Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako ECB dohliada na banky, ktoré využívajú finančné technológie?

27. marca 2018 (aktualizované 13. novembra 2019)

Mnohí z nás v súčasnosti bežne platia za kávu alebo uskutočňujú prevody peňazí pomocou smartfónu. Banky na poskytovanie týchto inovatívnych služieb využívajú finančné technológie.

Čo znamenajú finančné technológie?

Súhrnným pojmom finančné technológie sa označujú všetky technologické inovácie, ktoré sa používajú pri poskytovaní finančných služieb. Tieto technológie spôsobujú rozsiahle zmeny vo finančnom sektore a prinášajú celý rad nových obchodných modelov, aplikácií, procesov a produktov.

V prípade finančno-technologických firiem tvoria technologické inovácie samotný základ ich podnikania. Takéto firmy sú zväčša mimoriadne aktívne v oblastiach ako sú platobné služby, hodnotenie kreditného ratingu a automatizované investičné poradenstvo, pričom využívajú umelú inteligenciu, veľké dáta alebo technológiu blockchain.

Ako banky využívajú finančné technológie?

Obchodné modely niektorých nových bánk sa do značnej miery opierajú o finančné technológie. Od tradičných bánk sa odlišujú tým, že u nich technológie zohrávajú ústrednú úlohu, že sú často prítomné len v digitálnom priestore a že so svojimi klientmi komunikujú inovatívnymi spôsobmi. Medzi nástroje týchto bánk patrí napríklad automatizované schvaľovanie úverov, jednoduché mobilné aplikácie, moderný dizajn a aktívne vystupovanie na sociálnych sieťach.

Aj mnohé tradičné banky už však skúmajú spôsoby, ako využívať finančné technológie. V niektorých prípadoch uzatvárajú partnerstvá alebo sa spájajú s finančno-technologickými firmami s cieľom pretvoriť svoj profil a poskytovať inovatívne služby a produkty.

Banky chcú klientom prostredníctvom finančných technológií ponúkať zdokonalené produkty a služby a dosiahnuť tak ich maximálnu spokojnosť. Finančné technológie tiež môžu bankám pomôcť vylepšiť ich interné procesy.

Sú banky pri tak rozsiahlej miere uplatňovania finančných technológií bezpečné?

Všetky banky – tak tradičné, ako aj finančno-technologické – sú vystavené rôznym druhom rizík. Nové technológie by v zásade mohli viesť k zvýšeniu efektívnosti a odolnosti infraštruktúry nových i etablovaných bánk a umožniť poskytovanie rôznych produktov a služieb širšiemu okruhu klientov. Niektoré existujúce riziká by však mohli prehĺbiť.

Je úlohou samotných bánk – bez ohľadu na obchodný model – zaviesť adekvátne postupy riadenia rizík zodpovedajúce rizikám, ktorým čelia. Týka sa to aj vznikajúcich rizík súvisiacich s finančnými technológiami. Orgány dohľadu budú tieto postupy pri hodnotení bánk zohľadňovať.

Ako ECB pri výkone dohľadu pristupuje k bankám, ktoré využívajú finančné technológie?

ECB a vnútroštátne orgány dohľadu uplatňujú všeobecnú zásadu: „tá istá činnosť, tie isté riziká, ten istý dohľad“. Inými slovami, na banky, ktoré využívajú finančné technológie, dohliadame rovnako ako na tradičné banky. Náš postoj k technológiám využívaným v bankách je neutrálny; zameriavame sa na konkrétne riziká.

ECB pozorne sleduje vývoj technologických inovácií vo finančnom sektore i prípadné účinky na bankový dohľad. V tejto súvislosti sa zaoberáme hodnotením dosahu finančných technológií a konkurencie zo strany nebankových subjektov na obchodné modely bánk.

Ako banky, ktoré využívajú finančné technológie, získavajú licenciu?

Bez ohľadu na obchodný model musí subjekt, ktorý má záujem poskytovať bankové služby, požiadať o bankovú licenciu. Bankové licencie v rámci európskeho bankového dohľadu udeľuje ECB.

Vzhľadom na rastúci počet finančno-technologických firiem žiadajúcich o licenciu ECB v roku 2018 zverejnila všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým bankám. Zásady objasňujú postup hodnotenia žiadostí a orgánom dohľadu pomáhajú pri hodnotení konkrétnych aspektov finančno-technologických obchodných modelov. Zásady je potrebné vykladať v spojitosti so všeobecnými zásadami ECB týkajúcimi sa hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Udeľovanie povolení
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)