Menu

Právny a politický rámec

ECB sa vo funkcii orgánu bankového dohľadu riadi jasne vymedzeným právnym a politickým rámcom. Tento rámec stanovuje prudenciálne povinnosti bánk v rámci európskeho bankového dohľadu a právomoci a očakávania orgánov dohľadu. Rámec tvorí všeobecná banková legislatíva EÚ a špecifickejšie právne predpisy ECB a dokumenty upravujúce jej politiku.

Európske bankové právo

Bankové právo EÚ

Oboznámte sa s právnymi predpismi EÚ, ktoré upravujú činnosť bánk a riešenie ich krízových situácií a ktoré orgány dohľadu uplatňujú vo svojej práci.

Bankové právo EÚ


Právny rámec

Právny rámec ECB

Oboznámte sa s právnymi základom, ktorý vymedzuje dohľadové právomoci ECB, a právnymi nástrojmi, ktoré môže ECB prijímať v rámci súboru dohľadových opatrení.

Právny rámec ECB


Dokumenty o politike dohľadu

Dokumenty o politike dohľadu

Zistite, ako ECB používa rôzne dokumenty a komunikačné prostriedky a ako bližšie objasňuje svoju politiku v oblasti dohľadu.

Dokumenty o politike dohľadu


Verejné konzultácie

Verejné konzultácie

Pozrite si informácie o konzultáciách k návrhom právnych predpisov a dokumentov o politike ECB, prostredníctvom ktorých sa ECB oboznamuje s názormi a pripomienkami rôznych zainteresovaných strán.

Verejné konzultácie (len v angličtine)