Visaptverošais novērtējums

ECB kopā ar valstu uzraudzības iestādēm veic tās tieši uzraudzīto banku finanšu veselības pārbaudes. Šie visaptverošie novērtējumi palīdz nodrošināt, lai bankas būtu pienācīgi kapitalizētas un varētu izturēt iespējamos finanšu satricinājumus.

Visaptverošos novērtējumus veic vai nu regulāri vai pēc vajadzības (ad hoc):

  • regulārais novērtējums ir bankas sākotnējā veselības pārbaude, kad banka tikko klasificēta kā nozīmīga (kas nozīmē, ka tagad tās uzraudzību uzņemsies ECB);
  • ad hoc novērtējums ir novērtējums, ko veic kādu ārkārtas apstākļu dēļ.

Mērķi

Caurredzamība uzlabot par banku stāvokli pieejamās informācijas kvalitāti
Korekcija identificēt problēmas un īstenot nepieciešamos koriģējošos pasākumus
Uzticības stiprināšana pārliecināt visas iesaistītās puses, ka bankas pamatā ir stabilas un uzticamas

Metodoloģija

Visaptverošo novērtējumu parasti veido divi pīlāri:

  • aktīvu kvalitātes pārbaude (AKP) – tās uzdevums ir uzlabot caurredzamību saistībā ar bankas riska darījumiem, t.sk. aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un ar tiem saistītajiem uzkrājumiem;
  • stresa tests – tā mērķis ir pārbaudīt banku bilanču elastību un to veic ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI).

Izmantotā metodoloģija izklāstīta šādos dokumentos:

Aktīvu kvalitātes pārbaude – otrā posma rokasgrāmata
ES mēroga stresa tests – metodoloģijas piezīmes

Rezultāti

Ikviena visaptverošā novērtējuma beigās tiek publiskoti apkopoti vispārējie rezultāti, kā arī rezultāti banku līmenī.

Uzraugi savā ikdienas darbā strādā pie konstatēto risku novēršanas. Konkrētāk, šie rezultāti tiek ņemti vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros nepārtraukti novērtējot banku riskus, to pārvaldības kārtību un kapitāla un likviditātes situāciju.

2016
2015
2014