Komplexní hodnocení

ECB společně s vnitrostátními orgány dohledu provádí kontrolu finančního zdraví bank, nad kterými provádí přímý dohled. Tato komplexní hodnocení napomáhají zajistit adekvátní kapitalizaci bank a jejich schopnost odolávat možným finančním šokům.

Prováděna jsou buď běžná, nebo ad hoc hodnocení:

  • v případě běžného hodnocení se jedná o prvotní kontrolu zdraví banky, která byla v nedávné době zařazena mezi významné banky (což znamená, že přechází pod přímý dohled ECB);
  • ad hoc hodnocení je zapříčiněno mimořádnými okolnostmi.

Cíle

Transparentnost Zvýšit kvalitu dostupných informací o stavu bank
Náprava Zjistit problémy a zavést potřebná nápravná opatření
Budování důvěry Ujistit všechny zainteresované subjekty, že banky jsou v zásadě zdravé a důvěryhodné

Metodika

Komplexní hodnocení obvykle tvoří dva hlavní pilíře:

  • přezkum kvality aktiv (AQR) – s cílem zprůhlednit angažovanost bank, včetně přiměřenosti oceňování aktiv a zajištění a dále souvisejících rezerv;
  • zátěžový test – s cílem ověřit odolnost bankovních rozvah; test byl proveden v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).

Použitá metodika je uvedena v následujících dokumentech:

Přezkum kvality aktiv – příručka pro fázi 2
Celounijní zátěžový test – metodické sdělení

Výsledky

Každé komplexní hodnocení je zakončeno souhrnným zveřejněním celkových výsledků i údajů na úrovni jednotlivých bank.

Zjištěnými riziky se zabývají pracovníci dohledu při své každodenní činnosti. Konkrétně se výsledky zahrnou to probíhajícího hodnocení rizik bank, jejich systému správy a řízení a jejich kapitálové a likviditní situace jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP).

2016
2015
2014