Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорни мерки

Изпълнението на пруденциалните изисквания към кредитните институции е ключов фактор в осигуряването на тяхната устойчивост и сигурност и на стабилността на финансовата система в Европейския съюз.

Ако значима банка не изпълни пруденциалните изисквания или ако има проблеми с нейното управление или със способността ѝ да се осигурява срещу рискове, ЕЦБ може да приеме мерки в рамките на единния надзорен механизъм за поправяне на недостатъците. Тя също така може да налага мерки за привеждане в изпълнение и санкции.

Надзорните мерки имат за цел да се гарантира, че поднадзорните банки ще предприемат на ранен етап необходимите действия за преодоляване на проблемите, свързани с определените от приложимото законодателство на Съюза пруденциални изисквания.

Така например, ЕЦБ може да изиска от банките:

  • да държат допълнителен собствен капитал
  • да представят план за възстановяване на съответствието с надзорните изисквания
  • да усъвършенстват своята уредба, процеси или стратегии
  • да прилагат определена политика за провизиране или третиране на активите във връзка с капиталовите изисквания
  • да ограничат променливите възнаграждения
  • да използват нетната си печалба за укрепване на собствения капитал
  • да спазват ограниченията или забраната, наложени от ЕЦБ върху разпределението на дивиденти на акционери или държатели на инструменти, принадлежащи към допълнителния капитал от първи ред

За подробна информация по тези теми вижте Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ).

Административен преглед

Решенията на ЕЦБ за налагане на надзорни мерки могат да бъдат разгледани от Административния съвет за преглед по искане на засегнатата банка.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал