Yhteinen valvontamekanismi

Yhteinen valvontamekanismi on EU:n pankkivalvontajärjestelmä, jossa EKP ja mekanismiin osallistuvien maiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä.

Tavoitteena on ennen kaikkea

 • varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmä on vakavarainen ja turvallinen
 • vahvistaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta
 • varmistaa pankkien yhdenmukainen valvonta.

Yhteinen valvontamekanismi muodostaa yhteisen kriisinratkaisumekanismin kanssa EU:n pankkiunionin perustan.

Pankkiunioni

Miksi tarvitaan yhteinen valvontamekanismi?

Viimeaikainen finanssikriisi on osoittanut, että rahoitussektorin ongelmat voivat etenkin rahaliitossa levitä nopeasti maasta toiseen ja vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla euroalueella.

Yhteisen pankkivalvonnan tarkoitus on vahvistaa luottamusta pankkisektoriin ja parantaa euroalueella toimivien pankkien kykyä selviytyä häiriöistä.

Mikä on EKP:n rooli pankkivalvonnassa?

Riippumattomana EU:n toimielimenä EKP kantaa pankkivalvonnasta yleisvastuun koko EU:n näkökulmasta. Se varmistaa, että

 • päivittäisissä valvontatoimissa noudatetaan yhteisiä käytäntöjä
 • valvonta- ja korjaustoimet ovat yhdenmukaistettuja
 • säännöksiä ja valvontapolitiikkaa noudatetaan johdonmukaisesti.

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset vastaavat yhteistyössä valvontamekanismin toiminnan tehokkuudesta ja valvonnan yhdenmukaisuudesta.

Mitä pankkivalvontaan kuuluu?

EKP:llä on valtuudet

 • tehdä valvonta-arvioita, tarkastuksia pankeissa sekä tutkimuksia
 • myöntää ja perua pankkien toimilupia
 • arvioida pankkien kaavailemia merkittävien omistusosuuksien hankintoja ja luovutuksia
 • varmistaa, että EU:n pankkisääntelyn mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia noudatetaan
 • asettaa tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia (puskurit), jos taloudelliset riskit kasvavat.

Valvontasykli

Mitä pankkeja valvotaan?

EKP:n suora valvonta

Merkittäviksi katsotut 115 pankkia valvontamekanismiin osallistuvissa maissa ovat EKP:n suorassa valvonnassa. Niiden hallussa on lähes 82 % koko euroalueen pankkisektorin varallisuudesta.

Pankin merkittävyys määritetään monen tekijän perusteella.

Merkittävyysperusteet

Merkittävien pankkien jatkuvasta valvonnasta vastaavat yhteiset valvontaryhmät. Jokaiselle pankille on perustettu oma yhteinen valvontaryhmä, jossa on mukana sekä EKP:n että kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijoita.

Yhteiset valvontaryhmät

EKP:n välillinen valvonta

Kansalliset valvontaviranomaiset valvovat edelleen kaikkia muita, ”vähemmän merkittäviä” pankkeja yhteistyössä EKP:n kanssa.

EKP voi milloin tahansa päättää ottaa jonkin näistä pankeista suoraan valvontaansa johdonmukaisen ja laadukkaan valvonnan varmistamiseksi.

Mitkä maat osallistuvat pankkivalvontamekanismiin?

Euroalueen maat ovat mukana automaattisesti.

Myös ne EU:n jäsenvaltiot, joissa euro ei ole vielä käytössä, voivat halutessaan osallistua yhteiseen valvontamekanismiin. Tällöin niiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat ”tiiviissä yhteistyössä” EKP:n kanssa.

EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä

Yhteistyö pankkivalvontamekanismiin osallistumattomien maiden kanssa

EKP voi laatia pankkivalvontamekanismiin osallistumattomien EU-maiden valvontaviranomaisten kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja. Niihin kirjataan valvontayhteistyön käytännön menettelyt.