Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Miżuri superviżorji

Il-konformità mar-rekwiżiti prudenzjali imposti fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu hija fattur ewlieni biex jiġu żgurati s-sikurezza u s-sodezza tagħhom u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Il-BĊE b’hekk jieħu azzjoni f’waqtha u xierqa malli jkollu raġuni biex jissuspetta li entità taħt superviżjoni mhijiex tikkonforma mar-rekwiżiti jew l-obbligi prudenzjali imposti fuqha mil-liġijiet, regolamenti jew deċiżjonijiet superviżorji, jew li hija (jew aktarx li hija) involuta fi prattiki mhux sikuri u mhux sodi li jistgħu jpoġġu f’periklu lill-entità taħt superviżjoni nnifisha jew lis-sistema bankarja.

L-identifikazzjoni f’waqtha tan-nuqqasijiet (imsejħa “sejbiet”) u t-talbiet relatati għal azzjonijiet ta’ rimedju huma s-sinsla tas-superviżjoni bankarja. Dan ifisser li s-superviżuri jidentifikaw it-tħassib tagħhom u jindirizzawhom lill-banek fi stadju bikri biżżejjed sabiex tiġi żgurata azzjoni korrettiva fil-pront u effettiva. Is-superviżuri huma lesti wkoll li jeskalaw il-kwistjonijiet meta l-proċess korrettiv ma jimxix bir-ritmu mistenni jew jekk is-severità tas-sejbiet tkun teħtieġ li jittieħed dak il-pass. Huwa essenzjali li l-proċess superviżorju u l-funzjoni korrettiva tiegħu jkunu effettivi. Huwa wkoll fl-interess tal-bank stess biex jikkollabora mal-BĊE f’dan l-isforz.

Għal dan l-iskop, il-BĊE għandu għad-dispożizzjoni tiegħu ġabra wiesgħa ta’ strumenti li jippermettulu jadotta miżuri superviżorji u ta’ infurzar u/jew biex jimponi sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u disważivi. Dan jiżgura konformità mar-rekwiżiti prudenzjali mill-bank ikkonċernat u jipprevjeni aġir ħażin minn ħaddieħor.

Il-miżuri superviżorji huma mmirati biex jiżguraw li l-banek jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa fi stadju bikri. L-għan huwa li tiġi żgurata ġestjoni soda u kopertura tar-riskji tagħhom u li jiġi indirizzat kwalunkwe nuqqas ta’ konformità jew kwalunkwe riskju ta’ nuqqas ta' konformità. Jekk bank ma jikkonformax (jew fit-12-il xahar ta’ wara aktarx li ma jkunx se jikkonforma) mar-rekwiżiti prudenzjali applikabbli, jew jekk ikun hemm problemi bil-ġestjoni tiegħu jew bil-kapaċità tiegħu li jkopri riskji, il-BĊE jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti, jistabbilixxi l-aspettattivi jew jeħtieġ li l-banek (fost miżuri oħra) jagħmlu dan li ġej:

 • jissottomettu pjan ta’ azzjoni biex terġa’ tiġi stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti superviżorji;
 • jipprovdu rappurtar addizzjonali jew rappurtar aktar frekwenti;
 • isaħħu l-arranġamenti, il-proċessi u l-istrateġiji tagħhom;
 • jillimitaw il-ħlasijiet ta’ remunerazzjoni varjabbli;
 • jużaw il-profitti netti tagħhom biex isaħħu l-fondi proprji;
 • inaqqsu r-riskju inerenti f’ċerti attivitajiet, prodotti u sistemi;
 • Jaderixxu mar-restrizzjonijiet tal-BĊE dwar, jew il-projbizzjonijiet ta’, distribuzzjonijiet lill-azzjonisti jew detenturi ta’ strumenti tal-Grad 1 Addizzjonali;
 • iżommu fondi proprji addizzjonali;
 • jirrestrinġu jew jillimitaw in-negozju, l-attivitajiet jew in-network, jew jitolbu d-diżinvestiment f’attivitajiet li joħolqu riskji eċċessivi għas-sodezza tagħhom;
 • jivvalutaw mill-ġdid il-kompetenza u l-idoneità tal-membri tal-korp maniġerjali.  

Għal spjegazzjoni aktar dettaljata ta’ wħud minn dawn il-miżuri, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (CRD), kif trasposta fil-liġijiet nazzjonali vinkolanti, u l-Artikolu 16 tar-Regolament MSU.

Dawn l-istrumenti kollha jvarjaw fl-intensità u l-għażla tal-istrument it-tajjeb għal kull sitwazzjoni tiddependi fuq il-ġudizzju superviżorju u tiddependi fuq iċ-ċirkostanzi speċifiċi. Bħala regola, il-BĊE jimmira li jwettaq il-mandat tiegħu permezz ta’ djalogu superviżorju, billi jikkoopera mal-banek sabiex jiġu identifikati u indirizzati n-nuqqasijiet qabel ma jkunu mhedda s-sigurtà u s-sodezza tagħhom. Madankollu, f’xi każijiet is-severità tas-sejbiet iġġiegħel lill-BĊE biex jirrikorri għal azzjonijiet superviżorji intrużivi sa mill-bidu nett. F’każijiet oħrajn, il-banek jistgħu ma jirrispondux kif suppost għall-miżuri inizjali meħuda, li jwassal lill-BĊE biex iżid il-livell ta’ intrużività billi jieħu miżuri ulterjuri aktar mal-kwistjoni ddum ma tiġi riżolta. Il-qafas ta’ eskalazzjoni tal-BĊE jista’ jinġabar fil-qosor skont kif ġej (innota li l-eżempji mhumiex maħsuba biex ikunu eżawrjenti u għalkemm il-vleġġa tindika l-livell akbar ta’ intrużività, is-superviżuri jistgħu jimxu ’l quddiem u lura bejn id-diversi passi).

Qafas ta’ eskalazzjoni tal-BĊE

Il-qafas ta’ eskalazzjoni tal-BĊE jista’ jinġabar fil-qosor skont kif ġej (innota li l-eżempji mhumiex maħsuba biex ikunu eżawrjenti u għalkemm il-vleġġa tindika l-livell akbar ta’ intrużività, is-superviżuri jistgħu jimxu ’l quddiem u lura bejn id-diversi passi). Is-superviżuri jużaw il-medda sħiħa ta’ għodda għad-dispożizzjoni tagħhom u jeskalaw meta dan ikun xieraq, sabiex jiksbu riżoluzzjoni f’waqtha tas-sejbiet.

M’hemm l-ebda sekwenza awtomatika tal-passi – il-ġudizzju superviżorju jintuża biex jiġi ddeterminat il-pass korrett abbażi tas-severità tas-sejbiet. Għal kull element muri hemm strumenti alternattivi disponibbli b’livelli differenti ta’ intensità u intrużività, skont in-natura u s-severità tas-sejbiet.

Valutazzjoni

Identifikazzjoni u valutazzjoni tan-nuqqasijiet u l-kawżi sottostanti. Tintalab informazzjoni u jiġu sfidati l-banek.

Djalogu Superviżorju

Interazzjoni superviżorja mal-banek biex jinkiseb l-eżitu mixtieq, imsejħa wkoll persważjoni morali.

Rakkomandazzjonijiet jew aspettattivi mhux vinkolanti bil-miktub

Azzjoni korrettiva mill-bank mistennija (eż. pjan ta’ azzjoni li għandu jitħejja mill-bank).

Rekwiżiti jew limitazzjonijiet vinkolanti

Tkun meħtieġa azzjoni korrettiva speċifika għall-bank jew jintużaw strumenti aktar restrittivi (eż. żidiet ta’ kapital, tisħiħ tal-proċessi, rivalutazjzonijiet tal-kompetenza u l-idoneità – jekk meħtieġ jistgħu jiġu akkoppjati miżuri differenti).

Miżuri u sanzjonijiet ta’ infurzar

Tiġi mġiegħla konformità mar-rekwiżiti prudenzjali (eż. L-impożizzjoni ta’ ħlasijiet ta’ penali perjodiċi) jew jiġi kkastifat in-nuqqas ta’ konformità permezz ta’ sanzjonijiet biex ikun hemm deterrent għal aġir ħażin fil-futur.

