Menu

Priežiūros priemonės

Norint užtikrinti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą, o kartu ir visos Europos Sąjungos finansų sistemos stabilumą, labai svarbu, kad kredito įstaigos laikytųsi joms nustatytų prudencinių reikalavimų.

Jeigu svarbus bankas nesilaiko prudencinių reikalavimų arba jeigu bankas yra valdomas netinkamai ar negali padengti rizikos, ECB gali pagal Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) taisykles imtis priemonių, kad padėtis būtų ištaisyta. Jis taip pat gali skirti vykdymo užtikrinimo priemones bei sankcijas.

Priežiūros priemonėmis siekiama užtikrinti, kad prižiūrimi bankai kuo greičiau imtųsi reikiamų veiksmų ir spręstų problemas, susijusias su atitinkamuose ES teisės aktuose nustatytų prudencinių reikalavimų nevykdymu.

Pavyzdžiui, ECB gali reikalauti, kad bankas:

  • turėtų daugiau nuosavų lėšų;
  • pateiktų planą, kaip užtikrins priežiūros reikalavimų vykdymą;
  • sustiprintų savo tvarkas, procesus ir strategijas;
  • taikytų specialią atidėjinių politiką arba turto tvarkymo tvarką nuosavų lėšų reikalavimų atžvilgiu;
  • apribotų kintamąjį atlygį;
  • iš savo grynojo pelno padidintų nuosavas lėšas;
  • laikytųsi ECB nustatytų apribojimų ir draudimų dėl paskirstymo akcininkams arba papildomo 1 lygio kapitalo priemonių turėtojams.

Šie aspektai išsamiau reglamentuoti Kapitalo reikalavimų direktyvoje (KRD IV).