Wszechstronna ocena

EBC wraz z krajowymi organami nadzoru bada sytuację finansową banków podlegających mu bezpośrednio. Badanie to, tzw. wszechstronna ocena, pozwala upewnić się, że banki dysponują wystarczającym kapitałem i są w stanie wytrzymać potencjalne szoki finansowe.

Wszechstronna ocena może być przeprowadzana w trybie zwykłym lub ad hoc:

  • tryb zwykły: wstępne badanie sytuacji banków, które ostatnio uzyskały status istotnych (i tym samym będą teraz nadzorowane bezpośrednio przez EBC)
  • tryb ad hoc: ocena spowodowana przez wyjątkowe okoliczności.

Cele

Przejrzystość Poprawa jakości dostępnych informacji o stanie banków
Naprawa Rozpoznanie problemów i przeprowadzenie potrzebnych działań naprawczych
Budowanie zaufania Zapewnienie wszystkich interesariuszy, że stan banków jest gruntownie dobry i są one wiarygodne

Metodologia

Wszechstronna ocena obejmuje zwykle dwie grupy zadań:

  • przegląd jakości aktywów – mający na celu zwiększenie przejrzystości ekspozycji bankowych, w tym adekwatności wyceny aktywów i zabezpieczeń oraz związanych z nimi rezerw
  • test warunków skrajnych – mający na celu zbadanie odporności bankowych bilansów w warunkach skrajnych; jest prowadzony w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB).

Zastosowane metody przedstawiono w następujących dokumentach (dostępnych tylko po angielsku):

Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Wyniki

Na zakończenie każdej wszechstronnej oceny podaje się zbiorcze wyniki oraz dane dla poszczególnych banków.

Zidentyfikowanymi ryzykami nadzorcy zajmują się w dalszej codziennej pracy. Uwzględniają je mianowicie w prowadzonej na bieżąco ocenie ryzyka banków, ich systemów zarządzania oraz sytuacji kapitałowej i płynnościowej w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP).

2016
2015
2014