Il-miżuri disponibbli (li ma jeskludux lil xulxin) jistgħu jintużaw b’mod parallel jew waħda wara l-oħra iżda mingħajr ma tiġi segwita xi sekwenza awtomatika, li jfisser li wieħed jew aktar mill-passi tal-qafas ta’ eskalazzjoni jistgħu jinqabżu jekk is-severità tas-sejbiet jew il-progress (mhux sodisfaċenti) tal-proċess korrettiv ikun jeħtieġ li jsir hekk. Normalment, hekk kif tipproċedi l-eskalazzjoni l-ġabra ta’ strumenti disponibbli ssir aktar ristretta. Pereżempju, filwaqt li l-BĊE jista’ l-ewwel juża rakkomandazzjoni biex jistieden lil bank biex iħejji pjan ta’ azzjoni biex jindirizza ċerta ġabra ta’ nuqqasijiet, ċerti aspetti ta’ dak il-pjan jew miżuri speċifiċi oħrajn jistgħu jsiru infurzabbli permezz tal-impożizzjoni ta’ rekwiżiti vinkolanti jekk impenji preċedenti ma jkunux irnexxew. Peress li l-użu tal-qafas ta’ eskalazzjoni jiddependi fuq ġudizzju superviżorju u jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi speċifiċi, it-talba għal pjan ta’ azzjoni tista’ tiġi imposta bħala rekwiżit vinkolanti sa mill-bidu nett, billi jiġi speċifikat il-kontenut tiegħu iżda mhux neċessarjament. F’okkażjonijiet oħra is-severità tas-sejbiet jew l-imġieba tal-bank jistgħu jiġġustifikaw immedjatament l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ infurzar jew l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet, b’mod parallel mal-użu ta’ miżuri superviżorji.

Meta jimxu minn pass għall-ieħor tal-qafas ta’ eskalazzjoni, is-superviżuri jqisu wkoll ġabra ta’ prinċipji li jiżguraw identifikazzjoni, ħruġ u korrezzjoni effettivi tas-sejbiet u l-miżuri taghom (kif spjegat f’dan id-diskors mill-Viċi President). Speċifikament, meta jiġu skoperti kwistjonijiet f’bank:

 • Is-superviżuri jibdew billi jidentifikaw il-kawżi bażilari ta’ dawk il-kwistjonijiet, li jippermettilhom jaggregaw is-sejbiet tagħhom madwar dawk il-kawżi, minflok ma sempliċement jindirizzaw il-konsegwenzi tagħhom;

 • Is-superviżuri jużaw il-prinċipju tal-proporzjonalità biex jipprijoritizzaw il-fokus tagħhom u jaġġustaw il-livell ta’ intensità superviżorja għas-severità tal-kwistjonijiet u ċ-ċirkostanzi madwarhom.
 • Is-superviżuri jifformulaw l-azzjonijiet superviżorji tagħhom b’eżiti intenzjonati ċari u jikkomunikaw l-aspettattivi tagħhom lill-banek, b’mod li jiżguraw li l-banek ikunu jafu x’inhu mistenni minnhom u sa meta;
 • Malli jkunu ġew ikkomunikati l-miżuri, is-superviżuri jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tagħhom u jivverifikaw sa liema punt il-banek huma impenjati li jsegwuhom u jirrimedjawhom kif suppost fiż-żmien allokat – f’din il-parti tal-proċess, interazzjonijiet regolari mal-banek huma komuni u għandhom tendenza li jkunu aktar frekwenti għall-kwistjonijiet ta’ severità ogħla;
 • meta l-banek ma jindirizzawx kwistjonijiet bir-ritmu mistenni, biex m'hekk ma jissodisfawx bis-sħiħ l-aspettattivi superviżorji, is-superviżuri jkunu lesti li jeskalaw u li jieħdu azzjoni aktar stretta sabiex tiġi żgurata azzjoni korrettiva effettiva u fil-pront;
 • skont il-kumplessità tas-sejbiet, is-superviżuri jippjanaw strateġiji potenzjali ta’ eskalazzjoni sa mill-bidu, jippreparaw għal azzjoni(jiet) ulterjuri meta meħtieġ u jiżguraw li hemm komunikazzjoni ċara mal-banek dwar il-konsegwenzi potenzjali jekk jonqsu milli jikkonformaw mal-miżuri superviżorji. 

Reviżjoni amministrattiva

Id-deċiżjonijiet tal-BĊE li jimponu miżuri superviżorji jistgħu jiġu rriveduti mill-Bord Amministrattiv ta’ Reviżjoni fuq talba tal-bank ikkonċernat.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)