Menu

Tegevusload

Mõisteid „pank” ja „krediidiasutus” kasutatakse sellel veebilehel samas tähenduses.

Euoopa pangandusjärelevalves vastutab EKP pankadele tegevuslubade andmise eest. See hõlmab järgmist:

 • pankade tegevuslubade väljastamine ja tühistamine ning pankades olulise osaluse omandamise heakskiitmine (neid kolme menetlust nimetatakse ühisteks menetlusteks). Need otsused teeb EKP nii enda otsese järelevalve alla kuuluvate pankade (olulised pangad) kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade (vähem olulised pangad) kohta;
 • sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine, mille käigus tehakse kindlaks, kas panga juhtorgani liikmed sobivad täitma oma ametikohustusi. EKP teeb sobivuse ja nõuetekohasuse otsuseid ainult oluliste pankade kohta.

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

Tegevuslubade kohta otsuste tegemisel kohaldab EKP Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ühtset reeglistikku ja vajaduse korral ka asjaomaseid siseriiklikke õigusakte.

Euroopa Pangandusjärelevalve ühtne reeglistik

Riiklikel pädevatel asutustel on tähtis roll – neile esitatakse näiteks tegevusloataotlused, nad on oluliste pankadega tegelevate ühiste järelevalverühmade liikmed ja teevad otsest järelevalvet väiksemate krediidiasutuste üle. EKP teeb riiklike pädevate asutustega koostööd, et tagada järjepidevus tegevuslubade andmisel kõigis asjaomastes riikides ning kõrged standardid peamistes seoduvates tegevus- ja poliitikaküsimustes. Järelevalveootused on sõnastatud avalikult kättesaadavates juhendites.

Riiklike järelevalveasutuste tegevusloamenetluse vormid

Tegevusload

Tegevusloa andmise protsess aitab luua usaldust finantssüsteemi vastu, sest selle käigus tagatakse, et tegevusloa saanud pangad vastavad kõlblikkuskriteeriumitele ja on tegutsemissuutlikud. Ühtlasi tagatakse seeläbi, et turule pääsevad üksnes elujõulised pangad, kes täidavad kõiki õigusnõudeid. Samal ajal ei tohiks tegevuslubade andmine siiski takistada konkurentsi, finantsuuendusi ega tehnoloogia arengut.

Kriteeriumid

EKP koostöös asjaomase riikliku järelevalveasutusega võtab panga tegevusloataotluse hindamisel arvesse nelja peamist valdkonda:

 • luba taotleva krediidiasutuse kapitali maht, kvaliteet, päritolu ja koosseis;
 • luba taotleva krediidiasutuse tegevuskava, organisatsiooniline struktuur ja äriplaan;
 • luba taotleva krediidiasutuse juhtorgani liikmete sobivuse ja nõuetekohasuse hinnangud;
 • luba taotleva krediidiasutuse otsest ja kaudset osalust omavate aktsionäride hinnangud.

Kõiki panku hinnatakse samade kriteeriumite alusel olenemata sellest, kas nende tegevus tugineb traditsioonilisemale ärimudelile või finantstehnoloogiapõhisele ärimudelile.

Ajakava

Tavaliselt kulub täieliku tegevusloataotluse esitamisest kuni otsuse tegemiseni kuus kuni kaksteist kuud. Euroopa Liidu õiguse kohaselt tuleb otsus teha 12 kuu jooksul; mõnes riigis on õigusaktides sätestatud lühemad tähtajad.

Protsess

Tegevusloa taotlemise protsess Tegevusloa taotlemise protsess

* kui see on asjakohane
** või lükkab riiklik järelevalveasutus selle tagasi

Olulise osaluse omandamine

EKP peab andma loa olemasolevas krediidiasutuses osaluse omandamiseks, kui tegemist on olulise osalusega, st kui ületatakse asjaomased piirmäärad (10%, 20%, 30% või 50%) või kui see võimaldab avaldada olulist mõju. Heakskiitmismenetluse eesmärk on tagada ainult sobivate aktsionäride sisenemine pangandussüsteemi, et tagada pangandussüsteemi laitmatu toimimine.

Mis on oluline osalus?

Kriteeriumid

EKP koostöös asjaomase riikliku järelevalveasutusega hindab järgmist:

 • potentsiaalse omandaja maine;
 • potentsiaalse omandaja poolt ametisse nimetatavate juhtorgani liikmete sobivus ja nõuetekohasus;
 • potentsiaalse omandaja majanduslik usaldusväärsus;
 • sihtpanga suutlikkus järgida usaldatavusnõudeid pärast osaluse omandamist;
 • kas tehing hõlmab või suurendab terrorismi rahastamise või rahapesu riski.
Ajakava

Olulise osaluse omandamine tuleb heaks kiita või tagasi lükata 60 tööpäeva jooksul. Seda aega võib pikenda maksimaalselt 90 tööpäevani.

Protsess

Olulise osaluse omandamine Olulise osaluse omandamine

* kui see on asjakohane
** või delegeerimise korral kõrgema taseme juhtkond

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa kehtetuks tunnistamist on teatavatel tingimustel õigus algatada nii EKP-l kui ka asjaomasel riiklikul järelevalveasutusel. Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada, kui krediidiasutus lõpetab oma tegevuse või ei täida enam kehtivaid usaldatavusnõudeid.

Ajakava

Ajakava sõltub konkreetsetest asjaoludest, näiteks sellest, kas krediidiasutuse tegevus lõpetatakse järk-järgult või on see juba lõppenud.

Protsess

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine EKP algatusel

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine EKP algatusel Tegevusloa kehtetuks tunnistamine EKP algatusel

* kui see on asjakohane

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine riikliku järelevalveasutuse algatusel

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine riikliku järelevalveasutuse algatusel Tegevusloa kehtetuks tunnistamine riikliku järelevalveasutuse algatusel

* sageli panga taotluse alusel
** kui see on asjakohane
*** või delegeerimise korral kõrgema taseme juhtkond

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine

Krediidiasutuse juhtorgan peab suutma täita oma ülesandeid ning selle koosseis peab olema moodustatud nii, et see aitab kaasa krediidiasutuse tõhusale juhtimisele ja tasakaalustatud otsustusprotsessile. Krediidiasutuste juhtorganite sobivuse ja nõuetekohasuse tagamine suurendab krediidiasutuste turvalisust ja usaldusväärsust ning tugevdab pangandussektorit tervikuna, tõstes üldsuse usaldust euroala finantssektori haldajate vastu.

Kriteeriumid

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel lähtub EKP viiest kriteeriumist:

 • maine;
 • kogemus;
 • huvide konflikt ja sõltumatus;
 • ametiülesannete täitmisele pühendatav aeg;
 • juhatuse kollektiivne sobivus.

Kui ametisse nimetamine toimub tegevusloa andmise või olulise osaluse omandamise menetluse raames, on sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine osa tegevusloa andmise või olulise osaluse hinnangust.

Ajakava

Kohaldatakse riigis kehtivaid õiguslikult siduvaid tähtaegu.

Protsess

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine

* või delegeerimise korral kõrgema taseme juhtkond