Menu

Tilsynsforanstaltninger

Det er meget vigtigt, at kreditinstitutterne overholder de tilsynsmæssige krav, som stilles til dem, således at det sikres, at de forbliver sikre og sunde, og at der samtidig sikres et stabilt finansielt system i EU.

Hvis en signifikant bank ikke opfylder de tilsynsmæssige krav, eller der er problemer med bankens ledelse eller evne til at dække risici, kan ECB vedtage foranstaltninger inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) for at rette op på situationen. ECB kan også træffe håndhævelsesforanstaltninger og pålægge sanktioner.

Tilsynsforanstaltningerne skal sikre, at banker under tilsyn på et tidligt tidspunkt tager de nødvendige skridt til at løse problemer i tilknytning til de tilsynsmæssige krav, der er fastsat i den relevante EU-ret.

ECB kan fx kræve, at bankerne:

  • har et supplerende kapitalgrundlag
  • forelægger en plan for, hvordan de igen kan overholde tilsynskravene
  • styrker deres ordninger, processer og strategier
  • anvender en specifik nedskrivningspolitik eller behandling af aktiver i forhold til kapitalgrundlagskravene
  • begrænser variabel aflønning
  • anvender deres nettooverskud til at styrke kapitalgrundlaget
  • overholder ECB's begrænsninger med hensyn til, eller forbud mod, udlodninger til aktionærer eller indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter (AT1).

En mere detaljeret redegørelse for disse punkter findes i Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)