Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezichtsmaatregelen

De naleving van de prudentiële vereisten door de kredietinstellingen is van grote betekenis voor hun veiligheid en soliditeit evenals voor de stabiliteit van het financiële stelsel in de Europese Unie.

Wanneer een belangrijke bank de prudentiële vereisten niet naleeft, of als er problemen bestaan met het management van de bank of bij de dekking van risico's, kan de ECB in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) de nodige maatregelen treffen. De ECB kan bovendien handhavingsmaatregelen toepassen en sancties opleggen.

Toezichtsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat onder toezicht staande banken vroegtijdig de nodige maatregelen treffen om eventuele problemen met betrekking tot de in het Unierecht vastgestelde prudentiële vereisten op te lossen.

De ECB kan van banken bijvoorbeeld eisen dat ze:

  • meer eigen vermogen (d.w.z. own funds) aanhouden;
  • in een plan uiteenzetten hoe opnieuw aan de toezichtsvereisten gaat worden voldaan;
  • hun regelingen, processen, procedures en strategieën versterken;
  • in verband met de eigenvermogensvereisten een specifiek voorzieningenbeleid  voeren of activa op een specifieke wijze behandelen;
  • variabele beloningen beperken;
  • de nettowinst gebruiken om het eigen vermogen te versterken;
  • door de ECB opgelegde beperkingen of verboden van uitkeringen aan aandeelhouders of houders van aanvullende tier 1-instrumenten naleven.

Raadpleeg voor nadere bijzonderheden over deze punten de Richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive - CRD). 

Administratieve toetsing

Banken kunnen toezichtsmaatregelen die hun door de ECB worden opgelegd, voorleggen aan de Administratieve Raad voor Toetsing.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders