personalul de la ANC pentru a asigura o abordare consecventă privind autorizațiile la nivelul țărilor și standarde ridicate cu privire la principalele chestiuni de natură operațională și referitoare la politici în acest domeniu. Așteptările în materie de supraveghere sunt prevăzute în ghiduri publice.

Lista formularelor naționale de cerere pentru procedurile de autorizare

Autorizarea

Procesul de autorizare asigură încrederea în sistemul financiar deoarece confirmă faptul că băncile îndeplinesc condițiile de funcționare. De asemenea, procesul de autorizare garantează că doar băncile robuste, care respectă toate cerințele juridice, au acces pe piață. Cu toate acestea, procesul respectiv nu ar trebui să reprezinte un obstacol în calea concurenței, a inovării financiare sau a evoluției tehnologice.

Criterii

În momentul în care BCE, în cooperare cu autoritatea națională de supraveghere relevantă, evaluează cererea de autorizare a unei bănci, aceasta ia în considerare patru categorii de criterii principale:

 • cantitatea, calitatea, originea și structura capitalului instituției de credit solicitante;
 • programul de activități, organizarea structurală și planul de afaceri al instituției de credit solicitante;
 • evaluările competenței și onorabilității organului de conducere al instituției de credit solicitante;
 • o evaluare privind caracterul adecvat al acționarilor direcți și indirecți ai instituției de credit solicitante;

Sunt evaluate aceleași criterii pentru toate băncile, indiferent dacă au un model de afaceri mai tradițional sau un model de afaceri FinTech.

Calendar

De regulă, adoptarea unei decizii durează între șase și douăsprezece luni de la data la care solicitantul depune o cerere de autorizare completă. Legislația europeană prevede că o decizie trebuie adoptată în termen de 12 luni; unele termene legale naționale sunt mai scurte.

Proces

Autorizare - proces Autorizare - proces

* după caz
** sau respingere de către autoritatea națională de supraveghere

Achiziția de participații calificate

BCE trebuie să autorizeze achiziția unei participații la o instituție existentă în cazul în care această participație este considerată „participație calificată”, cu alte cuvinte dacă achizitorul atinge unul dintre pragurile relevante de 10, 20, 30 sau 50% sau dacă participația permite exercitarea unei influențe semnificative. Procesul de aprobare vizează asigurarea faptului că în sistemul bancar au acces numai acționari adecvați, garantând, astfel, buna funcționare a acestuia.

Supravegherea explicată: Ce sunt participațiile calificate?

Criterii

Criteriile evaluate de BCE, în cooperare cu autoritatea națională de supraveghere relevantă, sunt următoarele:

 • reputația achizitorului potențial;
 • competența și onorabilitatea membrilor consiliului de administrație care urmează să fie numiți de achizitorul potențial;
 • soliditatea financiară a achizitorului potențial;
 • capacitatea instituției-țintă de a respecta în continuare cerințele prudențiale după achiziție;
 • posibilitatea ca tranzacția să implice sau să sporească riscul de spălare de bani sau de finanțare a terorismului.
Calendar

Termenul pentru autorizarea unei participații calificate sau formularea de obiecțiuni cu privire la aceasta este de 60 de zile lucrătoare, putând fi prelungit până la cel mult 90 de zile lucrătoare.

Proces

Achiziția de participații calificate - proces Achiziția de participații calificate - proces

* după caz
** sau cadre de conducere de nivel superior, dacă sunt delegate

Retragerea autorizației

Atât BCE, cât și autoritatea națională de supraveghere relevantă au dreptul de a iniția retragerea unei autorizații bancare în anumite circumstanțe. O autorizație poate fi retrasă în cazul în care o instituție de credit își încetează activitatea sau nu mai îndeplinește cerințele prudențiale aplicabile.

Calendar

Calendarul depinde de circumstanțele cazului respectiv, de exemplu necesitatea reducerii activităților sau încetarea activităților instituției de credit.

Proces

Retragere inițiată de BCE

Retragere inițiată de BCE Retragere inițiată de BCE

* după caz

Retragere inițiată de autoritatea națională de supraveghere

Retragere inițiată de autoritatea națională de supraveghere Retragere inițiată de autoritatea națională de supraveghere

* deseori la solicitarea băncii
**după caz
***sau cadre de conducere de nivel superior, dacă sunt delegate

Evaluarea competenței și onorabilității

Organul de conducere al unei instituții de credit trebuie să fie în măsură să își îndeplinească responsabilitățile și să fie alcătuit într-un mod care să contribuie la o administrare eficace și la un proces decizional echilibrat. Asigurarea competenței și onorabilității organelor de conducere ale instituțiilor nu numai că sporește siguranța și soliditatea instituției respective, ci consolidează și sectorul bancar în ansamblu prin îmbunătățirea încrederii publicului în cei care gestionează sectorul financiar al zonei euro.

Criterii

BCE are în vedere cinci criterii în cadrul evaluării competenței și onorabilității:

 • reputație;
 • experiență;
 • conflicte de interese și independență de spirit;
 • timpul alocat pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor;
 • caracterul adecvat colectiv al consiliului de administrație.

Atunci când numirile sunt parte a unei proceduri de autorizare sau de achiziție a unei participații calificate, evaluarea competenței și onorabilității este inclusă în evaluarea efectuată în vederea acordării autorizației sau a achiziției participației calificate.

Calendar

Se aplică termenele legale naționale.

Proces

Evaluarea competenței și onorabilității: Evaluarea competenței și onorabilității:

* sau cadre de conducere de nivel superior, dacă sunt delegate