Menu

Atļauju izsniegšana

Šajā sadaļā termini "banka" un "kredītiestāde" lietoti paralēli.

Eiropas banku uzraudzības ietvaros ECB ir atbildīga par atļauju izsniegšanu bankām. Šī atbildība aptver šādas jomas.

 • Banku darbības licenču izsniegšana, banku darbības licenču anulēšana un atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai bankā izsniegšana – trīs procedūras, kuras dēvē par kopējām procedūrām. Attiecībā uz šīm jomām ECB pieņem lēmumus par visām bankām – gan ECB tiešā uzraudzībā esošajām bankām (nozīmīgajām bankām), gan netiešā uzraudzībā esošajām bankām (mazāk nozīmīgajām bankām).
 • Atbilstības un piemērotības novērtējums, kurā tiek noskaidrots, vai vadības struktūras locekļi ir piemēroti, lai pildītu savu lomu bankā. ECB pieņem lēmumus par atbilstību un piemērotību tikai attiecībā uz nozīmīgajām bankām.

Uzraudzīto banku saraksts

Pieņemot ar atļauju izsniegšanu saistītos lēmumus, ECB piemēro EBI vienoto noteikumu kopumu un – atbilstošos gadījumos – attiecīgās valsts normatīvos aktus.

EBI vienoto noteikumu kopums

Valstu kompetentajām iestādēm (VKI) ir nozīmīga loma – tās ir, piemēram, kontaktpunkts, kurā nonāk pieteikumi atļaujas saņemšanai, tās kopējo uzraudzības komandu (KUK) sastāvā piedalās nozīmīgo banku uzraudzībā un tiešā veidā uzrauga mazāk nozīmīgās iestādes. ECB kopā ar VKI darbiniekiem strādā pie tā, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju atļauju izsniegšanai visās valstīs un augstus standartus svarīgākajos operacionālajos un politikas jautājumos šajā jomā. Uzraudzības gaidas izklāstītas publiskos norādījumos.

Atļauju izsniegšanas procedūrās izmantotās pieteikuma veidlapas dažādās valstīs

Licencēšana

Licenču izsniegšanas process nostiprina uzticēšanos finanšu sistēmai, nodrošinot, ka bankas ir atbilstošā stāvoklī, lai sekmīgi darbotos. Turklāt licencēšana nodrošina, lai tirgū varētu ienākt tikai spēcīgas bankas, kas atbilst visiem juridiskajiem nosacījumiem. Taču licencēšanai nevajadzētu kavēt konkurenci, finanšu jauninājumus vai tehnoloģisko progresu.

Kritēriji

ECB, sadarbībā ar attiecīgās valsts uzraudzības iestādi novērtējot bankas iesniegumu licences saņemšanai, pievērš uzmanību četrām galvenajām jomām:

 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes kapitāla apjoms, kvalitāte, izcelsme un sastāvs;
 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes darbības programma, organizatoriskā struktūra un uzņēmējdarbības plāns;
 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vadības struktūras locekļu atbilstības un piemērotības novērtējums;
 • pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes tiešo un netiešo akcionāru piemērotības novērtējums.

Šīs četras jomas tiek ņemtas vērā, izskatot visu banku pieteikumus, neatkarīgi no tā, vai tām ir tradicionālais uzņēmējdarbības modelis, vai FinTech uzņēmējdarbības modelis.

Laika grafiks

Parasti no brīža, kad pretendents iesniedzis pilnīgu pieteikumu licences saņemšanai, līdz lēmuma pieņemšanai paiet 6–12 mēneši. Eiropas tiesību aktos noteikts, ka lēmums jāpieņem 12 mēnešu laikā. Dažās valstīs tiesību akti nosaka īsāku termiņu.

Process

Licencēšanas process Licencēšanas process

* Atbilstošos gadījumos.
** Vai valsts uzraudzības iestādes atteikums.

Būtiskas līdzdalības iegūšana

Lai iegūtu līdzdalību esošā iestādē, ja šī līdzdalība tiek uzskatīta par būtisku līdzdalību, citiem vārdiem runājot, ja ieguvējs sasniedz vienu no noteiktajām robežvērtībām (10%, 20%, 30% vai 50%) vai ja iegāde dod iespēju būtiski ietekmēt iestādi, jāsaņem ECB atļauja. Apstiprināšanas procesa mērķis ir panākt, lai banku sistēmā ienāktu tikai atbilstoši akcionāri, tādējādi nodrošinot raitu banku sistēmas darbību.

Uzraudzība – dziļāks ieskats. Kas ir būtiska līdzdalība?

Kritēriji

ECB sadarbībā ar attiecīgās valsts uzraudzības iestādi novērtē šādus kritērijus:

 • potenciālā ieguvēja reputācija;
 • valdes locekļu, kurus potenciālais ieguvējs paredzējis iecelt amatā, atbilstība un piemērotība;
 • potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte;
 • mērķa iestādes spēja arī turpmāk pēc iegādes izpildīt prudenciālās prasības;
 • vai darījums ietver vai palielina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku.
Laika grafiks

Atļauja iegūt būtisku līdzdalību jāizsniedz vai iebildumi jāizsaka 60 darbadienu laikā. Šo termiņu iespējams pagarināt ne ilgāk kā līdz 90 darbadienām.

Process

Būtiskas līdzdalības iegūšanas process Būtiskas līdzdalības iegūšanas process

* Atbilstošos gadījumos.
** Vai augstākā līmeņa vadība, ja uzdevums deleģēts.

Licences anulēšana

Gan ECB, gan attiecīgās valsts uzraudzības iestādei ir tiesības noteiktos apstākļos ierosināt anulēt licenci bankas darbībai. Licenci var anulēt, ja kredītiestāde beidz darbību vai vairs neizpilda piemērojamās prudenciālās prasības.

Laika grafiks

Laika grafiks atkarīgs no konkrētā gadījuma apstākļiem, piemēram, no tā, vai nepieciešama darbības pārtraukšana vai pati kredītiestāde pārtraukusi darboties.

Process

Anulēšanu ierosina ECB

Anulēšanu ierosina ECB Anulēšanu ierosina ECB

* Atbilstošos gadījumos.

Anulēšanu ierosina valsts uzraudzības iestāde

Anulēšanu ierosina valsts uzraudzības iestāde Anulēšanu ierosina valsts uzraudzības iestāde

* Bieži pēc bankas lūguma.
** Atbilstošos gadījumos.
*** Vai augstākā līmeņa vadība, ja uzdevums deleģēts.

Atbilstības un piemērotības novērtējums

Kredītiestādes vadības struktūrai jābūt atbilstošai, lai tā varētu veikt savus pienākumus, un veidotai tā, lai veicinātu efektīvu pārvaldību un līdzsvarotu lēmumu pieņemšanu. Nodrošinot, lai iestāžu vadības struktūras būtu atbilstošas un piemērotas, ne vien tiek uzlabota attiecīgo iestāžu drošība un stabilitāte, bet arī nostiprināta visa banku nozare kopumā, vairojot sabiedrības uzticēšanos cilvēkiem, kas ir euro zonas finanšu sektora vadībā.

Kritēriji

Veicot atbilstības un piemērotības novērtējumu, ECB apsver šādus piecus kritērijus:

 • reputācija;
 • pieredze;
 • interešu konflikti un neatkarība;
 • vai persona varēs veltīt pietiekami daudz laika, lai pienācīgi pildītu savu funkciju;
 • valdes kolektīvā piemērotība.

Ja vadības struktūras locekļi tiek iecelti amatā saistībā ar licences izsniegšanu vai būtiskas līdzdalības procedūru, atbilstības un piemērotības novērtējums ir daļa no novērtējuma, ko veic saistībā ar licences vai atļaujas iegūt būtisku līdzdalību izsniegšanu.

Laika grafiks

Tiek piemēroti valstu tiesību aktos noteiktie termiņi.

Process

Atbilstības un piemērotības novērtējums Atbilstības un piemērotības novērtējums

* Vai augstākā līmeņa vadība, ja uzdevums deleģēts.