Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Atļauju izsniegšana

Šajā sadaļā termini "banka" un "kredītiestāde" lietoti paralēli.

ECB ir iestāde, kas Eiropas banku uzraudzības ietvaros atbild par atļauju izsniegšanu bankām.

Šajā sadaļā aplūkoti šādi jautājumi.

Mēs veicam arī atbilstības un piemērotības novērtējumu, lai noskaidrotu, vai uzraudzītās iestādes vadības struktūras locekļi ir piemēroti savam amatam. Šāds novērtējums tiek veikts ik reizi, kad kredītiestādei tiek izsniegta atļauja uzsākt darbību, un ik reizi, kad mainās vadības struktūras sastāvs.

Sīkāku informāciju par atbilstības un piemērotības novērtējumu sk. šai tēmai veltītajā sadaļā. Atbilstības un piemērotības novērtējums

Pieņemot ar atļauju izsniegšanu saistītos lēmumus, ECB piemēro EBI vienoto noteikumu kopumu un – atbilstošos gadījumos – attiecīgās valsts normatīvos aktus.

EBI vienoto noteikumu kopums

Nacionālajām uzraudzības iestādēm ir nozīmīga loma šajos atļauju izsniegšanas procesos – tās ir kontaktpunkts, kurā nonāk visi attiecīgie pieteikumi, un tās cieši sadarbojas ar ECB, vērtējot šos pieteikumus. ECB arī sadarbojas ar nacionālajām uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju un augstus standartus visās valstīs. Uzraudzības gaidas izklāstītas publiskos norādījumos.

Licencēšana

Banku licencēšana

Licenču izsniegšanas process nostiprina uzticēšanos finanšu sistēmai, nodrošinot, ka bankas, kas ienāk tirgū, ir atbilstošā stāvoklī, lai sekmīgi darbotos. Tikai spēcīgas bankas, kas atbilst visiem juridiskajiem nosacījumiem, var saņemt licenci. Visām bankām piemēro to pašu procesu un kritērijus – gan bankām ar tradicionālāku uzņēmējdarbības modeli, gan bankām, kuru uzņēmējdarbības modeļa pamatā ir tehnoloģiskie jauninājumi. Licencēšanai nevajadzētu kavēt konkurenci vai jauninājumus.

Ieguldījumu sabiedrību licencēšana

Pēc tam, kad spēkā stājās ieguldījumu sabiedrību tiesiskais regulējums (Ieguldījumu sabiedrību regula un direktīva), CRR izmantotā "kredītiestādes" definīcija ir grozīta, iekļaujot ieguldījumu sabiedrības, kas klasificētas kā sistēmiskas. Pie tām pieder:

 • ieguldījumu sabiedrības, kurām ir atļauja veikt darījumus ar finanšu instrumentiem savā vārdā un veikt finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu un/vai finanšu instrumentu izvietošanu, uzņemoties stingri noteiktas saistības (darbības, kas minētas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3) un 6) punktā);
 • ieguldījumu sabiedrības, kuru kopējā aktīvu vērtība individuālā vai grupas līmenī ir vismaz 30 mljrd. euro (vai uz kurām attiecas uzraudzības rīcības brīvība, ja šis rādītājs ir zemāks nekā 30 mljrd. euro).

Tām ieguldījumu sabiedrībām, kas tiek klasificētas kā sistēmiskas, jāpieprasa banku darbības licence vēlākais dienā, kad tās atbilst šiem kritērijiem. Ieguldījumu sabiedrību regulas piemērošanas un Ieguldījumu sabiedrību direktīvas transponēšanas nacionālajos tiesību aktos pēdējais termiņš ir 2021. gada 26. jūnijs. Sākot ar šo datumu, ieguldījumu sabiedrības var saņemt darbības atļauju kā kredītiestādes un uz tām attiecas Eiropas banku uzraudzība. ECB tieši uzrauga tās ieguldījumu sabiedrības, kas tiek atzītas par nozīmīgām iestādēm, bet nacionālās uzraudzības iestādes ECB pārraudzībā uzrauga tās iestādes, kas atzītas par mazāk nozīmīgām iestādēm. Pildot šo pārraudzības funkciju, ECB cenšas nodrošināt, lai visā sistēmā tiktu konsekventi piemēroti kopīgi uzraudzības standarti, un cieši sadarbojas ar nacionālajām uzraudzības iestādēm, lai turpmāk saskaņotu banku uzraudzības noteikumu piemērošanu.

