Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Xi jfisser meta bank ikun se jfalli jew aktarx ifalli?

14 ta’ Ġunju 2017

Hemm erba’ raġunijiet għaliex bank jista’ jiġi dikjarat li jkun se jfalli jew aktarx ifalli:

 • ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni mis-superviżur
 • ikollu iżjed obbligazzjonijiet milli assi
 • ma jkunx jista’ jħallas id-djun tiegħu fid-data dovuta
 • ikun jeħtieġlu sostenn finanzjarju pubbliku straordinarju

Bank jiġi dikjarat li jkun se jfalli jew aktarx ifalli meta sseħħ jew x’aktarx isseħħ waħda mill-kundizzjonijiet imsemmijin hawn fuq.

Għaliex hemm bżonn tittieħed azzjoni speċjali jekk bank jiġi dikjarat li se jfalli jew aktarx ifalli?

Il-falliment ta’ bank jitqies ġeneralment b’importanza kbira minħabba s-sehem essenzjali li għandhom il-banek fl-ekonomija. Jipprovdu servizzi importanti ħafna għan-nies u l-kumpaniji, bħal joffru kreditu, jaċċettaw depożiti u jipproċessaw ħlasijiet. Għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li dawn is-servizzi jkomplu jingħataw fil-każ li bank ifalli.

Barra minn hekk, is-sistema finanzjarja hija integrata ferm. Il-kriżi finanzjarja reċenti wriet kemm il-problemi fis-settur finanzjarju jinfirxu malajr u b’saħħa jekk ma jittiħdux passi effikaċi.

X’jiġri meta bank jiġi dikjarat li se jfalli jew aktarx ifalli?

Meta bank jiġi dikjarat li se jfalli jew aktarx ifalli, jaqa’ f’idejn il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni – l-awtorità riżolutorja għal banek sinifikanti taħt is-superviżjoni Bankarja Ewropea kif ukoll għal banek inqas sinifikanti transkonfinali. Il-Bord jiddeċiedi jekk jidħolx l-interess pubbliku fir-riżoluzzjoni tal-bank (jekk le, il-bank jiġi likwidat) u liema miżuri ta’ riżoluzzjoni għandhom japplikaw.

L-għanijiet ewlenin ta’ riżoluzzjoni huma:

 • li tinżamm il-parti sistemikament importanti tan-negozju tal-bank (il-parti li jekk tfalli tista’ toħloq kriżi finanzjarja)
 • li jitħarsu d-depożitanti
 • li jiġi garantit li l-funzjonijiet kritiċi jkomplu joperaw
 • li jiġi evitat tħarbit fis-suq

Il-BĊE, li għandu f’idejh is-superviżjoni diretta ta’ madwar 120 bank sinifikanti, jikkoopera mill-qrib mal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni matul il-proċess kollu ta’ riżoluzzjoni.

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

L-ewwel pass – Ippjanar tal-irkupru u r-riżoluzzjoni

L-ippjanar huwa komponent essenzjali tar-riżoluzzjoni effettiva tal-banek li jiġu dikjarati li se jfallu jew aktarx ifallu.

Kull sena, il-banek jintalbu jħejju pjanijiet ta’ rkupru li jiġu valutati mis-superviżur tagħhom (il-BĊE fil-każ tal-banek sinifikanti). Il-pjanijiet ta’ rkupru jispeċifikaw is-sitwazzjonijiet li jistgħu jseħħu jekk bank isib ruħu f’diffikultajiet finanzjarji, u jistipulaw l-azzjonijiet li l-bank jista’ jieħu biex ikompli jopera u hekk jiġi evitat falliment. Bank f’diffikultajiet finanzjarji jista’, ngħidu aħna, jiġbor kapital addizzjonali, inaqqas is-self pjanat jew ibigħ assi.

Il-pjan ta’ riżoluzzjoni, min-naħa l-oħra, huwa tip ta’ testment ħaj li jfassal kif bank jista’ jtemm l-operazzjonijiet tiegħu jekk jiġi deċiż li ma jkunx iżjed vijabbli. L-għan huwa li jiġi stabbilit liema huma l-funzjonijiet kritiċi tal-bank, jiġu identifikati u indirizzati xi ostakli għar-risolvibbiltà tiegħu u tibda t-tħejjija għall-possibbiltà ta’ riżoluzzjoni. L-awtorità riżolutorja hija responsabbli għat-tħejjija tal-pjan ta’ riżoluzzjoni għal kull bank skont it-tagħrif mogħti mill-bank u s-superviżur, li jiġi konsultat ukoll fil-proċess.

It-tieni pass – Il-bank jidħol f’riżoluzzjoni

Wara deċiżjoni li bank ikun se jfalli jew aktarx ifalli, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jqis jekk ikunx hemm miżuri alternattivi mis-settur privat li jistgħu jittieħdu biex il-bank ma jfallix fi żmien raġonevoli, u jekk ikunx fl-interess pubbliku li r-riżoluzzjoni tkompli (flok ma l-bank jiġi likwidat skont il-proċedimenti normali tal-insolvenza). Fi kliem ieħor, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jqis jekk il-falliment ta’ bank jistax, ngħidu aħna, jikkawża nuqqas ta’ stabbiltà finanzjarja jew tfixkil fis-suq.

Jekk il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jistabbilixxi li ma jkunx hemm miżuri alternattivi prattiċi mis-settur privat u li r-riżoluzzjoni tkun l-aħjar alternattiva fl-interess pubbliku, jista’ jadotta skema ta’ riżoluzzjoni.

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jista’ jħaddem bosta għodod differenti ta’ riżoluzzjoni:

 • jistgħu jinbiegħu partijiet mill-bank
 • jistgħu jiġu trasferiti partijiet mill-bank lil struttura temporanja (“bank pont”) biex jiġi żgurat li jinżammu s-servizzi bankarji għall-klijenti
 • ċerti assi u obbligazzjonijiet jistgħu jiġu trasferiti lil bank “ħażin” (bank għal assi ħżiena)
 • l-obbligazzjonijiet tal-bank jistgħu jitħassru jew jitnaqqsu permezz ta’ proċedura ta’ salvataġġ intern (bail-in)

X’jiġri jekk ikolli depożitu ma’ bank li jiġi dikjarat li se jfalli jew aktarx ifalli?

L-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti huma sistemi f’kull Stat Membru tal-UE li jirrimborżaw lid-depożitanti jekk il-bank tagħhom ifalli u d-depożiti tagħhom ma jibqgħux disponibbli. Id-depożiti sa €100,000 huma mħarsin. Il-banek kollha għandhom ikunu membri ta’ skemi bħal dawn u jħallsu kontribuzzjonijiet għall-fond tagħhom.

Kunsill Ewropew – Skemi ta’ garanzija tad-depożiti
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)