Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Postupy dohľadu

Zabezpečujeme, aby banky mohli plniť svoju zásadnú úlohu

Spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu pomáhame zaisťovať bezpečnosť a stabilitu bankového systému v Európe. Na tejto stránke sa dozviete, aké postupy uplatňujeme, na ktoré banky dohliadame a aké opatrenia máme k dispozícii.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Ako orgán dohľadu posudzujeme riziká, ktorým sú banky vystavené, a overujeme ich schopnosť tieto riziká adekvátnym spôsobom riadiť. Táto činnosť sa označuje ako postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Jeho účelom je konzistentné hodnotenie rizikových profilov bánk a prijímanie potrebných nápravných opatrení.

Viac informácií o postupe SREP

Priority dohľadu

Priority dohľadu určujú hlavné oblasti bankového dohľadu na nasledujúci rok. Stanovujú sa ročne, v prípade potreby sa však v závislosti od rizikového vývoja môžu upraviť. Priority dohľadu vychádzajú z hodnotenia hlavných rizík a slabých miest dohliadaných inštitúcií.

Viac informácií o prioritách dohľadu

Zoznam dohliadaných bánk

Vykonávame priamy dohľad nad najväčšími bankami v zúčastnených krajinách, a to v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ktoré zároveň dohliadajú na menšie banky v jednotlivých krajinách.

Na ktoré banky dohliadame?

Záťažové testy

Pomocou záťažových testov overujeme schopnosť bánk vyrovnať sa s finančnými a ekonomickými šokmi. Záťažové testy nám umožňujú identifikovať slabé miesta bánk a začať sa nimi zaoberať v skorej fáze dohľadového dialógu.

Viac o záťažových testoch

Údaje dohľadu

Spoľahlivé a porovnateľné údaje tvoria základ našej práce. Sú podkladom našich následných rozhodnutí a opatrení. V záujme transparentnosti zároveň pravidelne zverejňujeme agregované štatistické údaje bankového dohľadu.

Údaje dohľadu

Spoločné dohliadacie tímy

Európske a vnútroštátne orgány dohľadu v rámci výkonu priameho dohľadu nad významnými bankami úzko spolupracujú. Medzi hlavné formy spolupráce patria spoločné dohliadacie tímy, ktoré vykonávajú každodenný dohľad a podporujú jeho spoločnú kultúru a konzistentnosť.

Viac o spoločných dohliadacích tímoch

Viac informácií o našich postupoch

Opatrenia dohľadu

Cieľom našich opatrení je zabezpečiť, aby banky pod naším dohľadom dodržiavali prudenciálne požiadavky. Naše opatrenia banky motivujú čo najskôr prijať potrebné kroky na odstránenie prípadných nedostatkov.

Opatrenia dohľadu
Donucovacie opatrenia

Ak banky prudenciálne požiadavky alebo naše opatrenia nedodržiavajú, môžeme použiť donucovacie opatrenia. Uplatniť ich môžeme len v prípade prebiehajúceho porušovania predpisov.

Donucovacie opatrenia
Sankcie

Účelom sankcií je potrestať nedodržiavanie predpisov. Sankcie pôsobia odradzujúco nielen na samotnú banku, ale i na celý bankový sektor. Naším zámerom je pritom rozvíjať kultúru dodržiavania predpisov v európskom bankovom systéme.

Sankcie
Udeľovanie povolení

V rámci európskeho bankového dohľadu ECB zodpovedá za udeľovanie bankových povolení. ECB v tejto súvislosti uplatňuje jednotný súbor pravidiel Európskeho orgánu pre bankovníctvo a v relevantných prípadoch vnútroštátne právo. V záujme jednotného postupu a vysokých štandardov vo všetkých krajinách ECB spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Udeľovanie povolení
Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Vzhľadom na dôležitosť výberu vhodných riadiacich pracovníkov pre riadne fungovanie banky je nevyhnutné nepretržite zabezpečovať ich vhodnosť na výkon funkcie. ECB plní funkciu vstupnej kontroly a uskutočňuje hodnotenie vhodnosti všetkých členov riadiacich orgánov všetkých inštitúcií pod jej priamym dohľadom.

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti
Administratívna revízia

Bez toho, aby bolo dotknuté právo predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie, môže rozhodnutia dohľadu ECB vrátane rozhodnutí o uložení sankcií a opatrení dohľadu dotknutá banka predložiť na posúdenie Administratívnemu revíznemu výboru. 

Administratívny revízny výbor

Covid-19

Naša reakcia na pandémiu

KOMUNIKAČNÉ PLATFORMY

Ako prebieha výmena informácií s európskym bankovým dohľadom

Portál bankového dohľadu

Prostredníctvom portálu majú banky prístup k našim online službám bankového dohľadu. Na tomto mieste môžu predkladať informácie a komunikovať s pracovníkmi dohľadu.

Portál bankového dohľadu

Whistleblowing

Prostredníctvom platformy ECB na oznamovanie porušenia predpisov môžete nahlásiť podozrenia z porušenia právnych predpisov bankového dohľadu EÚ zo strany dohliadanej banky, príslušného vnútroštátneho orgánu alebo ECB.

Oznamovanie porušenia predpisov
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Európsky bankový dohľad v skratke

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)