Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yhteinen valvontamekanismi

Yhteinen valvontamekanismi on EU:n pankkivalvontajärjestelmä, jossa EKP ja yhteisessä pankkivalvonnassa mukana olevien maiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä.

Kansalliset valvontaviranomaiset

Tavoitteena on ennen kaikkea

 • varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmä on vakavarainen ja turvallinen
 • vahvistaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta
 • varmistaa pankkien yhdenmukainen valvonta.

Yhteinen pankkivalvonta muodostaa yhteisen kriisinratkaisumekanismin kanssa EU:n pankkiunionin perustan.

Pankkiunioni

Miksi tarvitaan yhteistä pankkivalvontaa?

Finanssikriisi osoitti, että rahoitussektorin ongelmat voivat etenkin rahaliitossa levitä nopeasti maasta toiseen ja vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla Euroopassa.

Yhteisen pankkivalvonnan tarkoitus on vahvistaa luottamusta pankkisektoriin ja parantaa pankkien kykyä selviytyä häiriöistä.

Mikä on EKP:n rooli pankkivalvonnassa?

Riippumattomana EU:n toimielimenä EKP pyrkii säilyttämään yleiskuvan yhteisestä pankkivalvonnasta. Se auttaa varmistamaan, että

 • pankkien jatkuvassa valvonnassa noudatetaan yhteisiä käytäntöjä
 • valvonta- ja korjaustoimet ovat samankaltaisia eri maissa
 • sääntelyä ja valvontalinjauksia noudatetaan johdonmukaisesti.

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset vastaavat yhteistyössä pankkivalvonnan tehokkuudesta ja yhdenmukaisuudesta.

Mitä pankkivalvontaan kuuluu?

EKP:llä on valtuudet

 • tehdä valvonta-arvioita, erilaisia tutkimuksia sekä tarkastuksia pankeissa
 • myöntää ja perua pankkien toimilupia
 • arvioida merkittävien omistusosuuksien hankintoja ja luovutuksia
 • varmistaa, että EU:n pankkisääntelyn mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia noudatetaan
 • asettaa pankeille tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia, jos taloudelliset riskit kasvavat.
Valvontasykli

Mitä pankkeja valvotaan?

EKP:n suora valvonta

Merkittäviksi katsotut 112 pankkia yhteisessä pankkivalvonnassa mukana olevissa maissa ovat EKP:n suorassa valvonnassa. Niiden hallussa on lähes 82 % koko pankkisektorin varallisuudesta.

Pankin merkittävyys määritetään monen tekijän perusteella.

Merkittävyysperusteet

Merkittävien pankkien jatkuvasta valvonnasta vastaavat yhteiset valvontaryhmät. Jokaiselle pankille on perustettu oma yhteinen valvontaryhmä, jossa on mukana sekä EKP:n että kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijoita.

Yhteiset valvontaryhmät

EKP:n välillinen valvonta

Kansalliset valvontaviranomaiset valvovat edelleen kaikkia muita, ”vähemmän merkittäviä” pankkeja yhteistyössä EKP:n kanssa.

EKP voi milloin tahansa päättää ottaa jonkin näistä pankeista suoraan valvontaansa johdonmukaisen ja laadukkaan valvonnan varmistamiseksi.

Mitkä maat ovat mukana yhteisessä pankkivalvonnassa?

Euroalueen maat ovat mukana automaattisesti.

Osallistujamaiden kansalliset valvontaviranomaiset

Myös ne EU:n jäsenvaltiot, joissa euro ei ole vielä käytössä, voivat halutessaan olla mukana yhteisessä pankkivalvonnassa. Tällöin niiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat ”tiiviissä yhteistyössä” EKP:n kanssa. Bulgaria on ollut mukana lokakuusta 2020.

EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä

Yhteistyö muiden maiden kanssa

EKP voi laatia yhteisymmärrys­pöytäkirjoja sellaisten EU-maiden valvontaviranomaisten kanssa, jotka eivät ole mukana yhteisessä pankkivalvonnassa. Pöytäkirjoihin kirjataan valvontayhteistyön käytännön menettelyt.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä