Yhteinen valvontamekanismiYhteinen valvontamekanismi on EU:n uusi pankkivalvontajärjestelmä, jossa EKP ja mekanismiin osallistuvien maiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä.

Tavoitteena on ennen kaikkea

 • varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmä on vakavarainen ja turvallinen
 • vahvistaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta
 • varmistaa pankkien yhdenmukainen valvonta.

Yhteinen valvontamekanismi muodostaa yhteisen kriisinratkaisumekanismin kanssa EU:n pankkiunionin perustan.

Pankkiunioni

Miksi tarvitaan yhteinen valvontamekanismi?

Viimeaikainen finanssikriisi on osoittanut, että rahoitussektorin ongelmat voivat etenkin rahaliitossa levitä nopeasti maasta toiseen ja vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla euroalueella.

Riippumattomana EU:n toimielimenä EKP kantaa pankkivalvonnasta yleisvastuun koko EU:n näkökulmasta. Se varmistaa, että

 • päivittäisissä valvontatoimissa noudatetaan yhteisiä käytäntöjä
 • valvonta- ja korjaustoimet ovat yhdenmukaistettuja
 • säännöksiä ja valvontapolitiikkaa noudatetaan johdonmukaisesti.

Näin palautetaan luottamusta Euroopan pankkisektoriin.

Mitä pankkivalvontaan kuuluu?

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset vastaavat yhteistyössä valvontamekanismin toiminnan tehokkuudesta ja johdonmukaisuudesta.

EKP:llä on valtuudet

 • tehdä valvonta-arvioita, tarkastuksia pankeissa sekä tutkimuksia
 • myöntää ja perua pankkien toimilupia
 • arvioida pankkien kaavailemia omistusosuuksien hankintoja ja luovutuksia
 • varmistaa, että EU:n pankkisääntelyn mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia noudatetaan
 • asettaa tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia (puskurit), jos taloudelliset riskit kasvavat.

Valvontasykli

Mitä pankkeja valvotaan?

EKP:n suora valvonta

Merkittäviksi katsotut 129 pankkia valvontamekanismiin osallistuvissa maissa ovat EKP:n suorassa valvonnassa. Niiden hallussa on lähes 82 % koko euroalueen pankkisektorin varallisuudesta.

Pankin merkittävyys määritetään monen tekijän perusteella.

Merkittävyysperusteet

Merkittävien pankkien jatkuvasta valvonnasta vastaavat yhteiset valvontaryhmät. Jokaiselle pankille on perustettu oma yhteinen valvontaryhmä, jossa on mukana sekä EKP:n että kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijoita.

Yhteiset valvontaryhmät

EKP:n välillinen valvonta

Kansalliset valvontaviranomaiset valvovat edelleen kaikkia muita, ”vähemmän merkittäviä” pankkeja yhteistyössä EKP:n kanssa.

EKP voi milloin tahansa päättää ottaa jonkin näistä pankeista suoraan valvontaansa johdonmukaisen ja laadukkaan valvonnan varmistamiseksi.

Mitkä maat osallistuvat pankkivalvontamekanismiin?

Euroalueen maat ovat mukana automaattisesti.

Myös ne EU:n jäsenvaltiot, joissa euro ei ole vielä käytössä, voivat halutessaan osallistua yhteiseen valvontamekanismiin. Tällöin niiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat ”tiiviissä yhteistyössä” EKP:n kanssa.

EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä

Yhteistyö pankkivalvontamekanismiin osallistumattomien maiden kanssa

EKP voi laatia pankkivalvontamekanismiin osallistumattomien EU-maiden valvontaviranomaisten kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja. Niihin kirjataan valvontayhteistyön käytännön menettelyt.