Alomvattende beoordeling

De ECB licht samen met de nationale toezichthouders de banken door die onder haar directe toezicht staan. Deze alomvattende beoordelingen helpen ervoor te zorgen dat de banken over voldoende kapitaal beschikken om mogelijke financiële schokken te weerstaan.

Alomvattende beoordelingen worden hetzij periodiek of op ad-hocbasis uitgevoerd:

  • periodiek: een initiële doorlichting van banken die recentelijk als belangrijk zijn aangemerkt (hetgeen betekent dat ze nu onder het directe toezicht van de ECB komen te staan)
  • ad hoc: een beoordeling naar aanleiding van uitzonderlijke omstandigheden

Doelstellingen

Transparantie verbetering van de kwaliteit van de beschikbare informatie over de gesteldheid van de banken
Herstel signalering van problemen en uitvoeren van de noodzakelijke herstelmaatregelen
Opbouw van vertrouwen verschaffing van zekerheid aan alle belanghebbenden dat de banken fundamenteel gezond en te vertrouwen zijn

Methodiek

De alomvattende beoordeling omvat doorgaans twee pijlers:

  • een activakwaliteitsbeoordeling (asset quality review – AQR), om de transparantie van de risicoposities van banken te verbeteren, met inbegrip van een beoordeling van de adequaatheid van de waardering van activa en zekerheden en van de toereikendheid van verwante voorzieningen
  • een stresstest, om de schokbestendigheid van de balansen van banken te onderzoeken, uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Europese Bankautoriteit (EBA)

De toegepaste methodiek wordt in de volgende documenten uiteengezet:

Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Resultaten

Elke alomvattende beoordeling wordt afgesloten met de openbaarmaking van de geaggregeerde totaaluitkomsten en van bankspecifieke gegevens.

De toezichthouders houden bij hun dagelijkse werkzaamheden rekening met de gesignaleerde risico's. De resultaten worden vooral gebruikt bij de lopende beoordeling van de risico's van banken, hun governanceregelingen en hun kapitaal- en liquiditeitspositie, als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

2016
2015
2014