Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Štatistika dohľadu

19. 5. 2015

Pracovníci dohľadu sa vo všetkých aspektoch svojej každodennej práce opierajú o štatistické informácie. Na základe presných údajov vytvárajú rizikové profily, analyzujú likviditu bánk a v konečnom dôsledku posudzujú, či banky spĺňajú právne požiadavky.

„Údaje dohľadu prezrádzajú veľa o stave jednotlivých bánk i sektora ako celku. Sú základom všetkých rozhodnutí dohľadu.“

(Giancarlo Pellizzari, vedúci odboru pre štatistiku dohľadu)

Jednotný postup zberu údajov

V číslach
129 významných bankových skupín
približne 1 100 všetkých významných bánk
približne 3 500 menej významných bánk
24 000 dátových výkazov spracovaných za štvrťrok
(Posledná aktualizácia: 30. decembra 2015)

Údaje sú základom bankového dohľadu. Skutočne európsky prístup k dohľadu je možné zabezpečiť len pomocou porovnateľných informácií.

Hoci regulačné orgány EÚ už v minulosti stanovili európsky rámec požiadaviek na poskytovanie údajov, ktorý určoval, ako často a aké typy údajov majú banky predkladať, každá krajina ich mohla uplatňovať iným spôsobom.

Spolu so zriadením jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) však ECB a vnútroštátne orgány dohľadu vyvinuli jednotný postup zberu údajov z európskeho bankového sektora. Rámce vykazovania vyvinul Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA).

Porovnateľné údaje sú cenným zdrojom informácií: ukazujú trendy a upozorňujú na problémy v inštitúciách, pričom umožňujú porovnať jednotlivé inštitúcie s podobnými subjektmi i s bankovým sektorom ako celkom. Výkazy, ktoré zbiera ECB, informujú napríklad o udržateľnosti obchodných modelov bánk a o povahe rizík, ktorým sú banky vystavené. V skratke, pomáhajú ECB zistiť, ktorými otázkami sa má v rámci každodenného dohľadu zaoberať intenzívnejšie.

Ako sa to dotýka bánk?

„Zber harmonizovaných údajov nielen zaručuje účinné spracovanie údajov, ale zároveň bankám znižuje administratívnu záťaž.“

(Juan-Alberto Sánchez, vedúci sekcie riadenia údajov dohľadu)

Nový systém vykazovania štatistických údajov znamená zmenu pre všetky dohliadané banky. Všetkých 4 600 významných a menej významných bánk musí vykazovať rovnaké kľúčové ukazovatele a dodržiavať harmonizované pravidlá vykazovania. Za necelý rok sa rôzne postupy 19 vnútroštátnych orgánov dohľadu podarilo spojiť do jedného harmonizovaného postupu zberu a konsolidácie viac ako 24 000 dátových výkazov za štvrťrok.

Z nového postupu ťažia predovšetkým bankové skupiny pôsobiace aj za hranicami krajiny pôvodu, ktoré museli v minulosti zohľadňovať rôzne vnútroštátne postupy a znášať nadmernú administratívnu záťaž. Požiadavky na vykazovanie, tzn. aký typ údajov musia inštitúcie poskytovať, sú stanovené v technických predpisoch EBA, ktoré dopĺňa rozhodnutie ECB.

Rozhodnutie ECB o vykazovaní údajov dohľadu

Od základných údajov ku kľúčovým ukazovateľom

Zber údajov v rámci SSM prebieha sekvenčne: banky predkladajú údaje vnútroštátnym orgánom dohľadu, ktoré ich následne vykazujú ECB.

Tím pracovníkov štatistiky, pozostávajúci z matematikov, štatistikov, informačných špecialistov, účtovníkov a pracovníkov dohľadu, úspešne vytvoril nové interné databázy, nastavil pracovné postupy a vypracoval kľúčové ukazovatele. Údaje je potrebné spracovať čo najrýchlejšie a najpresnejšie, preto je dôležitá efektívnosť. Predpokladom kvalitného dohľadu sú kvalitné údaje, a tak boli do rôznych fáz spracovania údajov zabudované kontrolné mechanizmy.

Štatistický tím prijíma a uchováva údaje zo všetkých dohliadaných bánk, pričom úzko spolupracuje s kolegami z vnútroštátnych orgánov dohľadu. Následne údaje poskytuje pracovníkom dohľadu, ktorí môžu vďaka kvalitným výkazom získať dobrý prehľad o interných postupoch a mechanizmoch bánk.

„Kvalita údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Konzistentné a porovnateľné súbory údajov umožňujú centralizované hodnotenie rizík, čo zaručuje vysokú kvalitu dohľadu.“

(Patrick Hogan, vedúci sekcie služieb údajov dohľadu)

Regulačný rámec

CRD/CRR

Smernica o kapitálových požiadavkách (CRD) a nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR), ktoré sú v platnosti od marca 2014, definujú, ako často a aké údaje majú banky vykazovať príslušnému orgánu dohľadu. Tento rámec požiadaviek na vykazovanie údajov dohľadu dopĺňajú tzv. technické predpisy a pravidlá, ktoré vydáva Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

EBA: Vykazovanie údajov dohľadu CRD CRR
Finančné vykazovanie (FinRep)

FinRep je súčasťou vykonávacích technických predpisov (Implementing Technical Standards – ITS) EBA, ktorými sa mení vykonávacie nariadenie Európskej komisie (EÚ) č. 680/2014 o vykazovaní inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Banky, ktoré uplatňujú Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards – IFRS), už finančné informácie predkladajú prostredníctvom výkazov FinRep v harmonizovanom formáte na konsolidovanej úrovni. Nariadenie ECB (EÚ) č. 534/2015 zo 17. marca 2015 túto požiadavku vzťahuje aj na banky SSM, ktoré vykazujú údaje na subkonsolidovanom alebo samostatnom základe v súlade s IFRS a národnými všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP).

EBA: Vykazovanie údajov dohľadu
Spoločné vykazovanie (CoRep)

CoRep je tiež súčasťou vykonávacích technických predpisov EBA, ktorými sa mení vykonávacie nariadenie Európskej komisie (EÚ) č. 680/2014 o vykazovaní inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013. CoRep sa používa na zber údajov piliera I a informácií o likvidite, miere dlhového financovania a veľkých expozíciách bánk v harmonizovanom formáte. Výkazy sa používajú na vykazovanie na konsolidovanom i samostatnom základe.

EBA: Vykazovanie údajov dohľadu
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)