Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Opatrenia dohľadu

Dodržiavanie prudenciálnych požiadaviek zo strany úverových inštitúcií je základným faktorom udržiavania ich bezpečnosti a odolnosti, ako aj zabezpečovania stability finančného systému v Európskej únii.

Ak významná banka prudenciálne požiadavky nedodržiava alebo má problémy s riadením či s krytím rizík, ECB môže v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) prijať opatrenia s cieľom danú situáciu napraviť. Zároveň môže uložiť donucovacie opatrenia a sankcie.

Cieľom opatrení dohľadu je zabezpečiť, aby dohliadané banky už v počiatočnej fáze prijali potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov v plnení prudenciálnych požiadaviek stanovených v príslušných právnych predpisoch Únie.

ECB môže od bánk vyžadovať:

  • dodatočné vlastné zdroje,
  • predloženie plánu na obnovenie súladu s požiadavkami dohľadu,
  • posilnenie mechanizmov, procesov a stratégií,
  • uplatňovanie špecifickej politiky tvorby rezerv alebo zaobchádzania s aktívami v súvislosti s požiadavkami na vlastné zdroje,
  • obmedzenie variabilného odmeňovania,
  • použitie čistých ziskov na navýšenie vlastných zdrojov,
  • dodržiavanie obmedzení alebo zákazu rozdeľovania výnosov akcionárom alebo držiteľom nástrojov AT1.

Podrobnejší prehľad jednotlivých bodov nájdete v Capital Requirements Directive (CRD).

Administratívna revízia

Rozhodnutia ECB o uložení opatrení dohľadu môžu byť na žiadosť dotknutej banky predložené na posúdenie Administratívnemu revíznemu výboru.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)