Kritēriji

ECB, vērtējot bankas iesniegumu licences saņemšanai, pievērš uzmanību četrām galvenajām jomām:

 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes kapitāla apjoms, kvalitāte, izcelsme un sastāvs, kā arī citas regulatīvās prasības;
 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes darbības programma, organizatoriskā struktūra un uzņēmējdarbības plāns;
 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vadības struktūras locekļu atbilstības un piemērotības novērtējums;
 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes tiešo un netiešo akcionāru piemērotības novērtējums.

ECB pieteikumus novērtē sadarbībā ar attiecīgajām nacionālajām uzraudzības iestādēm.

Laika grafiks

Lēmuma pieņemšanai parasti nepieciešami 6–12 mēneši. ES tiesību aktos noteikts, ka lēmums jāpieņem sešu mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas un vēlākais 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Dažās valstīs tiesību akti nosaka īsāku termiņu.

Process
Licencēšanas processLicencēšanas process

* Atbilstošos gadījumos
** Vai valsts uzraudzības iestādes atteikums

Būtiskas līdzdalības iegūšana

Būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai esošā bankā nepieciešama ECB atļauja. Līdzdalība tiek uzskatīta par būtisku, ja tā veido vismaz 10% no bankas pamatkapitāla vai balsstiesīgajām akcijām vai dod iespēju būtiski ietekmēt bankas darbību. Piemērojamos likumos noteiktas papildu robežvērtības (piemēram, 20%, 30% vai 50% akciju un/vai balsstiesīgo akciju vai arī banka kļūst par meitasuzņēmumu). Apstiprināšanas procesa mērķis ir panākt, lai būtisku līdzdalību bankās iegūtu tikai atbilstoši akcionāri. Tas palīdz nodrošināt raitu banku sistēmas darbību.

Kritēriji

ECB novērtē šādus kritērijus:

 • potenciālā ieguvēja reputācija;
 • valdes locekļu, kurus potenciālais ieguvējs paredzējis iecelt amatā, atbilstība un piemērotība;
 • potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte;
 • mērķa iestādes spēja arī turpmāk pēc iegādes izpildīt prudenciālās prasības;
 • vai darījums ietver vai palielina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku.

ECB pieteikumus novērtē sadarbībā ar attiecīgajām nacionālajām uzraudzības iestādēm.

Laika grafiks

Atļauja iegūt būtisku līdzdalību jāizsniedz vai iebildumi jāizsaka 60 darbadienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas. Šo termiņu iespējams pagarināt ne ilgāk kā par 30 darbadienām (līdz 90 darbadienām). Ja būtiskas līdzdalības pieteikums tiek iesniegts vienlaikus ar (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības apstiprinājumu, būtiskas līdzdalības pieteikuma novērtēšanas periods var papildus tikt pagarināts, iekams tiek apstiprināta (jaukta) finanšu pārvaldītājsabiedrība.

Process
Būtiskas līdzdalības iegūšanas processBūtiskas līdzdalības iegūšanas process

* Atbilstošos gadījumos
** Vai augstākā līmeņa vadība, ja uzdevums deleģēts

Licences anulēšana

Gan ECB, gan attiecīgās valsts uzraudzības iestādei ir tiesības noteiktos apstākļos ierosināt anulēt licenci bankas darbībai. Licenci var anulēt, ja kredītiestāde beidz darbību vai vairs neizpilda noteiktās prasības.

Laika grafiks

ES tiesību aktos nav noteikts lēmuma pieņemšanas termiņš. Lēmuma pieņemšanas laika grafiks atkarīgs no konkrētā gadījuma apstākļiem un visām juridiskajām vai procesuālajām prasībām, ko nosaka piemērojamie tiesību akti.

Process

Anulēšanu ierosina ECB

Anulēšanu ierosina ECBAnulēšanu ierosina ECB

* Atbilstošos gadījumos

Anulēšanu ierosina nacionālā uzraudzības iestāde

Anulēšanu ierosina nacionālā uzraudzības iestādeAnulēšanu ierosina nacionālā uzraudzības iestāde

* Bieži pēc bankas lūguma
** Atbilstošos gadījumos
*** Vai augstākā līmeņa vadība, ja uzdevums deleģēts

Mātes (jauktu) finanšu pārvaldītājsabiedrību apstiprināšana

Daudzas uzraudzītās bankas kontrolē mātesuzņēmums. Ir būtiski, lai uzraudzības iestādes paturētu redzeslokā arī šo mātesuzņēmumu, īpaši, ja to pašu par sevi var kvalificēt kā finanšu pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību. Mātesuzņēmums kvalificējas kā finanšu pārvaldītājsabiedrība, ja vairāk nekā 50% no pašu kapitāla, konsolidētajiem aktīviem, ieņēmumiem, darbiniekiem vai cita indikatora, ko banku uzraudzības iestāde uzskata par būtisku, ir saistīti ar meitasuzņēmumiem, kas ir bankas vai finanšu iestādes.

Šādi tiek nodrošināta efektīva to banku uzraudzība, kuras kontrolē cits uzņēmums, kā arī visas grupas (uzraudzītā grupa) koordinēts pārskats.

Tāpēc kopš CRD ieviešanas apstiprināšanas process attiecas arī uz mātes (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām. Pēc apstiprinājuma saņemšanas mātesuzņēmums uzņemas atbildību nodrošināt atbilstību konsolidētajām prudenciālajām prasībām visā uzraudzītajā grupā. Iepriekš kredītiestādes meitasuzņēmums bija atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu prudenciālajām prasībām konsolidētā līmenī. Mātes (jaukta) finanšu pārvaldītājsabiedrība var arī tikt atbrīvota no apstiprināšanas, ja izpildīti tiesību aktos noteiktie kumulatīvie nosacījumi un grupas ietvaros šo atbildību uzņemas cits uzņēmums.

Ja ECB ir nozīmīgas banku grupas uzraudzības iestāde, tā ir atbildīga par apstiprinājuma vai atbrīvojuma piešķiršanu šādām mātes (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām. Dažos gadījumos ECB pieņem kopīgu lēmumu ar citu ārpus VUM esošu kompetento iestādi. Par mazāk nozīmīgo banku grupu mātesuzņēmumu apstiprinājumu vai atbrīvojumu piešķiršanu ir atbildīgas nacionālās uzraudzības iestādes, kas uzrauga šīs grupas.

Informācija par ECB lomu saistībā ar (jauktu) finanšu pārvaldītājsabiedrību apstiprināšanu

Kritēriji

Mātes (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām jānodrošina atbilstība šādiem kritērijiem, lai saņemtu apstiprinājumu.

 • Atbilstoša iekšējā kārtība un uzdevumu sadalījums uzraudzītajā grupā, lai veiktu efektīvu visu meitasuzņēmumu koordināciju, novērstu vai pārvaldītu konfliktus grupas iekšienē un piemērotu grupas mēroga politiku.
 • Grupas struktūra netraucē efektīvi uzraudzīt meitasuzņēmumus vai mātesuzņēmumu. Šajā ziņā būtiski faktori ir mātesuzņēmuma loma un pozīcija uzraudzītajā grupā un vispārējā līdzdalības struktūra.
 • Nodrošināta atbilstība prasībām saistībā ar akcionāru piemērotību un direktoru atbilstību un piemērotību.

Ja nodrošināta atbilstība šiem kritērijiem, ECB piešķir apstiprinājumu un regulāri monitorē kritēriju izpildi. Ja tā konstatē, ka kritēriji nav izpildīti vai vairs netiek izpildīti, tā var piemērot uzraudzības pasākumus mātesuzņēmumam, lai nodrošinātu vai atjaunotu efektīvu uzraudzību un atbilstību prasībām.

Mātes (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām jānodrošina atbilstība visiem tālāk norādītajiem kritērijiem, lai saņemtu atbrīvojumu.

 • Mātesuzņēmuma galvenā darbība ir līdzdalības iegāde.
 • Mātesuzņēmums nav noteikts kā noregulējuma struktūra.
 • Kāds cits uzraudzītās grupas meitasuzņēmums noteikts kā atbildīgs par to, lai nodrošinātu grupas atbilstību prudenciālajām prasībām konsolidētā līmenī.
 • Mātesuzņēmums nepieņem lēmumus, kas ietekmē visu uzraudzīto grupu.
 • Netiek kavēta grupas efektīva uzraudzība.

Mēs rūpīgi izvērtējam šo kritēriju izpildi un piešķiram atbrīvojumus tikai tad, ja visi iepriekšminētie kritēriji ir izpildīti.

Laika grafiks

Ja ECB paredz atteikt apstiprinājumu vai atbrīvojumu, tā informē pieteikuma iesniedzēju četru mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas. ECB jebkurā gadījumā pieņem lēmumu sešu mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Process
Uzraudzības apstiprinājumsUzraudzības apstiprinājums

Mātes starpniekuzņēmums Eiropas Savienībā

Ja divas bankas Eiropas Savienībā ietilpst tajā pašā trešās valsts grupā, tām ES jāizveido vienots mātesuzņēmums. To dēvē par mātes starpniekuzņēmumu Eiropas Savienībā.

Šis mātesuzņēmums var būt banka, finanšu pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība vai dažos gadījumos – ieguldījumu sabiedrība.

Prasība izveidot vienotu mātesuzņēmumu ES attiecas uz trešo valstu grupām, kuru kopējā aktīvu vērtība ES ir vismaz 40 mljrd. euro. Tas ietver trešās valsts grupas filiāļu aktīvus ES.

Vienota mātesuzņēmuma izveide ES ļauj nodrošināt konsolidētu uzraudzību iestādēm, kas citādi ir neatkarīgas iestādes. Tādējādi iespējams iegūt pilnīgu priekšstatu par riskiem, ko rada visas trešās valsts grupas aktivitātes ES.

Iepazīstieties ar bieži uzdotajiem jautājumiem, lai iegūtu plašāku informāciju par šo tematu

Pārrobežu darbības atļauju piešķiršana

Banka, kas saņēmusi licenci kādā no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, iespējams, vēlas veikt licencei atbilstošu uzņēmējdarbību citā EEZ valstī. Banka to var darīt, sniedzot pakalpojumus vai izveidojot filiāli. Pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību, savstarpēji atzītu darbību veikšanai bankai nepieciešama tikai viena atļauja, t.i., atļauja, kas izsniegta valstī, kurā banka sākotnēji reģistrēta. Bankai jāpaziņo savas piederības valsts uzraudzības iestādei par savu nodomu sniegt pakalpojumus vai izveidot filiāli citā EEZ valstī, kā arī par jebkurām pārmaiņām saistībā ar šo darbību veikšanu. Tas jādara, izmantojot EBI regulatīvo tehnisko standartu un īstenošanas tehnisko standartu veidnes. Banka var iesniegt šādu paziņojumu savas piederības valsts uzraudzības iestādei, izmantojot IMAS portālu. Piederības valsts uzraudzības iestāde informē mītnes valsts uzraudzības iestādi par bankas plānotajām darbībām. Pēc paziņošanas termiņa beigām banka var uzsākt jauno darbību veikšanu.

EBI: pārrobežu darbības atļaujas un filiāļu uzraudzība

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana