Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Dokumenty o politike dohľadu

Orgány dohľadu by mali systematicky informovať o svojich očakávaniach, analytických predpokladoch a používanej metodike. To zabezpečuje ich predvídateľnosť a zodpovednosť orgánov dohľadu, pomáha dohliadaným bankám pri ich plnení a zachováva rovnaké podmienky. Dokumenty o politike, ktoré ECB na tento účel používa, možno všeobecne rozdeliť do dvoch kategórií: všeobecné zásady dohľadu a správy z výkonu dohľadu.

Všeobecné zásady dohľadu

Všeobecné zásady dohľadu ECB vnášajú transparentnosť do spôsobu, akým ECB vykonáva dohľadové činnosti, a objasňujú očakávania dohľadu voči dohliadaným bankám.

Pokyny dohľadu

Pokyny dohľadu stanovujú kritériá a postupy, ktoré sa uplatňujú v rôznych oblastiach činnosti dohľadu, napr. pri udeľovaní bankových licencií či hodnotení vhodnosti navrhovaných členov riadiacich orgánov. Môžu tiež približovať postoj ECB ku kľúčovým celotrhovým témam, napr. zaobchádzaniu s problémovými úvermi či klimatickými a environmentálnymi rizikami.

Pokyny dohľadu

Listy dohľadu

Listy dohľadu sú adresované riadiacim pracovníkom dohliadaných bánk a obsahujú nezáväzné usmernenia k aktuálnym prudenciálnym otázkam a rizikám.

Listy dohľadu

Správy dohľadu

Všeobecné zásady dohľadu sú doplnené o správy dohľadu ECB, ktoré hodnotia najmä minulé činnosti. Informujú o hlavných činnostiach dohľadu uskutočnených v rámci európskeho bankového dohľadu a podávajú súhrnný prehľad zistení:

Správy z postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)

Správy SREP predstavujú celkové výsledky ročného komplexného hodnotenia dohliadaných bánk.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Tematické správy

Tematické správy sú jednorazové publikácie, ktoré predstavujú výsledky cielených dohľadových hodnotení, napr. správy o postupoch bánk pri vykazovaní rizík alebo ich plánoch ozdravenia.

Tematické správy

Výročné správy o činnosti dohľadu

Výročné správy o činnosti dohľadu obsahujú všeobecný prehľad činností európskeho bankového dohľadu a poukazujú na hlavné trendy v bankovom sektore, ktoré majú vplyv na plnenie prudenciálnych požiadaviek. ECB je povinná výročné správy vydávať v rámci svojich povinností týkajúcich sa zodpovednosti. Výročné správy sa predkladajú Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Euroskupine a poskytujú sa národným parlamentom.

Výročné správy o činnosti dohľadu

V roku 2014 ECB v súlade s medziinštitucionálnou dohodou predložila Európskemu parlamentu štyri štvrťročné správy o stave zavádzania európskeho bankového dohľadu.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)