Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι τα «λιγότερο σημαντικά ιδρύματα»;

13 Δεκεμβρίου 2022

Όλες οι εποπτευόμενες οντότητες ταξινομούνται εξ ορισμού ως λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΛΣΙ). Καθίστανται σημαντικές –και, ως εκ τούτου, υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ– μόνον εφόσον πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Τα κριτήρια αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, το μέγεθος της τράπεζας, τη σπουδαιότητά της για την οικονομία της χώρας καταγωγής της ή της ΕΕ συνολικά, καθώς και τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της. Τον Οκτώβριο του 2022 111 τράπεζες είχαν ταξινομηθεί ως σημαντικά ιδρύματα και περισσότερες από 2.000 ως ΛΣΙ.

Πολλά ΛΣΙ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μικρότερες κοινότητες ή περιφέρειες. Οι περισσότερες αποταμιευτικές και συνεταιριστικές τράπεζες ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Επιπλέον, τα ΛΣΙ μπορεί να προσφέρουν πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα από εκείνα που προσφέρουν τα ΣΙ, όπως χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου, στεγαστική πίστη, χορήγηση δανείων σε συγκεκριμένους τομείς και παροχή υπηρεσιών που αφορούν τίτλους.

Τα ΛΣΙ εποπτεύονται από τις αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές, υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ, ενώ τα ΣΙ εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Η εποπτεία και η επίβλεψή τους ακολουθούν την αρχή της αναλογικότητας. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις της εποπτικής αρχής αντιστοιχούν στο μέγεθος, τη συστημική σημασία και το προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων τραπεζών και ότι οι εποπτικοί πόροι κατανέμονται αποτελεσματικά. Ωστόσο, όλες οι τράπεζες πρέπει να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να απαλλάσσονται για λόγους αναλογικότητας.

Για να διευκολυνθεί αυτή η αναλογική αντιμετώπιση, οι τράπεζες ταξινομούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό σημαίνει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ ΣΙ και ΛΣΙ αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή της αναλογικότητας. Μπορεί να γίνει περαιτέρω διάκριση των ΛΣΙ μετά την εισαγωγή των μικρών και μη πολύπλοκων ιδρυμάτων (SNCI) βάσει του αναθεωρημένου κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR II). Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε τράπεζας, όπως το προφίλ κινδύνου, το επιχειρηματικό μοντέλο, οι διασυνοριακές δραστηριότητες και το μέγεθος αποτελούν πρόσθετους παράγοντες διαφοροποίησης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου εποπτικής παρακολούθησης (όσον αφορά τη συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το βάθος των εποπτικών ελέγχων) και την υποβολή εποπτικών δεδομένων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕΜ

Ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ καθορίζει τις θεσμικές σχέσεις και διαδικασίες εντός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ΕΚΤ τηρεί κατάλογο όλων των σημαντικών τραπεζών που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της και των λιγότερο σημαντικών τραπεζών που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της.

Κατάλογος εποπτευόμενων τραπεζών

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΛΣΙ

Βρείτε απαντήσεις σε ορισμένες από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εποπτεία και την επίβλεψη των ΛΣΙ, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το θέμα.

Εποπτεία και επίβλεψη των ΛΣΙ
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων