Menu

Vergunningen

Op deze pagina worden de begrippen ‘bank’ en ‘kredietinstelling’ door elkaar gebruikt.

Binnen het Europees bankentoezicht is de ECB de bevoegde instantie op het gebied van bankvergunningen. Dit betreft het:

 • verlenen en intrekken van bankvergunningen en goedkeuren van verwervingen van gekwalificeerde deelnemingen in banken: drie zogenoemde gezamenlijke procedures. De ECB neemt deze besluiten voor alle banken, dat wil zeggen voor zowel de banken waar ze direct toezicht op houdt (belangrijke banken) als de instellingen waar ze indirect op toeziet (minder belangrijke banken)
 • beoordelen van de deskundigheid en betrouwbaarheid (fit and proper) van de leden van leidinggevende organen van banken. Hierbij kijkt de ECB of die leden geschikt zijn om hun rol bij de bank te vervullen. De ECB neemt alleen deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten voor de belangrijke banken.

Overzicht van de onder toezicht staande banken

Bij de besluitvorming over vergunningen en goedkeuringen past de ECB het Single Rulebook van de EBA en desgewenst nationaal recht toe.

Single Rulebook EBA

De nationale bevoegde autoriteiten (national competent authorities – NCA’s) spelen een belangrijke rol. Zo vormen ze het eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van een vergunning of goedkeuring, maken ze deel uit van de gezamenlijk toezichthoudende teams (Joint Supervisory Teams – JST’s) voor belangrijke banken en zijn ze de directe toezichthouder op de minder belangrijke banken. De ECB en de NCA's zorgen er samen voor dat vergunningen en goedkeuringen in alle deelnemende landen op uniforme wijze worden behandeld en dat hierbij hoge normen in acht worden genomen, zowel in operationele zin als beleidsmatig. De verwachtingen vanuit het toezicht liggen vast in openbare leidraden.

Overzicht van nationale aanvraagformulieren voor autorisatieprocedures

Vergunningverlening

De procedure voor vergunningverlening zorgt ervoor dat alleen geschikte instellingen als bank actief zijn en draagt zo bij aan het vertrouwen in het financieel stelsel. Bovendien zorgt de procedure ervoor dat alleen gezonde banken die aan alle juridische vereisten voldoen, de markt kunnen betreden. De vergunningverlening dient echter niet de concurrentie, financiële innovatie of technologische vooruitgang te belemmeren.

Criteria

De ECB beoordeelt de aanvragen voor een bankvergunning in samenwerking met de desbetreffende nationale toezichthouder. Hierbij neemt ze vier hoofdaspecten onder de loep:

 • de omvang, kwaliteit, oorsprong en samenstelling van het kapitaal van de aanvragende kredietinstelling
 • het programma van werkzaamheden, de organisatiestructuur en het bedrijfsplan van de aanvragende kredietinstelling
 • de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen van het leidinggevend orgaan van de aanvragende kredietinstelling
 • een geschiktheidsbeoordeling van de directe en indirecte aandeelhouders van de aanvragende kredietinstelling

Deze aspecten komen bij alle aanvragen aan de orde, ongeacht of de aanvraag een bank met een vrij traditioneel bedrijfsmodel betreft, of een met een op fintech gebaseerd bedrijfsmodel.

Tijdschema

Nadat een aanvrager een volledige vergunningaanvraag ingediend heeft, neemt de ECB een besluit binnen doorgaans zes tot twaalf maanden. Volgens Europees recht moet een beslissing binnen twaalf maanden worden genomen; sommige nationale deadlines zijn korter.

Procedure

Vergunningverlening - procedure Vergunningverlening - procedure

* indien van toepassing
** of afwijzing door de nationale toezichthouder

Verwerving van gekwalificeerde deelnemingen

De ECB moet de verwerving van een deelneming in een bestaande instelling goedkeuren als deze deelneming geldt als een gekwalificeerde deelneming. Hiervan is sprake als de verwervende partij een van de relevante drempelwaardes van 10%, 20%, 30% of 50% bereikt, of als deze anderszins invloed van betekenis kan uitoefenen. Via deze goedkeuringsprocedure zorgt de ECB ervoor dat alleen geschikte aandeelhouders in de banksector actief kunnen worden en dat de banksector soepel kan blijven werken.

Toezicht toegelicht.: Wat is een gekwalificeerde deelneming?

Criteria

Samen met de desbetreffende nationale toezichthouder beoordeelt de ECB de aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

 • reputatie van de kandidaat-verwerver
 • deskundigheid en betrouwbaarheid van de door de kandidaat-verwerver te benoemen leden van het leidinggevend orgaan
 • financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver
 • vermogen van de desbetreffende instelling om na de verwerving te blijven voldoen aan de prudentiële vereisten
 • of de transactie leidt tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme of het risico daarvan verhoogt
Tijdschema

Een gekwalificeerde deelneming moet binnen 60 werkdagen worden goed- of afgekeurd, met een maximale verlenging van 90 werkdagen.

Procedure

Verwerving van gekwalificeerde deelnemingen - procedure Verwerving van gekwalificeerde deelnemingen - procedure

* indien van toepassing
** of het seniormanagement (bij delegatie)

Intrekken vergunning

Zowel de ECB als de nationale toezichthouder heeft onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid de intrekking van een bankvergunning in te leiden. Een vergunning kan worden ingetrokken als een kredietinstelling haar activiteiten stopzet of niet langer aan de toepasselijke prudentiële vereisten voldoet.

Tijdschema

Het tijdschema hangt af van de specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld of het nodig is de activiteiten van een kredietinstelling af te wikkelen, dan wel of de bank de activiteiten al heeft beëindigd.

Procedure

Intrekking op initiatief van de ECB

Intrekking op initiatief van de ECB Intrekking op initiatief van de ECB

* indien van toepassing

Intrekking op initiatief van de nationale toezichthouder

Intrekking op initiatief van de nationale toezichthouder Intrekking op initiatief van de nationale toezichthouder

* vaak op verzoek van de bank
** indien van toepassing
*** of seniormanagement (bij delegatie)

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling

De leidinggevende organen van kredietinstellingen moeten geschikt zijn om hun taken uit te voeren en door hun samenstelling bijdragen aan effectief management en evenwichtige besluitvorming. Door te zorgen voor geschikte leidinggevende organen versterkt de ECB niet alleen de veiligheid en soliditeit van de desbetreffende banken, maar ook de bancaire sector als geheel. Hiermee levert ze een bijdrage aan het vertrouwen van het publiek in de personen die leiding geven aan het financiële stelsel in het eurogebied.

Criteria

De ECB beoordeelt de deskundigheid en betrouwbaarheid aan de hand van vijf criteria:

 • reputatie
 • ervaring
 • belangenconflicten en onafhankelijkheid van geest
 • besteding van voldoende tijd aan de goede vervulling van de taken
 • collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan

Wanneer benoemingen deel uitmaken van een procedure voor vergunningverlening of een gekwalificeerde deelneming vindt de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling plaats bij het beoordelen van de vergunningaanvraag of de aanvraag voor goedkeuring van de verwerving van de gekwalificeerde deelneming.

Tijdschema

De nationale wettelijke deadlines zijn van toepassing.

Procedure

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling

* of het seniormanagement (bij delegatie )