Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Δηλώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725

Μπορείτε να πληροφορηθείτε με ποιον τρόπο η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διαβάζοντας τις σχετικές ηλεκτρονικές μας δηλώσεις, οι οποίες εξηγούν:

  • ποιος ελέγχει και επεξεργάζεται τα δεδομένα,
  • γιατί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία και σε ποια νομική βάση στηρίζεται η επεξεργασία,
  • ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται,
  • για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα,
  • ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτών των δεδομένων,
  • πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία αυτών των δεδομένων,
  • πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία γιατί πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας.

Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο. Οι δηλώσεις που παρατίθενται παραπάνω περιέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας της ΕΚΤ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ, στη διεύθυνση DPO@ecb.europa.eu.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων