Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Alomvattende beoordelingen

In samenwerking met de nationale toezichthouders licht de ECB de banken door die onder haar directe toezicht staan. Deze alomvattende beoordelingen helpen ervoor te zorgen dat de banken over voldoende kapitaal beschikken en macro-economische en financiële schokken kunnen weerstaan.

Alomvattende beoordelingen worden hetzij periodiek of op ad-hocbasis uitgevoerd:

  • Periodiek: op gezette tijden voert de ECB een initiële doorlichting uit van alle banken die recentelijk als belangrijk zijn aangemerkt of die wellicht binnenkort als belangrijk zullen worden aangemerkt (wat betekent dat ze voortaan onder het directe toezicht van de ECB komen te staan).
  • Ad hoc: de ECB voert eveneens beoordelingen uit (i) in reactie op uitzonderlijke omstandigheden en (ii) indien een EU-lidstaat buiten het eurogebied een verzoek tot nauwe samenwerking indient tussen de nationale toezichthouder van dat land en de ECB (bijv. wanneer het wil toetreden tot het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme).
Significantiecriteria Overzicht van de onder toezicht staande banken

Doelstellingen

Transparantie verzekeren De kwaliteit van de beschikbare informatie over de toestand van de banken verbeteren
Tekortkomingen verhelpen Problemen signaleren en de noodzakelijke herstelmaatregelen uitvoeren
Vertrouwen opbouwen Zekerheid verschaffen aan alle belanghebbenden dat de banken fundamenteel gezond en te vertrouwen zijn

Methodiek

De alomvattende beoordeling omvat doorgaans twee pijlers:

  • Een activakwaliteitsbeoordeling (asset quality review – AQR), om de transparantie met betrekking tot de risicoposities van banken te verbeteren, onder meer wat betreft de adequate waardering van activa en zekerheden en de daarmee verband houdende voorzieningen
  • Een stresstest, die wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Europese Bankautoriteit (EBA), om de schokbestendigheid van de balansen van banken te onderzoeken

De toegepaste methodiek wordt in de volgende (Engelstalige) documenten uiteengezet:

Resultaten

Elke alomvattende beoordeling wordt afgesloten met de openbaarmaking van de totaaluitkomsten op geaggregeerd niveau, evenals van bankspecifieke gegevens.

Uitleg bij de openbaarmakingstemplate (op basis van een voorbeeld uit de alomvattende beoordeling van 2014)

De toezichthouders houden bij hun dagelijks bankentoezicht rekening met alle gesignaleerde risico's. De resultaten worden vooral gebruikt bij de lopende beoordeling van de risico's, de governance, het kapitaal en de liquiditeit van banken, als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Als een alomvattende beoordeling wordt uitgevoerd op verzoek van een EU-lidstaat buiten het eurogebied die een nauwe samenwerking met de ECB wil aangaan, zorgt de nationale toezichthouder van dat land voor de follow-up van de bevindingen.

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing