Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wszechstronna ocena

EBC we współpracy z krajowymi organami nadzoru bada sytuację finansową banków podlegających mu bezpośrednio. Badanie to, tzw. wszechstronna ocena, pozwala upewnić się, że banki dysponują wystarczającym kapitałem i są w stanie wytrzymać szoki makroekonomiczne i finansowe.

Wszechstronna ocena może być przeprowadzana w trybie zwykłym lub ad hoc.

  • Tryb zwykły: EBC okresowo przeprowadza wstępne badanie sytuacji banków, które ostatnio uzyskały lub wkrótce mają uzyskać status istotnych (i tym samym będą nadzorowane bezpośrednio przez EBC).
  • Tryb ad hoc: EBC przeprowadza ocenę również (a) w reakcji na wyjątkowe okoliczności oraz (b) kiedy państwo członkowskie UE spoza strefy euro wystąpi o ustanowienie bliskiej współpracy między jego krajowym organem nadzoru a EBC (czyli chce przystąpić do jednolitego mechanizmu nadzorczego).
Kryteria istotności Lista nadzorowanych banków

Cele

Przejrzystość Poprawa jakości dostępnych informacji o stanie banków
Naprawa Rozpoznanie problemów i przeprowadzenie potrzebnych działań naprawczych
Budowanie zaufania Upewnienie wszystkich interesariuszy, że stan banków jest gruntownie dobry i są one wiarygodne

Metodologia

Wszechstronna ocena obejmuje zwykle dwie grupy zadań:

  • przegląd jakości aktywów – mający na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie ekspozycji bankowych, w tym adekwatności wyceny aktywów i zabezpieczeń oraz związanych z nimi rezerw
  • test warunków skrajnych prowadzony w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) – mający na celu zbadanie odporności bankowych bilansów.

Zastosowane metody przedstawiono w następujących dokumentach (dostępnych tylko po angielsku):

Wyniki

Na zakończenie każdej wszechstronnej oceny podaje się wyniki zbiorcze oraz dane dla poszczególnych banków.

Objaśnienie formularza oceny (na przykładzie wszechstronnej oceny z 2014)

Wszystkie zidentyfikowane ryzyka są następnie brane pod uwagę w bieżącym nadzorze. Uwzględnia się je mianowicie w systematycznej ocenie ryzyka, zarządzania oraz sytuacji kapitałowej i płynnościowej banków w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP).

Gdy wszechstronna ocena jest przeprowadzana w odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego UE spoza strefy euro o ustanowienie bliskiej współpracy z EBC, organ nadzoru z tego państwa musi uwzględnić ustalenia z oceny.

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing