Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικά μέτρα

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας τους καθώς και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν μια σημαντική τράπεζα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, ή αν προκύπτουν προβλήματα με τη διοίκηση της τράπεζας ή με την ικανότητά της να καλύπτει τους κινδύνους, η ΕΚΤ μπορεί να υιοθετεί μέτρα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μπορεί επίσης να εφαρμόζει μέτρα επιβολής συμμόρφωσης και να επιβάλλει κυρώσεις.

Τα εποπτικά μέτρα έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι εποπτευόμενες τράπεζες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σε πρώιμο στάδιο για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Για παράδειγμα, η ΕΚΤ μπορεί να απαιτήσει από τις τράπεζες:

  • να τηρήσουν επιπρόσθετα ίδια κεφάλαια
  • να υποβάλουν σχέδιο αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις
  • να ενισχύσουν τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και στρατηγικές τους
  • να εφαρμόσουν ειδική πολιτική σχηματισμού προβλέψεων ή ειδική μεταχείριση των στοιχείων ενεργητικού ως προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων
  • να περιορίσουν τις μεταβλητές αποδοχές
  • να χρησιμοποιήσουν τα καθαρά κέρδη τους για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων
  • να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις της ΕΚΤ όσον αφορά τη διανομή κερδών στους μετόχους ή τους κατόχους πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω σημεία, παρέχονται στην Οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD).

Διοικητική επανεξέταση

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ που επιβάλλουν εποπτικά μέτρα μπορεί να υποβληθούν σε επανεξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης τράπεζας.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων