Menu

Priežiūros politikos dokumentai

Priežiūros institucijos turėtų sistemingai informuoti apie savo lūkesčius, analitines prielaidas ir metodikas. Taip užtikrinama, kad tie lūkesčiai, prielaidos ir metodikos būtų prognozuojami, o institucijos – atskaitingos. Be to, tai padeda prižiūrimiems bankams laikytis reikalavimų ir sudaro vienodas veiklos sąlygas. ECB šiuo tikslu rengiami politikos dokumentai iš principo gali būti skirstomi į dvi kategorijas: priežiūros rekomendaciniai dokumentai ir priežiūros ataskaitos.

Priežiūros rekomendaciniai dokumentai

ECB priežiūros rekomendaciniuose dokumentuose aiškinama, kaip ECB vykdo priežiūros darbą ir ko tikisi iš prižiūrimų bankų.

BPM priežiūros žinynas

BPM priežiūros žinynas

BPM priežiūros žinyne aprašyta Europos bankų priežiūros organizacinė sąranga ir išdėstyta priežiūros uždavinių vykdymo metodika ir procesai. Jame taip pat aprašyta, kaip vyksta bendradarbiavimas su kitomis ES ir kitų šalių priežiūros institucijomis.

BPM priežiūros žinynas


Priežiūros vadovai

Priežiūros vadovai

Priežiūros vadovuose išsamiai aprašomi įvairiose konkrečiose priežiūros veiklos srityse, pavyzdžiui, banko veiklos licencijos suteikimo ar į valdybų narius siūlomų kandidatų tinkamumo vertinimo, taikomi kriterijai ir procedūros. Juose gali būti išdėstytas ir ECB požiūris į svarbiausius visai rinkai aktualius klausimus, pavyzdžiui, dėl neveiksnių paskolų traktavimo ar klimato ir aplinkos rizikos.

Priežiūros vadovai


Priežiūros raštai

Priežiūros raštai

Priežiūros raštai adresuojami prižiūrimų bankų vadovams. Juose pateikiamos neprivalomo pobūdžio rekomendacijos einamaisiais prudenciniais ar su rizika susijusiais klausimais.

Priežiūros raštai

Priežiūros ataskaitos

Be rekomendacinio pobūdžio dokumentų ECB rengia ir priežiūros ataskaitas, kurios labiau orientuotos į praeities įvykius. Jose atsiskaitoma už Europos bankų priežiūros srityje nuveiktus darbus ir pateikiama rezultatų santrauka.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ataskaitos

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ataskaitos

SREP ataskaitose pateikiami suvestiniai prižiūrimų bankų metinių išsamių vertinimų rezultatai.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas


Teminės ataskaitos

Teminės ataskaitos

Teminės ataskaitos – tai vienkartinės publikacijos, kuriose pateikiami tikslinių priežiūrinių tikrinimų rezultatai. Tai gali būti, pavyzdžiui, ataskaitos apie bankų rizikos ataskaitų rengimo praktiką ar gaivinimo planus.

Teminės ataskaitos


Priežiūros veiklos metų ataskaitos

Priežiūros veiklos metų ataskaitos

Priežiūros veiklos metų ataskaitose apžvelgiami Europos bankų priežiūros srityje nuveikti darbai ir svarbiausios bankų sektoriuje stebimos tendencijos, turinčios poveikio prudencinių reikalavimų vykdymui. ECB privalo skelbti metų ataskaitas, nes tai yra viena iš jo atskaitomybės pareigų. Metų ataskaitos teikiamos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Euro grupei, taip pat siunčiamos nacionaliniams parlamentams.

Priežiūros veiklos metų ataskaitos

2014 m. ECB Europos Parlamentui pateikė keturias ketvirčio ataskaitas apie Europos bankų priežiūros sistemos praktinio įgyvendinimo pažangą, kaip numatyta šių dviejų institucijų tarpinstituciniame susitarime.