Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Tí, ktorí upozorňujú na porušovanie pravidiel, konajú v mene väčšieho dobra

8. septembra 2015 (aktualizované 26. októbra 2018)

ECB sa zaväzuje vykonávať prísny, ale spravodlivý bankový dohľad. Významnou súčasťou tejto úlohy je snaha zabezpečiť, aby všetky dohliadané banky a orgány bankového dohľadu v plnej miere rešpektovali povinnosti, ktoré im ukladá právo EÚ. Príležitostne sa však tieto povinnosti nedodržiavajú a v niektorých prípadoch sa priestupky dokonca zámerne zakrývajú. Oznamovatelia (v angličtine označovaní ako „whistleblowers“), ktorí ECB informujú o možných priestupkoch, slúžia verejnému záujmu a pri nahlasovaní svojich podozrení konajú v mene väčšieho dobra.

V rámci bánk majú informácie o možných priestupkoch predovšetkým kontrolní pracovníci, audítori a ďalší zamestnanci. Medzi najčastejšie oznamované porušenia patrí podhodnocovanie požiadaviek na vlastné zdroje a kapitál a nedostatky v oblasti riadenia.

„Oznámenia o porušení predpisov predstavujú účinný nástroj na odhaľovanie prípadov porušenia pravidiel podnikania.“

(Danièle Nouyová, predsedníčka Rady pre dohľad, úvaha)

ECB môže prešetrovať iba porušenia „relevantných právnych predpisov EÚ“. Ide o predpisy týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad bankami, ako napríklad zákony o kapitálových požiadavkách a postupoch riadenia. Mandát ECB sa nevzťahuje na prípady, keď sa porušenie týka inej oblasti bankového dohľadu, napríklad ochrany spotrebiteľa alebo uplatňovania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Tieto porušenia by sa mali oznámiť príslušným vnútroštátnym orgánom.

Ako predložiť oznámenie o porušení predpisov

Porušenie predpisov je možné oznámiť prostredníctvom online formulára. Tým sa zabezpečí, že sa oznámenie okamžite odovzdá priamo osobám zodpovedným za posúdenie možného porušenia predpisov. Formulár navyše obsahuje viacero otázok, na základe ktorých ECB príslušné oznámenie posúdi.

Platforma na oznamovanie porušenia predpisov

Ochrana oznamovateľov

Pomocou online formulára ECB môže porušenie predpisov oznámiť ktokoľvek bez toho, aby odhalil svoju totožnosť. Oznamovatelia môžu ECB dôverovať, že ich oznámenie dôkladne posúdi.

S cieľom zaviesť všetky potrebné kontrolné mechanizmy na ochranu oznamovateľov v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov ECB túto problematiku konzultovala s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Ochranu oznamovateľov upravuje aj právny rámec, ktorý ECB uplatňuje pri výkone svojich úloh v oblasti dohľadu.

Ako sa oznámenia spracovávajú?

Po prijatí oznámenia tím expertov posúdi jeho relevantnosť vo vzťahu k ECB alebo vnútroštátnemu orgánu bankového dohľadu. Ak tím expertov pri úvodnom posúdení potvrdí relevantnosť oznámenia, postúpi ho príslušnému útvaru ECB alebo vnútroštátnemu orgánu bankového dohľadu. Medzi opatrenia, ktoré môžu nasledovať, patrí napríklad žiadosť o poskytnutie informácií, kontrola na mieste, použitie opatrení dohľadu alebo sankcie.

Vzhľadom na platný režim služobného tajomstva ECB nie je oprávnená oznamovateľa o výsledkoch oznámenia informovať. Vo výročnej správe ECB o činnosti dohľadu sa však každý rok zverejňuje anonymizovaný súhrn prijatých oznámení o porušení predpisov a opatrení, ktoré ECB v nadväznosti na ne prijala.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)