Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to „menej významné inštitúcie“?

13. decembra 2022

Všetky dohliadané subjekty sú štandardne klasifikované ako menej významné inštitúcie. Za významné inštitúcie, ktoré podliehajú priamemu dohľadu ECB, sú označené až vtedy, keď spĺňajú aspoň jedno z kritérií stanovených v nariadení o rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Medzi tieto kritériá patrí veľkosť banky, jej význam pre hospodárstvo domovskej krajiny alebo EÚ ako celku a rozsah jej cezhraničných aktivít. K októbru 2022 bolo klasifikovaných 111 bánk ako významné inštitúcie a viac ako 2 000 bánk ako menej významné inštitúcie.

Mnohé menej významné inštitúcie poskytujú svoje služby v menších komunitách alebo regiónoch. Do tejto skupiny patrí napríklad väčšina sporiteľní a družstevných bánk. V porovnaní s významnými inštitúciami môžu menej významné inštitúcie tiež ponúkať špecializovanejšie služby a produkty, napríklad financovanie automobilov, hypotekárne bankovníctvo, úvery vybraným sektorom a služby v oblasti cenných papierov.

Dohľad nad menej významnými inštitúciami vykonávajú za monitorovania ECB vnútroštátne orgány dohľadu, zatiaľ čo dohľad nad významnými inštitúciami vykonáva priamo ECB. V rámci dohľadu a jeho monitorovania sa uplatňuje zásada proporcionality, ktorá zabezpečuje primeranosť očakávaní a požiadaviek orgánov dohľadu veľkosti, systémovému významu a rizikovému profilu dohliadaných bánk, ako aj efektívne rozdeľovanie zdrojov dohľadu. Nevzťahuje sa však na minimálne štandardy, ktoré musia dodržiavať všetky banky.

Na uľahčenie prístupu vychádzajúceho zo zásady proporcionality sa banky klasifikujú na základe ich charakteristík. Východiskom uplatňovania tejto zásady je tak ich rozdelenie na významné a menej významné inštitúcie. Zavedenie kategórie malých a menej zložitých inštitúcií v rámci revidovaného nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR II) umožňuje ďalšie členenie menej významných inštitúcií. Na základe dodatočných faktorov vychádzajúcich zo špecifík jednotlivých bánk ako napríklad ich rizikového profilu, obchodného modelu a cezhraničných aktivít sa určuje primeraná úroveň angažovanosti dohľadu (z hľadiska frekvencie, rozsahu a hĺbky dohľadových hodnotení) a vykazovania údajov dohľadu.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

NARIADENIE O RÁMCI JEDNOTNÉHO MECHANIZMU DOHĽADU

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu stanovuje inštitucionálne vzťahy a postupy v rámci európskeho bankového dohľadu.

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

ZOZNAM DOHLIADANÝCH BÁNK

ECB vedie zoznam všetkých významných bánk pod jej priamym dohľadom i menej významných bánk, na ktoré dohliada nepriamo.

Zoznam dohliadaných bánk

DOHĽAD A MONITOROVANIE DOHĽADU NAD MENEJ VÝZNAMNÝMI INŠTITÚCIAMI

Prinášame odpovede na najčastejšie otázky o dohľade a monitorovaní dohľadu nad menej významnými inštitúciami, ktoré vám pomôžu oboznámiť sa s touto témou.

Dohľad a monitorovanie dohľadu nad menej významnými inštitúciami
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)