Čo sú to problémové úvery?

12. septembra 2016 (aktualizované 15. marca 2018)

Non-performing loans

Medzi hlavné úlohy banky patrí poskytovanie úverov, ktoré podnikom umožňujú investovať a vytvárať pracovné miesta. Jednotlivci zasa pomocou úverov financujú napríklad kúpu auta, domu či nového televízora. Banka dosahuje zisk z úrokov, ktoré klientom za tieto úvery účtuje.

Poskytovanie úverov však so sebou nesie riziko, pretože banka si nemôže byť nikdy istá, či jej firmy alebo jednotlivci požičané peniaze v rámci dohodnutého termínu vrátia. Ak dlžník prestane splácať úver alebo úrok, po určitom čase musí banka tento úver označiť za „nesplácaný“ alebo „problémový“.

Zo splácaných úverov banke plynú úrokové výnosy, vďaka ktorým dosahuje zisk a poskytuje nové úvery. V prípade problémových úverov banka o tieto výnosy spravidla prichádza.

Kedy sa úver stáva problémovým úverom?

Európske orgány dohľadu vo všeobecnosti považujú úver za problémový, ak existujú náznaky, že dlžník úver pravdepodobne nesplatí z dôvodu finančných ťažkostí, alebo keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní. Môže sa tak stať, ak napríklad niekto stratí prácu a nemôže riadne splácať hypotéku, alebo ak sa podnik dostane do finančných ťažkostí.

V najhoršom prípade dlžník nedokáže úver splatiť vôbec a banka musí hodnotu úveru vo svojej súvahe znížiť, niekedy až na nulu. Tento krok sa často označuje ako „odpísanie“ úveru.

Prečo sú problémové úvery pre banky problémom a aké sú dôsledky pre verejnosť?

Banky sa s problémovými úvermi stretávajú bežne, rovnako ako ľudia bežne prichádzajú o prácu alebo firmy zaznamenávajú finančné problémy. Ak sa má banke dariť z dlhodobého hľadiska, musí udržiavať objem problémových úverov na minimálnej úrovni, aby aj naďalej mohla dosahovať zisk z poskytovania nových úverov.

Keď hodnota problémových úverov presiahne určitý limit, dotkne sa to ziskovosti banky, pretože jej zisk z úverovej činnosti je nižší. Banky si musia vyhradiť určitý objem peňazí, tzn. vytvoriť si rezervu pre prípad, keď musia znížiť hodnotu úveru alebo úver odpísať.

V dôsledku poklesu príjmov ako aj potreby viesť rezervu na krytie najhorších prípadov má však banka k dispozícii menej prostriedkov na poskytovanie nových úverov, čím dochádza k ďalšiemu poklesu ziskov.

Banka s vysokým objemom problémových úverov nedokáže poskytovať dostatočný objem nových úverov firmám, ktoré chcú investovať a vytvárať nové pracovné miesta. Ak je schopnosť poskytovať úvery výrazne obmedzená v prípade mnohých bánk, dotýka sa to celého hospodárstva a teda aj každého jednotlivca. Znížená investičná činnosť firiem a menší počet nových pracovných miest majú za následok slabší hospodársky rast.

Ako môže banka zabrániť príliš vysokému objemu problémových úverov?

Banka by sa mala snažiť vyhýbať poskytovaniu príliš riskantných úverov tým, že hneď na začiatku riadne posúdi dôveryhodnosť dlžníka. Veľmi dôležité sú tiež adekvátne monitorovacie systémy, ktoré banku už v skorom štádiu upozornia na prípadné finančné ťažkosti dlžníka a umožnia jej včas konať.

V niektorých prípadoch dokáže vzniku problémového úveru zabrániť už aj poskytnutie správneho finančného poradenstva dotknutému klientovi.

Čo môže banka v prípade vysokého objemu problémových úverov robiť?

Banka môže objem problémových úverov vo svojom portfóliu znížiť viacerými spôsobmi. Jednou z možností je prehodnotenie podmienok úverových zmlúv s dlžníkmi, čo by napríklad mohlo znamenať dať im viac času na splatenie úveru.

Dlžníci, ktorí prišli o prácu alebo sa dostali do dočasných finančných ťažkostí, by tak mohli prekonať problémové obdobie a nakoniec úver splatiť.

Banka sa tiež môže rozhodnúť predať problémové úvery investorom, ktorí zvyčajne požadujú zľavu z ich hodnoty. Táto transakcia môže byť pre banku nevýhodná, no úplné odpísanie úverov zvyčajne vedie k ešte vyšším stratám.

Ak snaha nájsť riešenie nie je úspešná, napríklad v prípade platobnej neschopnosti dlžníka, banka sa môže pokúsiť získať späť aspoň časť svojich peňazí právnou cestou.

Aké sú možnosti orgánu dohľadu?

Znižovanie úrovne problémových úverov v rámci európskeho bankového systému je jednou z hlavných priorít ECB v oblasti dohľadu. Viac informácií o činnosti ECB v tejto oblasti nájdete tu.