Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klokkenluiders

Wat doen klokkenluiders precies?

Vermoedt u dat een onder toezicht staande entiteit, een nationale bankentoezichthouder of de Europese Centrale Bank zelf het recht van de Europese Unie met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen heeft geschonden of overtreedt? Als dat het geval is, kunt u deze inbreuk melden bij de bevoegde autoriteit. Dit wordt een klokkenluiders- of inbreukmelding genoemd.

U kunt inbreuken melden via ons beveiligde klokkenluidersplatform.

Voordat u dit doet, moet u ervoor zorgen dat u weet wat voor soort informatie u kunt indienen en hoe het platform werkt. Dat staat hieronder beschreven. Lees ook de privacyverklaring en de belangrijke juridische informatie.

Wanneer kunt u contact opnemen met de ECB via het klokkenluidersplatform?

Neem contact met ons op via het klokkenluidersplatform als u een inbreuk op het EU-recht met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen vermoedt door:

of

 • een nationale bankentoezichthouder, ook bekend als nationale bevoegde autoriteit (national competent authority – NCA), of de ECB zelf
  Lijst van nationale toezichthouders 

Wanneer moet ik contact opnemen met een nationale toezichthouder?

Neem contact op met de relevante NCA als:

 • een entiteit die verdacht wordt van een inbreuk onder rechtstreeks toezicht staat van de nationale toezichthouder en niet van de ECB
 • de inbreuk is gepleegd door een andere entiteit die niet onder toezicht van de ECB staat in het kader van het Europees bankentoezicht, zoals een verzekeraar

Kan ik het klokkenluidersplatform gebruiken om inbreuken met betrekking tot consumentenbescherming of de regelgeving tegen witwassen te melden? 

Nee, aangezien deze terreinen uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten of de Europese Bankautoriteit vallen. Gebruik de onderstaande links om erachter te komen welke stappen u moet ondernemen.

Voor andere vragen kunt u gebruikmaken van onze algemene contactgegevens.

Wat is de “EU-wetgeving betreffende het prudentieel toezicht op kredietinstellingen”?

In het kader van het Europees bankentoezicht omvat het relevante EU-recht de regels met betrekking tot het prudentieel toezicht op banken. Het doel van de regels is ervoor te zorgen dat zowel de banken als het financiële stelsel als geheel veilig en gezond zijn. De ECB past deze toe bij de uitvoering van de taken die haar door het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM-verordening) zijn opgedragen.

Deze regels omvatten:

 • rechtstreeks toepasselijke regelgeving zoals de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR), die vereisten omvat op het gebied van eigen vermogen, kapitaal, limieten voor grote blootstellingen, liquiditeit, hefboomfinanciering en rapportage, en de openbaarmaking van informatie op deze terreinen
 • nationale tenuitvoerlegging van richtlijnen zoals de richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD), die vereisten op het gebied van governance omvat, waaronder deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria, risicobeheer, interne controles en beloningsbeleid en -praktijk
 • ECB-verordeningen, zoals de GTM-kaderverordening en ECB-besluiten inzake bankentoezicht
Gebruik de volgende link voor informatie over de besluiten en besluitvormingsprocessen van de ECB: 
ECB-besluiten en -besluitvormingsprocessen

Hoe meld ik een inbreuk?

U moet een inbreuk melden via het klokkenluidersplatform. Alle meldingen moeten te goeder trouw zijn en op redelijke gronden berusten. De ECB beveelt u aan documenten in te dienen ter ondersteuning van uw vermoedens. Het kan zijn dat we afzien van vervolgmaatregelen als een melding ongefundeerde beschuldigingen bevat.

Een inbreuk melden via het klokkenluidersplatform

Stap 1: Vul het online formulier in

 • De informatie mag in alle officiële EU-talen worden ingezonden
 • Meldingen mogen ook anoniem zijn
 • De ingezonden informatie dient zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn

Stap 2: Documenten ter onderbouwing van de melding indienen (zie hieronder)

Informatie die via het klokkenluidersplatform binnenkomt, wordt namens de ECB veilig verwerkt door de externe provider EQS Group AG. Dit bedrijf heeft geen toegang tot de inhoud van de inzendingen. Lees de integrale privacyverklaring voor meer informatie.

Hoe kan ik bewijsstukken indienen?

U kunt via het online platform documenten uploaden. Selecteer het gewenste bestand/de gewenste bestanden en druk op de knop Uploaden.

Wanneer u een anonieme melding doet, zorg er dan voor dat u alle informatie verwijdert die naar u herleidbaar is – bijvoorbeeld bestandseigenschappen die u als auteur van een document noemen.

Welke bestandstypen kan ik uploaden?

De volgende bestandsformaten (tot een maximale grootte van 10MB) zijn toegestaan: pdf, Word, Excel, PowerPoint, gif en jpeg.

Hoe kan ik de inbox op het klokkenluidersplatform benaderen?

De inbox is een veilig communicatiekanaal waar u gebruik van kunt maken nadat u informatie hebt gedeeld op het klokkenluidersplatform. Met de inbox kunt u de status van uw melding controleren en we gebruiken de inbox ook om u te laten weten of we aanvullende informatie nodig hebben. U kunt de inbox ook gebruiken als u anoniem een melding hebt gedaan.

Na uw melding krijgt u een uniek meldingsnummer en moet u een wachtwoord kiezen.

Let op: Als u het meldingsnummer of wachtwoord vergeet, kunt u geen toegang meer krijgen tot uw inbox.

Wat gebeurt er nadat ik een inbreuk heb gemeld?

Een team van deskundigen evalueert of de melding bedoeld is voor de ECB of een nationale bankentoezichthouder. Als het team concludeert dat de melding inderdaad relevant is, zal het de melding doorgeven aan de juiste afdeling binnen de ECB of de nationale bankentoezichthouder. Indien van toepassing of wettelijk vereist, kan het zijn dat de informatie in de klokkenluidersmelding ook aan andere relevante autoriteiten wordt meegedeeld.

Een relevante melding kan leiden tot actie door de toezichthouder, zoals informatieverzoeken, inspecties ter plaatse, toezichtsmaatregelen of sanctieprocedures.

Wegens het beroepsgeheim mag het eindresultaat van een melding niet gecommuniceerd worden aan de melder. In het jaarverslag over onze toezichtswerkzaamheden publiceren we echter elk jaar een geaggregeerde en geanonimiseerde samenvatting van de gemelde inbreuken en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Geheimhouding

We behandelen alle meldingen vertrouwelijk overeenkomstig het EU-kader voor gegevensbescherming. We beschermen persoonsgegevens en zorgen voor de juiste bescherming van zowel de melder (de klokkenluider) als de beschuldigde partij.

Privacyverklaring

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders