Menu

Právny a politický rámec

ECB sa vo funkcii orgánu bankového dohľadu riadi jasne vymedzeným právnym a politickým rámcom. Tento rámec stanovuje prudenciálne povinnosti bánk v rámci európskeho bankového dohľadu a právomoci a očakávania orgánov dohľadu. Rámec tvorí všeobecná banková legislatíva EÚ a špecifickejšie právne predpisy ECB a dokumenty upravujúce jej politiku.

Európske bankové právo

Bankové právo EÚ

Oboznámte sa s právnymi predpismi EÚ, ktoré upravujú činnosť bánk a riešenie ich krízových situácií a ktoré orgány dohľadu uplatňujú vo svojej práci.

Bankové právo EÚ


Právny rámec

Právny rámec ECB

Oboznámte sa s právnymi základom, ktorý vymedzuje dohľadové právomoci ECB, a právnymi nástrojmi, ktoré môže ECB prijímať v rámci súboru dohľadových opatrení.

Právny rámec ECB


Legal framework

Výber právnych predpisov v digitálnej podobe

Prezrite si výber relevantných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bankového dohľadu v rôznych jazykových verziách na portáli Eur-Lex.

Výber právnych predpisov v digitálnej podobe


Dokumenty o politike dohľadu

Dokumenty o politike dohľadu

Zistite, ako ECB používa rôzne dokumenty a komunikačné prostriedky a ako bližšie objasňuje svoju politiku v oblasti dohľadu.

Dokumenty o politike dohľadu


Verejné konzultácie

Verejné konzultácie

Pozrite si informácie o konzultáciách k návrhom právnych predpisov a dokumentov o politike ECB, prostredníctvom ktorých sa ECB oboznamuje s názormi a pripomienkami rôznych zainteresovaných strán.

Verejné konzultácie (len v angličtine)


Memorandá o porozumení

Memorandá o porozumení

Oboznámte sa s dohodami o spolupráci, ktoré ECB uzavrela s orgánmi dohľadu mimo európskeho bankového dohľadu na účely koordinácie dohľadu nad medzinárodnými bankami.

Memorandá o porozumení