Menu

Opatření v oblasti dohledu

Dodržování obezřetnostních požadavků uložených úvěrovým institucím je klíčovým faktorem při zajišťování jejich bezpečí a zdraví a stability finančního systému Evropské unie.

Pokud významná banka nedodržuje obezřetnostní požadavky nebo se vyskytují problémy s řízením banky, příp. její schopností pokrývat rizika, může ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM) přijmout opatření k nápravě situace. Dále může uložit donucovací opatření a sankce.

Dohledová opatření mají za cíl zajistit, aby dohlížené banky přijaly nezbytné kroky v raném stádiu a těmi řešily problémy související s obezřetnostními požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie.

ECB může bankám uložit, aby například:

  • držely dodatečný kapitál,
  • předložily plán, jak znovunastolit soulad s obezřetnostními požadavky,
  • posílily opatření, postupy a strategie,
  • uplatňovaly konkrétní přístup v oblasti tvorby rezerv nebo účtování o aktivech, pokud jde o požadavky na kapitál,
  • omezily proměnlivou část odměňování,
  • použily čistý zisk k posílení kapitálu a
  • dodržovaly omezení nebo zákazy ECB v oblasti rozdělování zisku mezi akcionáře nebo držitele nástrojů AT1.

Podrobnější informace k těmto bodům jsou k dispozici ve směrnici o kapitálových požadavcích (CRD IV).