Menu

Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej

Organy nadzoru powinny systematycznie informować zainteresowanych o swoich oczekiwaniach, założeniach analitycznych i metodach. Dzięki temu staną się one przewidywalne i bankom będzie łatwiej przestrzegać zasad, a także poprawią się warunki konkurencji na rynku i rozliczalność samych organów. Dokumenty EBC dotyczące polityki nadzorczej można podzielić na dwie szerokie kategorie: wskazówki i sprawozdania.

Dokumenty ze wskazówkami

Te dokumenty jasno określają, w jaki sposób EBC wykonuje swoje zadania nadzorcze i jakie ma oczekiwania wobec nadzorowanych banków.

Instrukcja nadzoru SSM

Instrukcja nadzoru SSM

Instrukcja opisuje organizację europejskiego nadzoru bankowego oraz metody i procedury stosowane podczas wykonywania zadań nadzorczych. Przedstawia także zasady współpracy z innymi organami nadzoru, zarówno unijnymi, jak i spoza UE.

Instrukcja nadzoru SSM


Przewodniki nadzorcze

Przewodniki nadzorcze

W przewodnikach EBC przedstawia kryteria i procedury obowiązujące w różnych obszarach prac nadzorczych, np. przy udzielaniu licencji bankowych lub ocenie odpowiedniości potencjalnych członków organów zarządzających. Mogą one także opisywać podejście EBC do różnych kluczowych zagadnień istotnych dla całego sektora bankowego, takich jak kredyty zagrożone lub ryzyko klimatyczne i środowiskowe.

Przewodniki nadzorcze


Pisma nadzorcze

Pisma nadzorcze

Pisma są adresowane do kierownictwa nadzorowanych banków i zawierają niewiążące wskazówki dotyczące bieżących kwestii ostrożnościowych i ryzyk.

Pisma nadzorcze

Raporty nadzorcze

Uzupełnieniem dokumentów zawierających wskazówki są raporty nadzorcze, w których EBC odnosi się do wcześniejszych działań. W ten sposób zdaje sprawozdanie z kluczowych działań nadzorczych przeprowadzonych w ramach europejskiego nadzoru bankowego i podsumowuje wynikające z nich ustalenia:

Raport z procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Raport z procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Raport na temat SREP przedstawia łączne wyniki corocznego wszechstronnego badania nadzorowanych banków.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej


Raporty tematyczne

Raporty tematyczne

Jednorazowe publikacje przedstawiają wyniki ukierunkowanych przeglądów nadzorczych, np. praktyk sprawozdawczych w zakresie ryzyka bądź planów naprawy.

Raporty tematyczne


Raporty roczne z działalności nadzorczej

Raporty roczne z działalności nadzorczej

W raporcie rocznym znajduje się ogólne omówienie działań europejskiego nadzoru bankowego oraz opis głównych tendencji zachodzących w sektorze bankowym, które wpływają na przestrzeganie wymogów ostrożnościowych. Publikacja tego raportu wynika z obowiązków EBC w zakresie rozliczalności. EBC składa go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Eurogrupie oraz przekazuje parlamentom krajowym.

Raporty roczne z działalności nadzorczej

W 2014 EBC przedstawił Parlamentowi Europejskiemu cztery kwartalne raporty z postępów w operacyjnym wdrażaniu europejskiego nadzoru bankowego, co przewidziano w porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawartym przez te instytucje.