Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων

Τι είναι η διαδικασία πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος;

Υποπτεύεστε ότι μια εποπτευόμενη οντότητα, μια εθνική αρχή τραπεζικής εποπτείας ή η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει παραβεί ή παραβαίνει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων; Εάν ναι, μπορείτε να καταγγείλετε την παράβαση αυτή στην αρμόδια αρχή. Αυτό αναφέρεται ως διαδικασία πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος – ή αλλιώς διαδικασία καταγγελίας παραβάσεων.

Μπορείτε να καταγγείλετε παραβάσεις μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος.

Προτού υποβάλλετε την καταγγελία, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι είδους πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν και πώς ακριβώς λειτουργεί η πλατφόρμα (βλ. παρακάτω). Διαβάστε επίσης τη δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σημαντικές νομικές πληροφορίες.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσω με την ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών εάν έχετε υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από:

ή

Πότε πρέπει να επικοινωνήσω με την εθνική εποπτική αρχή;

Επικοινωνήστε με την οικεία ΕΑΑ εάν:

  • μια οντότητα για την οποία υπάρχει υπόνοια παράβασης εποπτεύεται άμεσα από την εθνική εποπτική αρχή και όχι από την ΕΚΤ
  • η παράβαση έχει διαπραχθεί από οποιαδήποτε άλλη οντότητα που δεν υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, όπως μια ασφαλιστική επιχείρηση.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα πληροφοριοδοτών για να καταγγείλω παραβάσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών ή την εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; 

Όχι, καθώς αυτοί οι τομείς εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών αρχών ή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους και δείτε ποιες ενέργειες μπορείτε να αναλάβετε.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να έλθετε σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας μας.

Τι εννοείτε με τη φράση «η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων»;

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την προληπτική εποπτεία των τραπεζών. Σκοπός των κανόνων είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευρωστία τόσο των τραπεζών όσο και του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνολικά. Η ΕΚΤ εφαρμόζει τους εν λόγω κανόνες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί με βάση τον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν:

  • άμεσα εφαρμοστέους κανονισμούς, όπως τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), ο οποίος περιλαμβάνει απαιτήσεις στους τομείς των ιδίων κεφαλαίων, των κεφαλαιακών απαιτήσεων, των ορίων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, της ρευστότητας, της μόχλευσης καθώς και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τους εν λόγω τομείς
  • εθνικές πράξεις εφαρμογής των οδηγιών, όπως την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD), η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις στους τομείς της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης της καταλληλότητας, της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών
  • κανονισμούς της ΕΚΤ, όπως τον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ και αποφάσεις της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία
Για πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
Αποφάσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια παράβαση;

Οι παραβάσεις θα πρέπει να καταγγέλλονται μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται καλόπιστα και μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι. Η ΕΚΤ συνιστά να υποβάλετε έγγραφα που στηρίζουν τις κατηγορίες σας και ενδέχεται να μην προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες εάν μια καταγγελία περιλαμβάνει αβάσιμες κατηγορίες.

Καταγγελία παράβασης μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών

Βήμα 1: Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο

  • Οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
  • Γίνονται δεκτές ανώνυμες καταγγελίες.
  • Οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και ολοκληρωμένες.

Βήμα 2: Υποβάλετε συνοδευτικά έγγραφα (βλ. παρακάτω).

Η επεξεργασία των πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας γίνεται για λογαριασμό της ΕΚΤ από τον εξωτερικό πάροχο EQS Group AG, ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η εταιρεία EQS Group δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των υποβαλλόμενων πληροφοριών. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την πλήρη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς μπορώ να υποβάλω συνοδευτικά έγγραφα;

Για να υποβάλετε έγγραφα χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανάρτησης στην πλατφόρμα πληροφοριοδοτών. Επιλέξτε το σχετικό αρχείο και κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί όταν σας ζητηθεί.

Όταν υποβάλετε πληροφορίες ανωνύμως, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά σας – για παράδειγμα, ιδιότητες αρχείου που μπορεί να περιέχουν το όνομά σας ως τον συντάκτη του εγγράφου.

Ποιους τύπους αρχείων μπορώ να αναρτήσω;

Οι ακόλουθοι τύποι αρχείων γίνονται δεκτοί (έως 10 ΜΒ): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF και JPEG.

Πώς μπορώ να αποκτήσω θυρίδα εισερχομένων στην πλατφόρμα πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος;

Η θυρίδα εισερχομένων είναι ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας που σας παρέχεται αφότου έχετε υποβάλει πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας. Η θυρίδα εισερχομένων σάς επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της καταγγελίας σας. Θα τη χρησιμοποιήσουμε για να σας ενημερώσουμε αν χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφορίες. Ακόμη και όταν υποβάλλετε πληροφορίες ανωνύμως, σας παρέχεται θυρίδα εισερχομένων.

Μετά την υποβολή, θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό καταγγελίας παράβασης και θα πρέπει να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης.

Σημαντικό: Δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί η πρόσβαση στη θυρίδα εισερχομένων σας εάν ξεχάσετε τον αριθμό καταγγελίας παράβασης ή τον κωδικό πρόσβασης.

Τι συμβαίνει μετά την υποβολή καταγγελίας παράβασης;

Ομάδα ειδικών αξιολογεί κατά πόσον η παράβαση που καταγγέλλεται αφορά την ΕΚΤ ή κάποια εθνική αρχή τραπεζικής εποπτείας. Εάν η ομάδα κρίνει ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας είναι σχετικό, προωθείται στην κατάλληλη υπηρεσία της ΕΚΤ ή στην αρμόδια εθνική αρχή τραπεζικής εποπτείας. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες παραβάσεων ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να κοινοποιηθούν σε άλλες αρμόδιες αρχές, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή απαιτείται από τον νόμο.

Μια καταγγελία με σχετικό περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε εποπτικές ενέργειες – για παράδειγμα σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, επιτόπιες επιθεωρήσεις, εποπτικά μέτρα ή κυρώσεις.

Λόγω των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούμε στον πληροφοριοδότη την έκβαση της καταγγελίας του. Ωστόσο, κάθε χρόνο δημοσιεύεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη σύνοψη των παραβάσεων που έχουν καταγγελθεί και των σχετικών ενεργειών που ανέλαβε η ΕΚΤ.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι καταγγελίες θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία τόσο του καταγγέλλοντος (δηλ. του πληροφοριοδότη δημόσιου συμφέροντος) όσο και του προσώπου που κατηγορείται για παραβάσεις.

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων