Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πύλη IMAS

Τι είναι η πύλη IMAS

H πύλη IMAS επιτρέπει στις εποπτευόμενες τράπεζες και σε τρίτα μέρη να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικές με εποπτικές διαδικασίες, να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών αυτών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις εποπτικές αρχές. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις.

Σύνδεση στην πύλη IMAS

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την πύλη IMAS

Ανάλογα με την κατηγορία της διαδικασίας η πύλη IMAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εποπτευόμενες τράπεζες (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές) και τρίτα μέρη (μη εποπτευόμενες οντότητες ή φυσικά πρόσωπα).

Διαδικασίες που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης IMAS

Για σημαντικές και λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Μόνο για σημαντικές τράπεζες

Καθεστώς χρήσης

Η χρήση της πύλης IMAS είναι υποχρεωτική κατά νόμο ή ως διοικητική πρακτική σε ορισμένες χώρες και προαιρετική σε άλλες, ανάλογα και με την κατηγορία της διαδικασίας. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το καθεστώς χρήσης.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση

Οι εποπτευόμενες τράπεζες μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους χρήστες και να διαχειρίζονται την πρόσβαση αυτών στην πύλη IMAS. Για την εκτέλεση αυτών των εργασιών διορίζουν εξουσιοδοτημένους διαχειριστές.

Η ΕΚΤ ενεργεί ως διαχειριστής των λογαριασμών χρηστών από τρίτα μέρη.

Εποπτευόμενες τράπεζες (σημαντικές και λιγότερο σημαντικές)

Για την εγγραφή νέας εποπτευόμενης τράπεζας, μπορείτε να επισκεφθείτε την εφαρμογή για εγγραφές στην πύλη IMAS.

Για τις τράπεζες που έχουν ήδη εγγραφεί, οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πύλη της ΕΚΤ για αναγνώριση στοιχείων (ECB Identity Portal) και στην πύλη IMAS για την προσθήκη νέων χρηστών και τη χορήγηση αδειών σε επιμέρους χρήστες, αντίστοιχα. Αυτοί οι διαχειριστές διορίζουν επίσης νέους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές για την οντότητά τους μέσω της πύλης ECB Identity Portal.

Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης στην πύλη μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες παρακάτω.

Εγχειρίδιο χρήστη για εξουσιοδοτημένους διαχειριστές Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πύλη IMAS για πρώτη φορά Επεξήγηση της πύλης IMAS: πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε διαφορετικές διαδικασίες Γρήγορος οδηγός εποπτικών αιτήσεων

Τρίτα μέρη (μη εποπτευόμενες οντότητες και φυσικά πρόσωπα)

Η ΕΚΤ διαχειρίζεται τους λογαριασμούς χρηστών από τρίτα μέρη. Για εγγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή λογαριασμού χρήστη από τρίτο μέρος, μπορείτε να επισκεφθείτε την εφαρμογή για εγγραφές στην πύλη IMAS

Πώς μπορώ να λάβω τεχνική υποστήριξη

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν την πύλη IMAS ή την πύλη ECB Identity Portal, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο υποστήριξης της ΕΚΤ είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση supportcenter@ecb.europa.eu είτε τηλεφωνικά στο +49 69 1344 7766.

Για ζητήματα που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, επικοινωνήστε με την εθνική αρμόδια αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας στην πύλη IMAS. Ειδικά για τα εσωτερικά υποδείγματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία μεικτή εποπτική ομάδα.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων