Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Policydokument om tillsyn

Tillsynsmyndigheter bör systematiskt kommunicera sina förväntningar, analysantaganden och metoder. På så vis säkerställs att dessa är förutsägbara och att myndigheterna är ansvariga. Det bidrar också till att banker under tillsyn uppfyller och skyddar lika konkurrensvillkor. De policydokument som ECB använder i detta syfte kan i princip delas in i två kategorier: vägledande tillsynsdokument och tillsynsrapporter.

Vägledande tillsynsdokument

ECB:s vägledande tillsynsdokument visar hur ECB utför sitt tillsynsarbete och förklarar dess förväntningar på de banker som står under tillsyn.

Tillsynsvägledningar

I dessa vägledningar specificeras de kriterier och förfaranden som tillämpas inom olika tillsynsområden, t.ex. vid beviljande av banktillstånd eller vid bedömning av lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter. De kan även beskriva ECB:s hantering av marknadsomfattande frågor såsom behandlingen av nödlidande lån eller klimat- och miljörelaterade risker.

Tillsynsvägledningar

Tillsynsbrev

Tillsynsbrev riktas till ledningen för banker under tillsyn och förmedlar icke-bindande vägledning om aktuella tillsynsfrågor och -risker.

Tillsynsbrev

Tillsynsrapporter

Vägledande dokument kompletteras av ECB:s tillsynsrapporter, vilka mer behandlar tidigare verksamhet. De ger en bild av de viktigaste tillsynsaktiviteterna inom den europeiska banktillsynen och sammanfattar undersökningsresultaten:

Rapporter om översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)

I ÖUP-rapporterna presenteras de aggregerade resultaten av de årliga samlade bedömningarna av banker under tillsyn.

Översyns- och utvärderingsprocessen

Tematiska rapporter

Tematiska rapporter är separata publikationer om undersökningsresultaten av riktade granskningar, såsom rapporter om bankers förfaranden för riskrapportering eller återhämtningsplaner.

Tematiska rapporter

Årsrapporter om tillsynsverksamheten

Årsrapporter om tillsynsverksamheten ger en allmän översikt över verksamheten i den europeiska banktillsynen och visar på viktiga trender i banksektorn som påverkar uppfyllandet av tillsynskrav. I ECB ansvarsskyldigheter ingår att publicera en årsrapport. Årsrapporterna läggs fram inför Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Eurogruppen samt överlämnas till de nationella parlamenten.

Årsrapporter om tillsynsverksamheten

År 2014 lämnade ECB fyra kvartalsrapporter om framstegen i det praktiska genomförandet av tillsynsverksamheten till Europaparlamentet i enlighet med det interinstitutionella avtalet mellan de två institutionerna.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning