Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Έγγραφα σχετικά με τις εποπτικές πολιτικές

Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν συστηματικά τις προσδοκίες τους, τις αναλυτικές παραδοχές τους και τις μεθοδολογίες τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι ενέργειες των εποπτικών αρχών είναι προβλέψιμες και υπόκεινται σε λογοδοσία, επιτυγχάνεται η συμμόρφωση των εποπτευόμενων τραπεζών και κατοχυρώνεται η ισότιμη μεταχείριση. Τα έγγραφα πολιτικής που χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ για τον σκοπό αυτό χωρίζονται γενικότερα σε δύο κατηγορίες: έγγραφα εποπτικών κατευθύνσεων και εποπτικές αναφορές.

Έγγραφα εποπτικών κατευθύνσεων

Τα έγγραφα εποπτικών κατευθύνσεων της ΕΚΤ παρέχουν διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ εκτελεί το εποπτικό έργο της και επεξηγούν τις εποπτικές προσδοκίες της από τις εποπτευόμενες τράπεζες.

Εποπτικοί οδηγοί

Οι εποπτικοί οδηγοί διευκρινίζουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε διαφορετικούς τομείς εποπτικών εργασιών, π.χ. σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ή την αξιολόγηση της καταλληλότητας προτεινόμενων μελών διοικητικών συμβουλίων. Μπορεί επίσης να περιγράφουν την προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΚΤ σε βασικά ζητήματα που αφορούν την αγορά, όπως η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

Εποπτικοί οδηγοί

Εποπτικές επιστολές

Οι εποπτικές επιστολές απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη εποπτευόμενων τραπεζών και μεταφέρουν μη δεσμευτικές κατευθύνσεις για τρέχοντα ζητήματα και κινδύνους προληπτικής εποπτείας.

Εποπτικές επιστολές

Εποπτικές αναφορές

Τα έγγραφα που παρέχουν κατευθύνσεις συμπληρώνονται από τις εποπτικές εκθέσεις της ΕΚΤ οι οποίες εξετάζουν κατά βάση παλαιότερες δραστηριότητες. Αυτές οι εκθέσεις κάνουν έναν απολογισμό των βασικών εποπτικών δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν εντός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας και παρουσιάζουν συνοπτικά τα ευρήματά τους:

Εκθέσεις σχετικά με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)

Οι εκθέσεις για τη διαδικασία SREP παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ετήσιων συνολικών ελέγχων εποπτευόμενων τραπεζών.

Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης

Θεματικές εκθέσεις

Οι θεματικές εκθέσεις είναι ειδικές μη επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν τα ευρήματα στοχευμένων εποπτικών ελέγχων, όπως οι εκθέσεις για τις πρακτικές υποβολής στοιχείων των τραπεζών ή τα σχέδια ανάκαμψης.

Θεματικές εκθέσεις

Ετήσιες εκθέσεις για την εποπτική δραστηριότητα

Οι ετήσιες εκθέσεις για την εποπτική δραστηριότητα παρουσιάζουν συνοπτικά το λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας και τονίζουν τις βασικές τάσεις του τραπεζικού τομέα που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με απαιτήσεις προληπτικού χαρακτήρα. Η ΕΚΤ πρέπει να δημοσιεύει ετήσια έκθεση στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της λογοδοσίας. Οι ετήσιες εκθέσεις υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωομάδα και αποστέλλονται στα εθνικά κοινοβούλια.

Ετήσιες εκθέσεις για την εποπτική δραστηριότητα

Το 2014 η ΕΚΤ υπέβαλε τέσσερις τριμηνιαίες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο ως προς την επιχειρησιακή εφαρμογή της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων