Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος

Τι είναι η διαδικασία πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος;

Η διαδικασία πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος – ή αλλιώς διαδικασία καταγγελίας παραβάσεων – για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να καταγγείλει παραβάσεις σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εποπτευόμενη τράπεζα, εθνική εποπτική αρχή ή την ίδια την ΕΚΤ.

Εάν υποπτεύεστε ότι μια εποπτευόμενη τράπεζα, μια εθνική εποπτική αρχή ή η ΕΚΤ έχει παραβεί σχετική νομοθεσία της ΕΕ μπορείτε να αναφέρετε τις υπόνοιές σας στην ΕΚΤ μέσα από την ασφαλή εξωτερική πλατφόρμα πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος (στα αγγλικά).

Προτού χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι είδους πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν στην ΕΚΤ και πώς ακριβώς γίνεται η υποβολή – όπως περιγράφεται παρακάτω. Διαβάστε επίσης τη δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σημαντικές νομικές πληροφορίες.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών;

Επικοινωνήστε με την ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών εάν:

  • Μια εποπτευόμενη τράπεζα (νομικός όρος: εποπτευόμενη οντότητα) παραβαίνει σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

ή

  • Μια εθνική εποπτική αρχή ή η ίδια η ΕΚΤ (νομικός όρος: αρμόδια αρχή) παραβαίνει σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

ή

  • Μια τράπεζα που εποπτεύεται άμεσα από την αντίστοιχη εθνική εποπτική αρχή παραβαίνει αποφάσεις ή κανονισμούς της ΕΚΤ που της επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση με την ΕΚΤ.

Επικοινωνήστε με την εθνική εποπτική αρχή εάν:

ή

Νομικοί ορισμοί: εποπτευόμενη οντότητα και αρμόδια αρχή

Εποπτευόμενες οντότητες είναι, σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο του ΕΕΜ:

  • Πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη
  • Εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη
  • Μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη
  • Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη

Αρμόδιες αρχές είναι οι εθνικές εποπτικές αρχές (αναφέρονται και ως εθνικές αρμόδιες αρχές) και η ΕΚΤ.

Προκειμένου να βρείτε ποιες οντότητες εποπτεύονται από την εθνική εποπτική αρχή και ποιες από την ΕΚΤ συμβουλευθείτε τον κατάλογο εποπτευόμενων οντοτήτων, που επικαιροποιείται τακτικά και παρέχει περισσότερες εξηγήσεις.

Τι θεωρείται σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του μηχανισμού καταγγελίας παραβάσεων/της διαδικασίας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ΕΚΤ εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί με βάση τον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

Αυτοί οι κανόνες αποτελούνται από άμεσα εφαρμοστέους κανονισμούς όπως ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).

Όταν οι οδηγίες θεωρείται ότι αποτελούν σχετική νομοθεσία της ΕΕ, οι εθνικές πράξεις εφαρμογής τους θεωρούνται και αυτές σχετική νομοθεσία της ΕΕ – π.χ. εθνικές πράξεις εφαρμογής της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV).

Εάν άμεσα εφαρμοστέοι κανονισμοί παρέχουν δικαιώματα σε κράτη μέλη, η εθνική νομοθεσία με την οποία ασκούνται αυτά τα δικαιώματα θεωρείται σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Οι κανονισμοί της ΕΚΤ, όπως ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ, και οι αποφάσεις της ΕΚΤ επίσης θεωρούνται σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Αποφάσεις της ΕΚΤ και διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Πώς να καταγγείλετε μια παράβαση

Οι παραβάσεις καταγγέλλονται μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται καλόπιστα και μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι. Η κατάχρηση της πλατφόρμας μπορεί να αποτελέσει ποινικό αδίκημα. Για την προστασία της φήμης και των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων, η ΕΚΤ μπορεί να προσφύγει στην ποινική δικαιοσύνη σε εθνικό επίπεδο εάν μια καταγγελία δεν έχει υποβληθεί καλόπιστα.

Καταγγελία παράβασης μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών

Η επεξεργασία των πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας γίνεται για λογαριασμό της ΕΚΤ από τον εξωτερικό πάροχο EQS Group AG, ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η εταιρεία EQS Group δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των υποβαλλόμενων πληροφοριών. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την πλήρη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στα αγγλικά).

Βήμα 1: Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο

  • Οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
  • Γίνονται δεκτές οι ανώνυμες καταγγελίες.
  • Οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και ολοκληρωμένες.

Βήμα 2: Υποβάλετε συνοδευτικά έγγραφα (βλ. παρακάτω).

Πώς να υποβάλετε συνοδευτικά έγγραφα

Η ΕΚΤ συνιστά την υποβολή εγγράφων που στηρίζουν τις κατηγορίες. Εάν η καταγγελία περιλαμβάνει αβάσιμες κατηγορίες, η ΕΚΤ μπορεί να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

Για να υποβάλετε έγγραφα χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανάρτησης στην πλατφόρμα πληροφοριοδοτών. Επιλέξτε το σχετικό αρχείο και κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί όταν σας ζητηθεί.

Όταν υποβάλετε πληροφορίες ανωνύμως, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας – για παράδειγμα ιδιότητες αρχείου που μπορεί να περιέχουν το όνομά σας ως συντάκτη του εγγράφου.

Ποια έγγραφα μπορούν να αναρτηθούν;

Οι ακόλουθοι τύποι αρχείων γίνονται δεκτοί (έως 10 ΜΒ): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF και JPEG.

Τι είναι η θυρίδα εισερχομένων;

Η θυρίδα εισερχομένων είναι ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας που σας παρέχεται αφότου έχετε υποβάλει πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας. Ακόμη και όταν υποβάλλετε πληροφορίες ανωνύμως, σας παρέχεται θυρίδα εισερχομένων.

Μετά την υποβολή, θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό καταγγελίας παράβασης και θα πρέπει να επιλέξετε κωδικό πρόσβασης.

Η θυρίδα εισερχομένων σάς επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της καταγγελίας σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης τη θυρίδα εισερχομένων για να σας ενημερώσουμε αν χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με την καταγγελία σας.

Σημαντικό: Δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί η πρόσβαση στη θυρίδα εισερχομένων σας εάν ξεχάσετε τον αριθμό καταγγελίας παράβασης ή τον κωδικό πρόσβασης.

Πώς να ελέγχετε τη θυρίδα εισερχομένων σας

Συνδεθείτε με τη θυρίδα εισερχομένων σας για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της καταγγελίας σας και να δείτε αν η ΕΚΤ χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες.

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό καταγγελίας παράβασης που σας έχει δοθεί μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών και τον κωδικό πρόσβασης.

Σημαντικό: Δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί η πρόσβαση στη θυρίδα εισερχομένων σας εάν ξεχάσετε τον αριθμό καταγγελίας παράβασης ή τον κωδικό πρόσβασης.

Πώς αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες παραβάσεων;

Ομάδα ειδικών αξιολογεί κατά πόσον η καταγγελία αφορά την ΕΚΤ ή κάποια εθνική αρχή τραπεζικής εποπτείας. Εάν η ομάδα κρίνει ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας είναι σχετικό, την προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΚΤ ή στην αρμόδια εθνική αρχή τραπεζικής εποπτείας.

Μια καταγγελία με σχετικό περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε εποπτικές ενέργειες – για παράδειγμα σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, επιτόπιες επιθεωρήσεις, εποπτικά μέτρα ή κυρώσεις.

Λόγω των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούμε στον πληροφοριοδότη την έκβαση της καταγγελίας του. Ωστόσο, κάθε χρόνο δημοσιεύεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη σύνοψη των παραβάσεων που έχουν καταγγελθεί και των σχετικών ενεργειών που ανέλαβε η ΕΚΤ.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο εμπιστευτικής μεταχείρισης σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΚΤ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τόσο των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις όσο και των προσώπων που κατηγορούνται για παραβάσεις.

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα