Menu

Tilladelser

På denne side skelnes der ikke mellem begreberne "bank" og "kreditinstitut".

Inden for det europæiske banktilsyn er ECB den ansvarlige myndighed for banktilladelser. Dette omfatter:

 • udstedelse af banklicenser, inddragelse af banklicenser og tilladelse til erhvervelser af kvalificerede kapitalandele i banker, tre procedurer, der tilsammen er kendt som de "fælles procedurer". ECB træffer afgørelser på disse områder for alle banker: både dem, der er under ECB's direkte tilsyn (signifikante banker) og dem, ECB fører indirekte tilsyn med (mindre signifikante banker).
 • "fit & proper"-vurderinger, hvor det undersøges, om medlemmerne af ledelsesorganet er egnede til at udføre deres opgaver i banken. ECB træffer kun fit & proper-afgørelser, når det drejer sig om signifikante banker.

Fortegnelse over banker under tilsyn

Når ECB træffer afgørelser om tilladelser, anvendes EBA's fælles regelsæt og, hvor det er relevant, national lovgivning.

EBA Single Rulebook

De nationale kompetente myndigheder spiller en vigtig rolle: fx som det første kontaktpunkt for ansøgninger om tilladelse, som medlem af de fælles tilsynsteam for signifikante banker og som ansvarlige for det direkte tilsyn med de mindre signifikante banker. ECB samarbejder med medarbejderne i de nationale centralbanker om at sikre en ensartet tilgang til udstedelser af tilladelser i de forskellige lande og høje standarder i de vigtigste operationelle og politiske spørgsmål på dette område. Tilsynsforventningerne er fastsat i offentlige vejledninger.

Fortegnelse over nationale formularer til tilladelelsesprocedurer

Licensudstedelse

Licensudstedelsesproceduren skaber tillid til det finansielle system, fordi den sikrer, at bankerne er egnede til at drive virksomhed. Det, at bankerne skal have en licens, sikrer desuden, at det kun er robuste banker, som overholder alle lovkrav, der kan komme ind på markedet. Licensudstedelsesproceduren må dog ikke udgøre en hindring for konkurrence, finansiel innovation eller teknologiske fremskridt.

Kriterier

Når ECB i samarbejde med de relevante nationale tilsynsmyndigheder vurderer en ansøgning om udstedelse af banklicens, tages fire hovedområder i betragtning:

 • størrelse, kvalitet, herkomst og sammensætning af det ansøgende kreditinstituts kapital
 • det ansøgende kreditinstituts aktivitetsprogram, organisationsstruktur og forretningsplan
 • fit & proper-vurderinger, for så vidt angår det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan
 • en egnethedsvurdering af det ansøgende kreditinstituts direkte og indirekte indehavere af kapitalandele.

De områder, der tages i betragtning, er de samme for alle banker, uanset om de har en mere traditionel forretningsmodel eller en fintech-forretningsmodel.

Tidsramme

Der går normalt mellem seks og tolv måneder, fra ansøgeren indsender en fuldstændig licensansøgning, til der træffes en afgørelse. I henhold til EU-lovgivningen skal der træffes en afgørelse inden for 12 måneder. I nogle landes nationale lovgivning er fristen kortere.

Proces

Licensudstedelse – proces Licensudstedelse – proces

* hvis det er relevant
** eller afslag af den nationale tilsynsmyndighed

Erhvervelse af kvalificerede kapitalandele

ECB skal give tilladelse til erhvervelse af kapitalinteresser i et eksisterende institut, hvis disse gælder som "kvalificerede andele", dvs. hvis erhververen kommer over en af de gældende tærskelværdier på 10, 20, 30 eller 50 pct., eller hvis erhvervelsen giver erhververen mulighed for at udøve betydelig indflydelse. Godkendelsesprocessen skal sikre, at kun egnede indehavere af kapitalandele bliver en del af banksystemet, og sikrer dermed banksektorens smidige funktion.

Tilsyn. Hvad går det ud på? Hvad er en kvalificeret kapitalandel?

Kriterier

I samarbejde med de relevante nationale tilsynsmyndigheder vurderer ECB følgende kriterier:

 • den påtænkte erhververs omdømme
 • egnethed og hæderlighed, hvad angår de bestyrelsesmedlemmer, som den påtænkte erhverver ønsker at udnævne
 • den påtænkte erhververs finansielle soliditet
 • at enheden, der påtænkes erhvervet, fortsat vil være i stand til at overholde de tilsynsmæssige krav efter erhvervelsen
 • hvorvidt transaktionen involverer – eller øger risikoen for – hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Tidsramme

Tilladelse til eller afslag på en erhvervelse af en kvalificeret kapitalandel skal gives inden for 60 arbejdsdage, som højst kan forlænges til 90 arbejdsdage.

Proces

Erhvervelse af kvalificerede kapitalandele – proces Erhvervelse af kvalificerede kapitalandele – proces

* hvis det er relevant
** eller øverste daglige ledelse, hvis uddelegeret

Inddragelse af licenser

Både ECB og den relevante nationale tilsynsmyndighed har under visse omstændigheder ret til at tage initiativ til at inddrage en banklicens. Et kreditinstituts licens kan inddrages, hvis det ophører med at drive virksomhed, eller hvis det ikke længere opfylder de gældende tilsynsmæssige krav.

Tidsramme

Tidsrammen afhænger af sagens omstændigheder, fx om det er nødvendigt at afvikle aktiviteter, eller om kreditinstituttet er ophørt med at drive virksomhed.

Proces

Inddragelse på ECB's initiativ

Inddragelse på ECB's initiativ Inddragelse på ECB's initiativ

* hvis det er relevant

Inddragelse på den nationale myndigheds initiativ

Inddragelse på den nationale myndigheds initiativ Inddragelse på den nationale myndigheds initiativ

* ofte på bankens anmodning
** hvis det er relevant
*** eller øverste daglige ledelse, hvis uddelegeret

Fit & proper-vurdering

Ledelsesorganet i et kreditinstitut skal være egnet til at udføre sine opgaver og være sammensat på en måde, som bidrager til en effektiv ledelse og en afbalanceret beslutningstagning. Når det sikres, at institutternes ledelsesorganer er "fit & proper", styrker det ikke blot instituttets sikkerhed og sundhed, det styrker også banksektoren som helhed, idet det øger folks tillid til lederne i den finansielle sektor i euroområdet.

Kriterier

ECB vurderer fem kriterier i forbindelse med fit & proper-vurderingerne:

 • omdømme
 • erfaring
 • interessekonflikter og uafhængighed
 • at der afsættes tilstrækkelig tid til en korrekt udførelse af opgaverne
 • bestyrelsens kollektive egnethed.

Når udnævnelser er et led i en licensudstedelsesprocedure eller en procedure vedrørende kvalificerede kapitalandele, indgår fit & proper-vurderingen som en del af den vurdering, der foretages med henblik på udstedelse af licenser eller tilladelser til erhvervelse af kvalificerede kapitalandele.

Tidsramme

Fristerne i den nationale lovgivning anvendes.

Proces

Vurdering af egnethed og hæderlighed Vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering)

* eller øverste daglige ledelse, hvis uddelegeret