Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to opravné položky a čo znamená krytie problémových úverov?

21. decembra 2020

Banky sa pri poskytovaní úverov klientom zakaždým vystavujú kreditnému riziku – riziku, že klient úver nesplatí. V prípade nesplácania sa úver stáva problémovým. Úver sa konkrétne stáva problémovým, ak je podľa názoru banky nepravdepodobné, že ho dlžník splatí, alebo ak dlžník mešká so splátkou najmenej 90 dní.

Problémové úvery znižujú výnosy bánk a spôsobujú im straty, čím negatívne ovplyvňujú ich celkový stav. Banky s vysokou hladinou problémových úverov nie sú schopné poskytovať úvery domácnostiam a podnikom, s nepriaznivými dôsledkami pre ekonomiku ako celok.

Ochrana pred stratami: opravné položky a krytie

Každá banka sa na straty z poskytnutých úverov musí pripraviť. Na neutralizovanie kreditného rizika banka odhaduje očakávanú budúcu stratu z úverov a tvorí zodpovedajúce opravné položky. Tvorba opravných položiek znamená vykazovanie úverových strát v predstihu. Banky na absorbovanie týchto strát používajú svoj kapitál: zaúčtovaním opravnej položky banka eviduje stratu, ktorá vedie k zníženiu kapitálu o sumu, ktorú od klienta nedokáže získať.

Banky nemusia opravné položky tvoriť v plnej výške problémového úveru, pretože ešte stále je možnosť, že klient časť úveru splatí. Časť úveru môžu vyrovnať i predajom aktív alebo majetku, ktorý klient poskytol ako zábezpeku za úver (kolaterál). Opravné položky by mali kryť len očakávanú čistú stratu z úveru. Časť problémových úverov krytá opravnými položkami sa označuje ako miera krytia problémových úverov banky. Ukazuje, do akej miery už banka vykazuje očakávané straty z problémových úverov.

Ako účtovanie opravných položiek prebieha v praxi?

Príklad: banka má problémové úvery v hodnote 100 € a čistú stratu z nich odhaduje na 40 €. Na pokrytie tejto straty v účtovníctve vytvorí opravné položky vo výške 40 €, takže jej miera krytia problémových úverov predstavuje 40 %.

Zabezpečenie dostatočnej výšky oprávok: minimálna miera krytia

V záujme dostatočnej tvorby opravných položiek v bankách právo EÚ určuje minimálnu mieru krytia, ktorú musia banky udržiavať. Ak banka nevytvorí dostatok opravných položiek na krytie svojich nových problémových úverov, tento nedostatok je povinná odstrániť odpočítaním chýbajúcej sumy od svojho kapitálu. Ak banka nemá dostatok kapitálových rezerv nad rámec minimálnej požadovanej úrovne na bezpečnú prevádzku, mohla by sa tak dostať do ťažkostí.

Zabezpečenie včasného krytia: kalendár tvorby opravných položiek

Banky by krytie problémových úverov nemali príliš odkladať. Bolo zavedených viacero nástrojov a mechanizmov, ktoré majú zabezpečiť, že banky budú opravné položky na krytie strát tvoriť nielen v dostatočnej výške, ale aj včas. Jedným z nich je kalendár tvorby opravných položiek, ktorý je ochranou proti nedostatočnému krytiu problémových úverov.

Ako kalendár funguje? Kalendár určuje požadovanú úroveň krytia v rôznych časových bodoch, od dňa klasifikácie úveru ako problémového. Čím dlhšie je úver problémový, tým menšia je pravdepodobnosť obnovenia splácania a tým vyššia by mala byť súvisiaca opravná položka. Požadovaná výška krytia sa tak časom zvyšuje až na 100 %.

Požadovaný časový priebeh krytia závisí od toho, či je úver zabezpečený (kolaterálom či majetkom) alebo nie. Ak je úver nezabezpečený, banka ho musí v plnej miere kryť najneskôr do troch rokov. Zabezpečené úvery musia byť plne kryté do siedmich až deviatich rokov.

Mechanizmus tvorby opravných položiek na krytie strát pomáha banky náležite chrániť pred úverovými stratami. Vzťahuje sa však len na úvery, ktoré banky klasifikovali ako problémové. Banky preto musia venovať náležitú pozornosť poskytnutým úverom a bezodkladne identifikovať úvery s rizikom nesplácania a zodpovedajúcim spôsobom ich klasifikovať.

Ďalšie informácie

Požiadavka krytia na základe z práva EÚ (zabezpečovací mechanizmus prvého piliera) sa vzťahuje na všetky banky v Európskej únii a platí pre úvery poskytnuté od 26. apríla 2019. Na úvery poskytnuté do tohto dátumu sa vzťahujú nezáväzné očakávania bankového dohľadu ECB (očakávania druhého piliera), ktoré sú postavené na podobnej logike. Ďalšie podrobnosti o vzájomnom pôsobení medzi záväznými požiadavkami a nezáväznými očakávaniami dohľadu sú uvedené v oznámení o očakávaniach dohľadu v súvislosti s krytím problémových expozícií z augusta 2019.

Oznámenie o očakávaniach dohľadu v súvislosti s krytím problémových expozícií
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)