Menu

Klokkenluiders

Wat doen klokkenluiders precies?

Klokkenluiders melden overtredingen bij de Europese Centrale Bank, meer in het bijzonder inbreuken op toepasselijk EU-recht door een onder toezicht staande kredietinstelling, nationale toezichthouder of een bevoegde autoriteit zoals de ECB.

Als u vermoedt dat een onder toezicht staande kredietinstelling, een nationale toezichthouder of de ECB inbreuk heeft gemaakt op toepasselijk EU-recht, kan u uw verdenkingen melden bij de ECB via een veilig extern klokkenluidersplatform.

Vergewis u ervan welke informatie u kan delen met de ECB en hoe het klokkenluidersplatform werkt voordat u het gebruikt (zie hieronder). Lees alstublieft ook de privacyverklaring en de belangrijke juridische informatie.

Wanneer kunt u contact opnemen met de ECB via het klokkenluidersplatform?

Gebruik het klokkenluidersplatform van de ECB in de volgende gevallen:

 • als een onder toezicht staande kredietinstelling (juridische term: een onder toezicht staande entiteit) toepasselijk EU-recht overtreedt;

 • als een nationale toezichthouder of de ECB zelf (juridische term: bevoegde autoriteit) inbreuk pleegt op toepasselijk EU-recht; of

 • als een kredietinstelling die onder het directe toezicht van de nationale toezichthouder staat, besluiten of verordeningen van de ECB overtreedt die voor haar verplichtingen jegens de ECB met zich meebrengen.

Neem in de volgende gevallen contact op met de nationale toezichthouder:

 • als de kredietinstelling onder direct toezicht staat van de nationale toezichthouder in plaats van de ECB; of
  Wie houdt er toezicht op mijn bank?

 • als de overtreding verband houdt met consumentenbescherming of de uitvoering van regels ter voorkoming van witwassen door onder toezicht staande kredietinstellingen. De ECB is niet bevoegd om dat type overtredingen te onderzoeken en verstrekt er geen juridisch advies over.

Juridische definities: onder toezicht staande entiteit en bevoegde autoriteit

In de GTM-kaderverordening worden met onder toezicht staande entiteiten bedoeld:

 • in deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen;
 • in deelnemende lidstaten gevestigde financiële holdings;
 • in deelnemende lidstaten gevestigde gemengde financiële holdings of
 • in deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van in niet-deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen.

Bevoegde autoriteiten zijn nationale toezichthouders (ook wel nationale bevoegde autoriteiten genoemd) en de ECB.

Om te weten te komen welke entiteiten onder toezicht staan van een nationale toezichthouder en welke onder dat van de ECB, kunt u de lijst van onder toezicht staande entiteiten raadplegen. Deze wordt regelmatig bijgewerkt en bevat bovendien toelichtingen.

Wat is toepasselijk EU-recht?

Het toepasselijk EU-recht ten aanzien van het melden van inbreuken omvat de regels betreffende het prudentiële toezicht op kredietinstellingen. De ECB past die regels toe bij het uitvoeren van de taken die haar krachtens de GTM-verordening (Single Supervisory Mechanism Regulation) zijn toevertrouwd.

Die regels bestaan uit rechtstreeks toepasselijke verordeningen zoals de Verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR).

Wanneer richtlijnen worden beschouwd als toepasselijk EU-recht, dan geldt dat ook voor de nationale omzetting ervan zoals die van de Richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD IV).

Indien rechtstreeks toepasselijke verordeningen de lidstaten keuzemogelijkheden bieden, dan wordt de nationale wetgeving waarin deze ten uitvoer worden gelegd als toepasselijk EU-recht beschouwd.

ECB-verordeningen zoals de GTM-kaderverordening en de ECB-besluiten behoren ook tot het toepasselijk EU-recht.

ECB-besluiten en -besluitvorming

Rapporteren van een overtreding

Overtredingen dienen via het klokkenluidersplatform te worden gemeld. Alle meldingen moeten te goeder trouw zijn en op redelijke gronden berusten. Misbruik van het klokkenluidersplatform kan strafbaar zijn. De ECB kan een verzoek tot strafrechtelijke vervolging op nationaal niveau indienen wanneer een melding niet te goeder trouw werd ingediend, om zo de reputatie en de rechten van de betrokken partijen te beschermen.                     

Melden via het klokkenluidersplatform

Informatie die via het klokkenluidersplatform wordt verstrekt, wordt veilig verwerkt door EQS Group AG, een betrouwbare externe partij die namens de ECB optreedt. EQS Group heeft geen toegang tot de inhoud van de meldingen. Lees de integrale privacyverklaring voor meer informatie.

Stap 1: Vul het online formulier in.

 • De informatie mag in alle officiële EU-talen worden verstrekt.
 • Meldingen mogen ook anoniem zijn.
 • De verstrekte informatie dient zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn.

Stap 2: Dien documenten ter onderbouwing van de melding in (zie hieronder).

Documenten ter onderbouwing van de melding

De ECB raadt klokkenluiders aan hun beschuldigingen met documenten te staven. De ECB kan afzien van vervolgmaatregelen indien een melding ongemotiveerde aantijgingen bevat.

U kunt documenten via het online platform uploaden. Selecteer het/de gewenste bestand(en) en druk op de uploadtoets wanneer dit gevraagd wordt.

Zorg er bij anonieme meldingen voor dat die geen informatie bevatten die het mogelijk maakt u te identificeren, zoals een auteursnaam bij de documenteigenschappen.

Welke documenten kunt u uploaden?

De volgende bestandsformaten (tot een maximale grootte van 10MB) zijn toegestaan: Pdf, Word, Excel, PowerPoint, gif en jpeg.

De inbox

De inbox is een veilig communicatiekanaal waar u gebruik van kan maken nadat u informatie heeft verstrekt via het klokkenluidersplatform. Ook wanneer u anoniem informatie verstrekt, krijgt u een inbox.

Na melding krijgt u een uniek meldingsnummer toegewezen en moet u een wachtwoord kiezen.

In uw inbox kunt u de status van uw melding nagaan.

We zullen ook via de inbox contact met u opnemen, mochten wij meer informatie nodig hebben over uw melding.

Let op: Als u het meldingsnummer of wachtwoord vergeet, dan is het onmogelijk opnieuw toegang tot uw inbox te verkrijgen.

Uw inbox checken

Om de status van uw melding te verifiëren en na te gaan of de ECB verdere informatie vraagt of niet, dient u in uw inbox in te loggen.

Dat doet u met het unieke meldingsnummer dat u via het klokkenluidersplatform is toegewezen en met het wachtwoord dat u zelf heeft aangemaakt.

Let op: Het is onmogelijk opnieuw toegang te krijgen tot uw mailbox als u uw meldingsnummer of wachtwoord vergeet.

Hoe worden meldingen behandeld?

Een team van deskundigen evalueert of de melding relevant is voor de ECB of een nationale bankentoezichthouder. Als het team concludeert dat de melding inderdaad relevant is, zal het die doorgeven aan de bevoegde instanties binnen de ECB of een nationale bankentoezichthouder.

Een relevante melding kan leiden tot toezichtsacties zoals informatieverzoeken, inspecties ter plaatse, toezichtsmaatregelen of sanctieprocedures.

Wegens het beroepsgeheim mag het eindresultaat van een melding niet gecommuniceerd worden aan de informant. Het jaarverslag dat de ECB over haar toezichtswerkzaamheden publiceert, bevat echter elk jaar een geaggregeerde en geanonimiseerde samenvatting van de gemelde inbreuken en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Vertrouwelijkheid

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig het EU-kader voor gegevensbescherming. De ECB beschermt persoonlijke gegevens en verzekert passende bescherming voor zowel de melders als de beschuldigden.

Privacyverklaring