Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Alomvattende beoordelingen

In samenwerking met de nationale toezichthouders licht de ECB de banken door die onder haar directe toezicht staan. Deze controles worden alomvattende beoordelingen genoemd. Ze helpen ervoor te zorgen dat de banken over voldoende kapitaal beschikken en macro-economische en financiële schokken kunnen weerstaan.

De belangrijkste doelstellingen van een alomvattende beoordeling zijn:

Transparantie verzekeren De kwaliteit van de beschikbare informatie over de toestand van de banken verbeteren
Tekortkomingen verhelpen Problemen signaleren en de noodzakelijke herstelmaatregelen uitvoeren
Vertrouwen opbouwen Zekerheid verschaffen aan alle belanghebbenden dat de banken fundamenteel gezond en te vertrouwen zijn

De alomvattende beoordelingen worden als volgt uitgevoerd:

  • Normaal gesproken voert de ECB een initiële doorlichting uit van alle banken die recentelijk als belangrijk zijn aangemerkt of die waarschijnlijk als belangrijk zullen worden aangemerkt (wat betekent dat ze onder direct toezicht van de ECB komen te staan). Deze eerste controles omvatten een activakwaliteitsbeoordeling (asset quality review – AQR) die gericht is op kredietrisico, marktrisico en governanceprocessen. Daarnaast worden de banken opgenomen in de steekproef van andere banken onder rechtstreeks toezicht voor de reguliere stresstests voor toezichtsdoeleinden die door ECB-Bankentoezicht worden uitgevoerd. De AQR en de eerste stresstest voor nieuwe belangrijke banken worden afzonderlijk uitgevoerd en worden daarom afzonderlijk gepubliceerd.
  • Op ad-hocbasis kan de ECB alomvattende beoordelingen uitvoeren met zowel een AQR als een stresstest. In dergelijke gevallen hebben beide doorlichtingen dezelfde referentiedatum en worden de resultaten tegelijkertijd gepubliceerd.

Activakwaliteitsbeoordelingen Activakwaliteitsbeoordeling - Handboek fase 2 Veelgestelde vragen over het vernieuwde handboek voor activakwaliteitsbeoordelingen Stresstests voor toezichtsdoeleinden

Resultaten

Aan het eind van elke alomvattende beoordeling worden de gegevens op bankniveau openbaar gemaakt.

De resultaten van de beoordeling worden vooral gebruikt bij de lopende beoordeling van de risico's, de governance, het kapitaal en de liquiditeit van banken, als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP).

Als een alomvattende beoordeling wordt uitgevoerd op verzoek van een EU-lidstaat buiten het eurogebied die nauwer wil samenwerken met de ECB, geeft de nationale toezichthouder van dat land opvolging aan de bevindingen.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders