Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Документи, свързани с надзорната политика

Надзорните органи трябва системно да оповестяват своите очаквания, аналитични допускания и методологии. Това осигурява тяхната предсказуемост и изпълнение на задължението за отчетност на органите, помага на поднадзорните банки да изпълняват изискванията и осигурява условия на равнопоставеност. Документите за представяне на политиките, които ЕЦБ използва за тази цел, могат най-общо да се разделят на две категории – документи с надзорни указания и надзорни доклади.

Документи с надзорни указания

Документите на ЕЦБ с надзорни указания осигуряват прозрачност в изпълнението на надзорните ѝ задачи и обясняват нейните надзорни очаквания към поднадзорните банки.

Надзорни ръководства

В надзорните ръководства се представят подробно критериите и процедурите, които се прилагат в различни области на надзорната работа, например при издаването на лицензи за банкова дейност или при оценяване на пригодността на предложени членове на ръководен орган. В тях може да се описва също подходът на ЕЦБ към основни теми, засягащи пазара, например третирането на необслужваните кредити или рискове, свързани с климата и околната среда.

Надзорни ръководства

Надзорни писма

Надзорните писма са адресирани до ръководството на поднадзорните банки и излагат незадължителни указания за текущи пруденциални въпроси и рискове.

Надзорни писма

Надзорни доклади

Документите, в които се представят указания, се допълват от надзорните доклади на ЕЦБ, които са съсредоточени основно върху минали дейности. Те отчитат основните надзорни дейности, извършени в рамките на европейския банков надзор, и обобщават констатациите от тях:

Доклади относно процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО)

Докладите за ПНПО представят обобщени резултати от ежегодното задълбочено проучване на поднадзорните банки.

Процес по надзорен преглед и оценка

Тематични доклади

Тематичните доклади са еднократни публикации, в които се представят резултатите от целеви надзорни прегледи, например доклади за практиките на банките в отчитането на риска, или за плановете за възстановяване.

Тематични доклади

Годишни доклади за надзорната дейност

В годишните доклади за надзорната дейност се представя обзор на операциите на европейския банков надзор и се очертават основните тенденции в банковия сектор, които засягат изпълнението на пруденциалните изисквания. Публикуването на годишен доклад е част от задълженията на ЕЦБ за отчетност. Годишните доклади се представят на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Еврогрупата и се изпращат на националните парламенти.

Годишни доклади за надзорната дейност

През 2014 г. ЕЦБ представи на Европейския парламент четири тримесечни доклада относно напредъка в оперативното въвеждане на европейския банков надзор, в съответствие с Междуинституционалното споразумение между двете институции.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал