Цялостна оценка

ЕЦБ съвместно с националните надзорни органи проверява финансовото състояние на банките, които се намират под неин пряк надзор. Тези цялостни оценки допринасят за осигуряването на адекватна капитализация на банките, така че те да могат да устоят на евентуални финансови сътресения.

Цялостните оценки могат да се провеждат редовно или при необходимост:

  • редовно: като първоначална проверка на банките, класифицирани наскоро като значими (което означава, че ще бъдат вече под прекия надзор на ЕЦБ)
  • при необходимост: оценка, предизвикана от извънредни обстоятелства

Цели

Прозрачност подобряване на качеството на наличната информация за състоянието на банките
Корекции установяване на проблемите и предприемане на необходимите действия за разрешаването им
Укрепване на доверието гарантиране на заинтересованите страни, че банките са като цяло стабилни и надеждни

Методология

Цялостната оценка обикновено се състои от два основни стълба:

  • преглед на качеството на активите – за подобряване на прозрачността на експозициите на банките, включително адекватността на оценката на активите и обезпеченията и свързаните с това провизии
  • стрес тест – изпитание на устойчивостта на балансите на банките, извършвано в тясно сътрудничество с Европейския банков орган (ЕБО)

Прилаганата методология е описана в следните документи:

Преглед на качеството на активите – Наръчник за Етап 2
Стрес тест за целия ЕС – Методологически бележки

Резултати

Всяка цялостна оценка приключва с оповестяване на общите резултати в обобщен вид и на данните на равнище банки.

Надзорниците предприемат мерки по идентифицираните рискове в текущата си работа. По-специално, резултатите се вземат предвид при текущото оценяване на рисковете на банките, на устройството на управлението им и на състоянието им по отношение на капитал и ликвидност като част от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

2016
2015
2014