Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Litva: Dôležitosť vysokých štandardov dohľadu

29. 12. 2014

Prijatím eura sa Litva 1. januára 2015 zapojí do jednotného mechanizmu dohľadu. Ingrida Šimonytėová, viceguvernérka Lietuvos bankas, sa stane členkou Rady pre dohľad. V rozhovore približuje hlavné špecifiká litovského bankového sektora a výzvy, ktorým čelí bankový dohľad ECB.

Čo pre Litvu znamená stať sa plnohodnotným členom eurozóny a jednotného mechanizmu dohľadu? A čo znamená členstvo v Rade pre dohľad pre vás samotnú?

Stať sa čo najskôr plnohodnotným členom eurozóny sme vždy považovali za jeden z hlavných krokov našej európskej integrácie, keďže už od roku 1994 sme používali režim menovej rady a od februára 2002 bol litas naviazaný na euro.

Za takých okolností je urýchlený vstup do eurozóny prirodzeným cieľom, a to najmä vzhľadom na mimoriadne úsilie, ktoré naša krajina vyvinula na udržanie väzby na euro počas krízy v rokoch 2008 – 2009. Členstvo v eurozóne znamená úplnú elimináciu devízového rizika a transakčných nákladov a ešte odolnejší bankový sektor.

Je dobré, že sa členmi jednotného mechanizmu dohľadu a Rady pre dohľad stávame takmer od samého začiatku, o to menší bude rozsah potrebnej adaptácie. Teším sa na spoluprácu s ostatnými členmi i na plnenie úloh, na ktoré bol jednotný mechanizmus dohľadu vytvorený.

Uskutočnené komplexné hodnotenie nám ukázalo, ako bude prebiehať priamy dohľad ECB nad tromi najväčšími litovskými bankami. Ako sa banky pripravujú na zavedenie novej meny? Aká úloha v tomto procese pripadla vám?

Dve z najväčších bánk majú sesterské banky v Estónsku a Lotyšsku, takže u nich a u skupiny SEB a Swedbank, hoci ako skupina jednotnému mechanizmu dohľadu nepodliehajú, išlo o horizontálne hodnotenie. Tretia banka – DNB – sa zúčastňovala aj na hodnotení v Estónsku. V mnohých ohľadoch tam bol priestor na využitie synergických účinkov. Banky hodnotenie absolvovali úspešne s len malými korekciami, a to i v prípade záťažového scenára. Výška kapitálu vo všetkých prípadoch s odstupom prekračovala stanovené minimá. Vyplývalo to z výrazne obozretného postoja, ktorý všetky hodnotené banky zaujali po nástupe globálnej krízy. Vďaka vykazovaniu potenciálnych strát za veľmi konzervatívnych predpokladov neboli v nadväznosti na hodnotenie potrebné v podstate žiadne úpravy. Pri vstupe do SSM nepochybne stojíme na veľmi udržateľných základoch.

Litovská centrálna banka v tomto procese zohrala významnú úlohu, najmä preto, že sme vzhľadom na neskorší štart mali na hodnotenie v porovnaní s ostatnými krajinami menej času. Našou úlohou preto nebola len koordinácia a dohľad. Keďže pre miestne audítorské a konzultačné firmy bolo náročné zabezpečiť dostatok personálu v tak obmedzenom čase, v záujme dodržania termínu a úspornosti hodnotenia sme vykonávali aj niektoré časti hodnotenia kvality aktív.

Aké sú špecifiká litovského bankového sektora a aký bude mať vplyv dohľad ECB?

Ako som už spomenula, náš bankový systém je podobný ako v ostatných pobaltských krajinách, dokonca aj názvy veľkých bánk sú väčšinou rovnaké. Bankovému sektoru dominujú dcérske spoločnosti severských bánk, pričom tri najväčšie z nich ovládajú približne 70 % trhu. Popri nich na trhu pôsobí niekoľko menších bánk, ktoré nepatria pod definíciu systémovo významných inštitúcií, a niekoľko pobočiek.

Bankový systém počas krízy preukázal dostatočnú mieru odolnosti. Vzniknuté straty boli vo väčšine prípadov okamžite vykázané a reakciou bolo zvýšenie kapitálu. V rokoch 2011 – 2013 však bola v dôsledku nesprávneho riadenia potrebná likvidácia niektorých menších bánk, prebehlo to ale bez nepriaznivých systémových následkov a bankový systém sa stal ešte odolnejším a obozretnejším.

Prudenciálne koeficienty bánk v Litve naďalej podstatne prekračujú požadované minimálne hladiny. K 1. októbru 2014 napríklad koeficient kapitálovej primeranosti bankového systému dosahoval 20,7 %.

Všetky tri litovské banky považované za významné sú dcérskymi spoločnosťami zahraničných bankových skupín so sídlom v nezúčastnených krajinách. Ako bude prebiehať spolupráca s domácimi orgánmi zodpovednými za dohľad nad týmito bankami v rámci SSM?

Spolupráca litovskej centrálnej banky s konsolidujúcimi orgánmi dohľadu nad tromi najväčšími bankami, ktoré sa nachádzajú v Nórsku a Švédsku, prebieha už dlhú dobu a je dobrým príkladom cezhraničného dohľadu. Kolégiá orgánov dohľadu vytvorili podmienky na efektívny a cielený dialóg medzi národnými orgánmi dohľadu a rozhodne plnia svoj účel.

V rámci SSM sa ECB stane plnohodnotným členom týchto kolégií a prispeje k ich plodnej činnosti. Národné orgány dohľadu zo zúčastnených krajín vrátane litovskej centrálnej banky zostávajú členmi kolégií v pozícii pozorovateľov a budú ECB v jej aktívnej činnosti v rámci kolégií plne podporovať. Posledné zasadania kolégií, na ktorých sa ECB zúčastnila, už naznačili, že plodná spolupráca bude pokračovať v nezmenenom duchu.

Aké sú podľa vás hlavné problémy, s ktorými sa európsky bankový dohľad potýka?

Je podľa mňa dôležité, aby ECB v rámci svojej funkcie orgánu dohľadu zabezpečila uplatňovanie vysokých štandardov dohľadu a zároveň spravodlivé zaobchádzanie s dohliadanými bankami.

O prísnosti a bezúhonnosti dohľadu nesmú existovať žiadne pochybnosti, zároveň sa však treba vyhýbať zjednodušenému „univerzálnemu“ systému. Prijaté rozhodnutia musia byť jasné a zrozumiteľné. Dohliadané banky by mali mať možnosť zodpovedajúcim spôsobom vyjadriť svoj názor a je tiež potrebné zabezpečiť úzku spoluprácu.

Ako jedna z najmladších osôb vo vedúcej funkcii vo vašej krajine ste toho už vo svojej kariére veľa dosiahli. Čo Vás motivuje a odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

Mnohí mladí ľudia sa zamestnali v inštitúciách a podnikoch v čase, keď Litva znova získala svoju nezávislosť a snažila sa vybudovať inštitucionálny rámec a podnikateľské prostredie podľa vzoru západných krajín. Ako dieťa som počas sovietskej okupácie snívala o dni, keď sa moja krajina oslobodí a bude sa môcť usilovať o štandardy demokracie a prosperity, ktoré boli na západnej strane železnej opony podľa našich informácií úplne bežné. Mám to šťastie, že sa táto predstava splnila a že sa na tejto fenomenálnej transformácii môžem sama podieľať. Hlavnou motiváciou pre mňa i mojich rovesníkov je obrovská zmena, ktorú sa nám už doteraz podarilo uskutočniť.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)