Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamená kvalifikovaná účasť?

18. marca 2016

Podiel v banke možno označiť za „kvalifikovanú účasť“ vtedy, ak predstavuje najmenej 10 % akcií a/alebo hlasovacích práv v banke, resp. ak prekročí jeden z ďalších stanovených limitov (20 %, 30 % alebo 50 %). Za „kvalifikovanú účasť“ sa považuje aj nadobudnutie práva na vymenovanie (väčšiny) členov predstavenstva či iné prostriedky, ktoré nadobúdateľovi umožňujú významne ovplyvňovať riadenie banky.

ECB je ako európsky orgán bankového dohľadu zodpovedná za schvaľovanie návrhov na nadobudnutie kvalifikovaných účastí vo všetkých bankách v zúčastnených krajinách.

Prečo je na nadobudnutie kvalifikovanej účasti potrebný predchádzajúci súhlas?

Účelom schvaľovacieho procesu je zaistiť, aby do bankového systému vstupovali len vhodní akcionári, a predchádzať tak akémukoľvek narušeniu jeho hladkého fungovania.

Účelom hodnotenia je predovšetkým preveriť dobré meno a náležité finančné postavenie navrhovaného nadobúdateľa, aby banka, ktorá je predmetom akvizície, i naďalej spĺňala príslušné prudenciálne požiadavky a aby transakcia nebola financovaná príjmami z trestnej činnosti.

Kto môže kvalifikovanú účasť nadobudnúť?

Kvalifikovanú účasť v banke môže nadobudnúť v podstate každý, kto splní hodnotiace kritériá. Platí to rovnako pre fyzické i právnické osoby.

Ktoré kritériá sa pritom hodnotia?

Kritériá sú harmonizované na európskej úrovni. Smernica CRD na hodnotenie navrhovaných akvizícií určuje päť kritérií:

Dobré meno navrhovaného nadobúdateľa Je navrhovaný nadobúdateľ bezúhonný a dôveryhodný, t. j. nemá žiadny záznam v trestnom registri ani prebiehajúce súdne spory? Ďalším aspektom je odborná kvalifikácia nadobúdateľa, t. j. jeho skúsenosti s riadením alebo investovaním vo finančnom sektore.
Dobré meno a skúsenosti navrhovaných nových riadiacich pracovníkov Je zámerom nadobúdateľa uskutočniť personálne zmeny v riadiacich orgánoch banky? Ak áno, je potrebné vykonať hodnotenie spôsobilosti a bezúhonnosti nových členov predstavenstva.
Finančné postavenie nadobúdateľa Disponuje navrhovaný nadobúdateľ potrebnými zdrojmi na financovanie navrhovanej akvizície a zachovanie zdravej finančnej štruktúry v dohľadnej budúcnosti? Odpoveď na túto otázku okrem iného znamená určiť, kto sa bude podieľať na navyšovaní kapitálu cieľovej banky.
Vplyv na banku Bude banka i naďalej schopná plniť prudenciálne požiadavky? Banka by napríklad nemala byť vystavená tlakom vyplývajúcim z čiastočne dlhového financovania akvizície. Podniková štruktúra nadobúdateľa by zároveň nemala byť natoľko zložitá, aby orgánu dohľadu znemožňovala účinný dohľad nad bankou.
Riziká väzieb na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu Je možné overiť, že použité prostriedky nepochádzajú z príjmov z trestnej činnosti alebo terorizmu? V rámci preverovania tejto podmienky sa zohľadňuje aj otázka, či by akvizícia nemohla zvýšiť riziko prania špinavých peňazí či financovania terorizmu.

Ako prebieha rozhodovanie?

Navrhovaný nadobúdateľ svoj zámer nadobudnúť kvalifikovanú účasť oznamuje vnútroštátnemu orgánu bankového dohľadu cieľovej banky. Tento vykoná predbežné hodnotenie a vypracuje návrh rozhodnutia pre ECB. ECB v spolupráci s vnútroštátnym orgánom dohľadu pokračuje vlastným hodnotením a o jeho výsledkoch informuje navrhovaného nadobúdateľa a vnútroštátny orgán dohľadu.

Dĺžka hodnotenia by pritom nemala prekročiť 60 pracovných dní. V prípade potreby dodatočných informácií sa táto lehota v určitých prípadoch môže predĺžiť o ďalších 20 alebo 30 pracovných dní.

Čo ak chcú banku získať naraz dvaja alebo viacerí nadobúdatelia?

Ak ECB naraz prijme viacero oznámení, k ich hodnoteniu musí pristupovať rovnako. ECB sa nemá vyjadrovať k tomu, ktorý z navrhovaných nadobúdateľov by mal dostať možnosť banku získať. Jej úlohou je zabezpečiť, aby každý z nich spĺňal uvedených päť kritérií. Ak kritériá spĺňajú viacerí, konečné rozhodnutie je na vlastníkoch banky.

Môže ECB pri rozhodovaní o žiadosti stanoviť určité podmienky?

Áno, buď na žiadosť vnútroštátneho orgánu dohľadu, alebo na základe vlastného uváženia. Takto stanovené podmienky pre navrhovaných nadobúdateľov však musia nadväzovať na uvedených päť hodnotiacich kritérií. Ak by sa podmienky mohli nepriaznivo dotýkať práv navrhovaného nadobúdateľa, uskutoční sa stretnutie, na ktorom má možnosť reagovať.

Čo sa stane v prípade zamietavého výsledku hodnotenia žiadosti?

V prípade zamietnutia navrhovanej akvizície, alebo ak navrhovaný nadobúdateľ rozhodnutie považuje za nepriaznivé, môže ho napadnúť pred administratívnym revíznym výborom ECB. V prípade neuspokojivého výsledku tohto konania môže podať odvolanie na Súdny dvor Európskej únie.

Aký je postup pri fúzii dvoch spoločností? Hodnotí sa aj v takom prípade nadobudnutie kvalifikovanej účasti?

Áno, ak jedna z bánk v dôsledku fúzie získa najmenej 10 % akcií a/alebo hlasovacích práv v druhej banke, alebo ak prekročí jeden z ďalších relevantných limitov stanovených v CRD (20 %, 30 % alebo 50 %).

Ak však fúzia nadobudnutie kvalifikovanej účasti nespôsobí, ďalší postup závisí od vnútroštátnych právnych predpisov. Niektoré členské štáty pri fúziách vyžadujú predchádzajúci súhlas, iné nie.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)