Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo je účelom posudzovania odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti?

18. marca 2016 (aktualizované 22. marca 2019)

Čo je účelom posudzovania odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti?

Členovia predstavenstva musia byť schopní prijímať rozhodnutia, ktorými dokážu zabezpečiť zdravé a obozretné riadenie ich bánk. Takéto rozhodnutia taktiež chránia dobrý stav bankového sektora ako celku.

Prvoradú zodpovednosť za výber vhodných členov predstavenstva a ich nepretržitú vhodnosť nesú banky. ECB na tento proces dohliada tak, že preveruje, či sú členovia predstavenstva bánk na svoju funkciu odborne spôsobilí a dôveryhodní. Musíme zabrániť tomu, aby sa do riadiacej funkcie dostala, resp. v nej zotrvala osoba, ktorá by mohla ohroziť riadne fungovanie banky. ECB teda vo vzťahu k členom predstavenstva bánk plní funkciu vstupnej kontroly.

Na koho sa toto hodnotenie vzťahuje?

O odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti členov predstavenstva rozhodujeme len v prípade bánk pod naším priamym dohľadom, teda v prípade významných bánk podliehajúcich európskemu bankovému dohľadu. Odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb zastávajúcich v týchto bankách kľúčové funkcie (napr. vedúcich interných kontrolných funkcií, ktorí nie sú členmi predstavenstva) posudzujeme len vtedy, ak to vyžaduje vnútroštátne právo. V prípade menej významných bánk sú tieto rozhodnutia i naďalej v kompetencii vnútroštátnych orgánov dohľadu; výnimkou je udeľovanie nových bankových licencií.

Aké kritériá musia potenciálni členovia predstavenstva spĺňať?

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti novovymenovaných členov predstavenstva vykonávame v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonáva smernica o kapitálových požiadavkách. Vymenovaní členovia predstavenstva sú posudzovaní na základe piatich kritérií hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti stanovených v smernici o kapitálových požiadavkách.

Päť kritérií hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti
Vedomosti, odborné znalosti a prax Disponuje kandidát vedomosťami, odbornými znalosťami a praxou potrebnou na plnenie konkrétnej funkcie v banke?
Dobré meno Nemá kandidát záznam v trestnom registri alebo záznam o správnom či daňovom konaní? Nie je kandidát účastníkom prebiehajúceho súdneho konania?
Konflikty záujmov Členovia predstavenstva musia byť pri prijímaní rozhodnutí schopní konať nezávisle od externých vplyvov. Nemá kandidát protichodné záujmy, ktoré by mu mohli brániť v prijímaní objektívnych rozhodnutí?
Časový záväzok Dokáže kandidát venovať navrhovanej pozícii v banke dostatok času?
Vhodná skladba predstavenstva Ako by kandidát zapadol do celkovej skladby predstavenstva so zreteľom na jeho pridanú hodnotu pre predstavenstvo ako celok?

Ako hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti prebieha?

Prvoradú zodpovednosť za výber vhodných jednotlivcov nesú banky, takže na výber najlepších kandidátov musia mať zavedený spoľahlivý postup.

Banky následne predkladajú podklady vymenovanej osoby na účely hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti svojmu vnútroštátnemu orgánu dohľadu (nie ECB), pričom na tento účel používajú príslušné vnútroštátne formuláre.

Po začatí tohto procesu vnútroštátny orgán dohľadu asistuje odboru ECB pre udeľovanie povolení a spoločnému dohliadaciemu tímu zodpovednému za danú banku pri vypracovávaní spoločného hodnotenia banky. Účasť spoločných dohliadacích tímov je v tomto prípade veľmi dôležitá, pretože pomáha zabezpečiť súlad rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti s celkovým dohľadom nad bankou. Konečné rozhodnutie vydáva ECB.

Prebieha celý proces v papierovej podobe?

Nie úplne. Orgán dohľadu môže hodnotenie počas prípravy podkladov vymenovanej osoby kedykoľvek konzultovať s bankou prostredníctvom neformálnych kontaktov. V rámci procesu hodnotenia sa tiež môžeme rozhodnúť pozvať vymenovanú osobu na pohovor s cieľom získať ďalšie informácie a doplniť tak písomné údaje predložené bankou. Zároveň je to príležitosť prediskutovať s vymenovanou osobou naše špecifické očakávania v súvislosti s funkciou, ktorú bude v budúcnosti zastávať.

Samozrejme, ak voči vymenovanej osobe mienime vzniesť určité výhrady, vždy jej poskytujeme priestor na vyjadrenie.

Ako dlho hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti trvá?

To závisí predovšetkým od dostupnosti informácií vrátane nasledujúcich faktorov:

  1. nakoľko kompletné sú informácie poskytnuté bankou,
  2. ako rýchlo dokáže vnútroštátny orgán dohľadu zhromaždiť prípadné dodatočné informácie,
  3. či došlo k oneskoreniu pri získavaní týchto informácií, a to predovšetkým v jurisdikciách, v ktorých prebieha posudzovanie až po vymenovaní kandidátov.

V niektorých jurisdikciách dochádza až do predloženia dodatočných informácií dohliadanou bankou k pozastaveniu alebo prerušeniu procesu posudzovania. Ďalšími faktormi, ktoré môžu mať významný dosah na celkové trvanie procesu posudzovania, sú jeho komplexnosť (napr. profil, funkcia a pozícia posudzovanej osoby) a prípadný pohovor s posudzovanou osobou alebo jej vypočutie.

Taktiež rešpektujeme aj lehoty vyplývajúce z vnútroštátneho práva a podporujeme dodržiavanie štvormesačnej lehoty na posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti stanovenej v spoločných usmerneniach ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie.

Môže kandidát funkciu zaujať ešte pred získaním súhlasu?

Moment začatia hodnotiaceho procesu je v každej krajine iný. V niektorých krajinách banky podávajú žiadosť o súhlas alebo oznámenie orgánu dohľadu až potom, ako vymenovaní členovia predstavenstva prevzali svoje nové funkcie, v iných musia o súhlas orgánu dohľadu žiadať v predstihu.

Oprávňuje kladné rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti vymenovanú osobu zastávať funkciu v akejkoľvek banke?

Nie, toto rozhodnutie sa viaže len na určitú banku a pozíciu a na daný časový okamih. Ak sa situácia zmení, napríklad ak vymenovaná osoba prestúpi do inej banky, je potrebné vykonať nové posúdenie.

Stalo sa už niekedy, že ste kandidáta navrhovaného bankou odmietli?

Predovšetkým treba povedať, že rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti nezverejňujeme. Vo všeobecnosti však neočakávame, že počet odmietnutí bude vysoký, keďže banky poznajú kritériá, ktoré musia vymenované osoby spĺňať.

Naše rozhodnutia navyše nie sú vždy len pozitívne či negatívne. Niekedy od vymenovanej osoby a banky požadujeme splnenie konkrétnych podmienok. Od vymenovanej osoby napríklad môžeme požadovať absolvovanie určitého školenia alebo zloženie určitej funkcie mimo banky, alebo od banky môžeme požadovať podávanie aktuálnych informácií o prebiehajúcom súdnom konaní.

Navyše, hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sú založené na riadnom a spravodlivom postupe. O prípadných obavách o splnení právnych kritérií informujeme banku i vymenovanú osobu. Ak sa ukáže, že banky a/alebo vymenované osoby uvedené obavy nedokážu v plnej miere odstrániť, môžu svoju žiadosť prehodnotiť.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)