Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej

Organy nadzoru powinny systematycznie informować zainteresowanych o swoich oczekiwaniach, założeniach analitycznych i metodach. Dzięki temu staną się one przewidywalne i bankom będzie łatwiej przestrzegać zasad, a także poprawią się warunki konkurencji na rynku i rozliczalność samych organów. Dokumenty EBC dotyczące polityki nadzorczej można podzielić na dwie szerokie kategorie: wskazówki i sprawozdania.

Dokumenty ze wskazówkami

Te dokumenty jasno określają, w jaki sposób EBC wykonuje swoje zadania nadzorcze i jakie ma oczekiwania wobec nadzorowanych banków.

Przewodniki nadzorcze

W przewodnikach EBC przedstawia kryteria i procedury obowiązujące w różnych obszarach prac nadzorczych, np. przy udzielaniu licencji bankowych lub ocenie odpowiedniości potencjalnych członków organów zarządzających. Mogą one także opisywać podejście EBC do różnych kluczowych zagadnień istotnych dla całego sektora bankowego, takich jak kredyty zagrożone lub ryzyko klimatyczne i środowiskowe.

Przewodniki nadzorcze

Pisma nadzorcze

Pisma są adresowane do kierownictwa nadzorowanych banków i zawierają niewiążące wskazówki dotyczące bieżących kwestii ostrożnościowych i ryzyk.

Pisma nadzorcze

Raporty nadzorcze

Uzupełnieniem dokumentów zawierających wskazówki są raporty nadzorcze, w których EBC odnosi się do wcześniejszych działań. W ten sposób zdaje sprawozdanie z kluczowych działań nadzorczych przeprowadzonych w ramach europejskiego nadzoru bankowego i podsumowuje wynikające z nich ustalenia:

Raport z procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Raport na temat SREP przedstawia łączne wyniki corocznego wszechstronnego badania nadzorowanych banków.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej

Raporty tematyczne

Jednorazowe publikacje przedstawiają wyniki ukierunkowanych przeglądów nadzorczych, np. praktyk sprawozdawczych w zakresie ryzyka bądź planów naprawy.

Raporty tematyczne

Raporty roczne z działalności nadzorczej

W raporcie rocznym znajduje się ogólne omówienie działań europejskiego nadzoru bankowego oraz opis głównych tendencji zachodzących w sektorze bankowym, które wpływają na przestrzeganie wymogów ostrożnościowych. Publikacja tego raportu wynika z obowiązków EBC w zakresie rozliczalności. EBC składa go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Eurogrupie oraz przekazuje parlamentom krajowym.

Raporty roczne z działalności nadzorczej

W 2014 EBC przedstawił Parlamentowi Europejskiemu cztery kwartalne raporty z postępów w operacyjnym wdrażaniu europejskiego nadzoru bankowego, co przewidziano w porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawartym przez te instytucje.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości