Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvealased poliitikadokumendid

Järelevalveasutused peaksid avaldama süsteemselt teavet oma ootuste, analüütiliste eelduste ja metoodika kohta. See tagab nende ootuspärasuse ja prognoositavuse ning järelevalveasutuste aruandekohustuse, aitab järelevalve alla kuuluvatel pankadel täita nõudeid ning kaitseb võrdseid võimalusi. Neid eesmärke täitvad EKP poliitikadokumendid võib üldjoontes jagada kaheks: järelevalvealased suunised ja järelevalvearuanded.

Järelevalvealased suunised

EKP järelevalvealastes suunistes selgitatakse läbipaistvalt EKP järelevalvetegevust ja tema järelevalveootusi järelevalve alla kuuluvate pankade suhtes.

Järelevalvealased juhendid

Järelevalvealastes juhendites täpsustatakse kriteeriumeid ja menetlusi, mida kohaldatakse järelevalvetegevuse eri valdkondades, näiteks pankade tegevuslubade väljastamisel ning juhtorganite potentsiaalsete uute liikmete sobivuse hindamisel. Samuti kirjeldatakse EKP lähenemisviisi olulistele turuülestele küsimustele (nt viivislaenude käsitlemine, kliima- ja keskkonnariskid jne).

Järelevalvealased juhendid

Järelevalveteemalised kirjad

Järelevalveteemalised kirjad on suunatud järelevalve alla kuuluvate pankade juhtidele ning annavad mittesiduvaid suuniseid aktuaalsete usaldatavusnõuetega seotud probleemide ja riskide kohta.

Järelevalveteemalised kirjad

Järelevalvearuanded

Suuniseid andvaid dokumente täiendavad EKP järelevalvearuanded, milles keskendutakse rohkem varasemale tegevusele. Neis antakse ülevaade Euroopa pangandusjärelevalve olulisematest lõpule jõudnud järelevalvetegevustest ja esitatakse tulemuste kokkuvõte.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise (SREP) aruanded

SREPi aruannetes esitatakse järelevalve alla kuuluvate pankade iga-aastase põhjaliku hindamise koondtulemused.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess

Temaatilised aruanded

Temaatilised aruanded on ühekordsed väljaanded, milles tutvustatakse sihipäraste läbivaatamiste tulemusi. Selliste väljaannete hulka kuuluvad näiteks aruanded pankade riskiaruandlustavade ning finantsseisundi taastamise kavade kohta.

Temaatilised aruanded

Järelevalveülesannete täitmist käsitlevad aastaaruanded

Järelevalveülesannete täitmist käsitlevad aastaaruanded annavad kokkuvõtliku ülevaate Euroopa pangandusjärelevalve tegevusest ja pangandussektori olulisematest suundumustest, mis avaldavad mõju usaldatavusnõuete täitmisele. Aastaaruande avaldamine on osa EKP aruandekohustusest. Aastaaruanded esitatakse Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja eurorühmale ning neid jagatakse riikide parlamentidega.

Järelevalveülesannete täitmist käsitlevad aastaaruanded

2014. aastal esitas EKP Euroopa Parlamendile kooskõlas kahe institutsiooni vahelise kokkuleppega neli kvartaliaruannet ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel tehtud edusammude kohta.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine