Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvemeetmed

Krediidiasutustele kehtestatud usaldatavusnõuete täitmine on otsustav tegur krediidiasutuste turvalisuse ja usaldusväärsuse ning Euroopa Liidu finantssüsteemi stabiilsuse tagamisel.

Kui oluline pank ei järgi usaldatavusnõudeid või tekivad probleemid seoses panga juhtkonnaga või suutlikkusega katta riske, võib EKP ühtse järelevalvemehhanismi raames võtta meetmeid olukorra parandamiseks. Ühtlasi saab EKP kehtestada täitemeetmeid ja sanktsioone.

Järelevalvemeetmete eesmärk on tagada, et järelevalve alla kuuluvad pangad võtaksid varajases etapis vajalikke meetmeid ELi asjakohases õiguses sätestatud usaldatavusnõuetega seotud probleemide käsitlemiseks.

EKP võib näiteks nõuda, et pangad:

  • hoiaksid täiendavaid omavahendeid;
  • esitaksid järelevalvenõuetele vastavuse taastamise kava;
  • tugevdaksid enda sisekorda, protsesse ja strateegiaid;
  • kohaldaksid konkreetset eraldiste tegemise korda või käsitleksid varasid tulenevalt omavahenditele esitatavatest nõuetest;
  • piiraksid muutuvtasu osakaalu;
  • kasutaksid puhaskasumit omavahendite tugevdamiseks;
  • järgiksid EKP kehtestatud piiranguid või keeldusid väljamaksete tegemiseks aktsionäridele või täiendava esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide omanikele.

Täpsemat teavet nende punktide kohta saab Capital Requirements Directive (CRD).

Vaidlustusnõukogu

EKP otsused, millega kehtestatakse järelevalvemeetmed, võib asjaomase panga taotlusel läbi vaadata vaidlustusnõukogu.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine