Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Documenten in verband met het toezichtsbeleid

Toezichthoudende autoriteiten moeten hun verwachtingen, analytische aannames en methoden systematisch kenbaar maken, zodat deze voorspelbaar zijn, het voor onder toezicht staande banken gemakkelijker wordt ze na te leven, gelijke concurrentievoorwaarden gewaarborgd zijn en de autoriteiten verantwoording kunnen afleggen. De beleidsdocumenten die de ECB daarvoor gebruikt, kunnen ruwweg in twee categorieën worden ingedeeld: toezichtondersteunende documenten en toezichtsverslagen.

Toezichtondersteunende documenten

Met de toezichtondersteunende documenten verschaft de ECB transparantie over hoe ze haar toezichtswerkzaamheden uitvoert en legt ze haar toezichtsverwachtingen ten aanzien van onder toezicht staande banken uit.

Gidsen inzake toezicht

In de gidsen inzake toezicht worden de criteria en procedures uiteengezet die bij de verschillende aspecten van het toezicht worden toegepast, bijvoorbeeld bij het verlenen van bankvergunningen of bij het beoordelen van de geschiktheid van voorgestelde bestuurders. De gidsen worden ook gebruikt om de benadering van de ECB ten aanzien van belangrijke marktonderwerpen te beschrijven, denk aan de behandeling van niet-renderende leningen of van klimaat- en milieurisico’s.

Gidsen inzake toezicht

Brieven van de toezichthouder

Brieven van de toezichthouder worden aan managers van onder toezicht staande banken gericht om niet-bindende ondersteuning te verschaffen bij actuele onderwerpen en risico’s inzake toezicht.

Brieven van de toezichthouder

Toezichtsverslagen

De toezichtondersteunende documenten worden aangevuld met de meer retrospectieve toezichtsverslagen van de ECB. Deze verslagen bevatten een overzicht van de belangrijkste recente toezichtsactiviteiten binnen het Europees bankentoezicht en een samenvatting van de bevindingen ervan.

Verslagen over de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)

In de verslagen over de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP) worden de totaalresultaten van de jaarlijkse uitgebreide evaluaties van de banken belicht.

Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie

Thematische verslagen

Thematische verslagen zijn eenmalige publicaties over de resultaten van gerichte onderzoeken van de toezichthouder, zoals de verslagen over de risicorapportage of de herstelplannen van de banken.

Thematische verslagen

Jaarverslagen over de toezichtswerkzaamheden

In de jaarverslagen over de toezichtswerkzaamheden wordt een algemeen overzicht gegeven van de activiteiten van het Europees bankentoezicht en gewezen op de belangrijkste trends in de banksector die van invloed zijn op de naleving van de prudentiële vereisten. De ECB moet een jaarverslag publiceren als onderdeel van haar verantwoordingsplicht. De jaarverslagen worden voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Eurogroep en gedeeld met de nationale parlementen.

Jaarverslagen over de toezichtswerkzaamheden

In 2014 legde de ECB het Europees Parlement vier kwartaalverslagen voor over de voortgang van de operationele uitvoering van het Europees bankentoezicht, overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord tussen de twee instellingen.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders