Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цялостни оценки

В сътрудничество с националните надзорни органи ЕЦБ проверява финансовото състояние на банките, които се намират под неин пряк надзор. Тези цялостни оценки допринасят за осигуряването на адекватна капитализация на банките, така че те да могат да устояват на макроикономически и финансови сътресения.

Цялостните оценки могат да се провеждат редовно или при необходимост:

  • Редовно: Периодично ЕЦБ извършва първоначална проверка на състоянието на всички банки, които наскоро са били или е вероятно скоро да бъдат класифицирани като значими (което означава, че вече ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ).
  • При необходимост: ЕЦБ също така извършва оценки i) в отговор на извънредни обстоятелства и ii) когато държава от ЕС извън еврозоната поиска установяване на тясно сътрудничество между нейния национален надзорен орган и ЕЦБ (т.е. желае да се присъедини към единния надзорен механизъм).
Критерии за значимост Списък на поднадзорните банки

Цели

Да се осигури прозрачност Да се подобри качеството на наличната информация за състоянието на банките
Да се коригират недостатъците Да се установят проблемите и да се предприемат необходимите действия за преодоляването им
Да се укрепи доверието Да се уверят всички заинтересовани страни, че банките са същностно стабилни и надеждни

Методология

Цялостната оценка обикновено се състои от два основни стълба:

  • Преглед на качеството на активите – за да се засили прозрачността по отношение на експозициите на банките, включително що се отнася до адекватността на оценката на активите и обезпеченията и свързаните с това провизии
  • Стрес тест, който се извършва в тясно сътрудничество с Европейския банков орган (ЕБО) – за да се провери доколко са устойчиви балансите на банките

Прилаганата методология е описана в следните документи:

Резултати

Всяка цялостна оценка приключва с оповестяване на цялостните резултати на обобщено ниво и на данните на равнище отделна банка.

Пояснения по образеца за оповестяване (въз основа на пример от цялостната оценка през 2014 г.)

Надзорните органи предприемат мерки по всички идентифицирани рискове в текущия си надзор над банките. По-специално, резултатите се вземат предвид при текущото оценяване на рисковете на банките, на управлението им и на техния капитал и ликвидност като част от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

Когато цялостната оценка се извършва по искане на държава от ЕС извън еврозоната, която желае да установи тясно сътрудничество с ЕЦБ, националният надзорен орган на тази държава предприема последващите действия по констатациите.

Всички страници в този раздел

Whistleblowing